Kategoria: Egzekucja

Kwoty w TW bez zaokrąglenia.

Na zmiany w przepisach prawa w zakresie egzekucji administracyjnej składają się nie tylko nowe przepisy, ale również uchylenie niektórych dotychczas obowiązujących (wszystkie przepisy do dotyczące egzekucji administracyjnej w aktualnym brzmieniu znajdują się w e-booku “Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów“). Jednym z przepisów, który został uchylony i nie obowiązuje od 20 lutego

Czytaj więcej...

Ponowna egzekucja administracyjna.

Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone. Przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego może być bezskuteczność dalszej egzekucja administracyjnej z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Tak stanowi art. 59 § 2 ustawy

Czytaj więcej...

Współpraca wierzyciela i organu egzekucyjnego w Dzienniku Ustaw.

Od jutra, 20 lutego 2021 r. obowiązują istotne zmiany w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowe zmiany określają również przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

Czytaj więcej...

Podatkowy Referat … i więcej wiesz.

Podatkowy Referat … i więcej wiesz! Podatkowy Referat to nie tylko publikowane 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) wpisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. Podatkowy Referat to również e-booki i warsztaty online: “Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów” – e-book: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Podatki-lokalne-2021-Zbior-przepisow/144 “Zaległość podatkowa w 2021 r.” –

Czytaj więcej...

Wzory TW w kalendarzu.

W Dz. U. poz. 176 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (do pobrania: https://podatkowyreferat.online/d2021000017601/). Rozporządzenie określa m. in. wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych oraz kolejnego

Czytaj więcej...

Egzekucja administracyjna na miesiąc przed zmianami.

W dniu 20 lutego 2021 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1553, 2070). Jak przedstawia się stan na miesiąc przed tą datą?

Czytaj więcej...

Wzrost kosztów upomnienia … od 13 października 2021r.

Obowiązujące rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

Czytaj więcej...

Wierzyciel doręcza upomnienie jednokrotnie.

Czy mogę jeszcze raz przesłać i doręczyć zobowiązanemu upomnienie zanim wystawię tytuł wykonawczy ? Już jedno zostało zobowiązanemu doręczone, ale nie zareagował (nie zapłacił). Takie oto pytanie może nurtować niejedną z osób zajmujących się w imieniu wierzyciela czynnościami zmierzającymi do przymusowego wyegzekwowani zaległości

Czytaj więcej...

Identyfikator podatkowy (NIP i PESEL) w podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnik jest zobowiązany do posługiwania się identyfikatorem podatkowym. Dotyczy to również podatnika podatków i opłat lokalnych. Podatnik podaje swój identyfikator podatkowy w deklaracjach, informacjach oraz pismach kierowanych do organu podatkowego. Organ podatkowy umieszcza identyfikator podatkowy w decyzjach i postanowieniach kierowanych do podatnika oraz zaświadczeniach. Wierzyciel

Czytaj więcej...