Cykl informacji “Czy wiesz, że…”

Czy wiesz, że …” to cykl codziennych, krótkich informacji wskazujących na istotną kwestię dotyczącą podatków i opłat lokalnych w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe.

Czy wiesz, że 

27.09.2023 r. – … W dniu 19 października br. GUS wyda komunikaty w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna będące podstawą do ustalenia podatku rolnego i podatku leśnego na rok podatkowy 2024. Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ww. wskaźników w drodze uchwały.

26.09.2023 r. – … Możliwe jest ustanowienie zastawu skarbowego na rzeczy (prawie) stanowiącej współwłasność podatnika i innej jeszcze osoby; przedmiotem zastawu może być nie cała rzecz ale odpowiedni ułamkowy udział podatnika (wyrok NSA z 19.06.2018 r. sygn. akt II FSK 1664/16).

25.09.2023 r. – … Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Postępowanie upadłościowe dotyczące konsumentów różni się od postępowania dotyczącego przedsiębiorcy.

21.09.2023 r. – … Użyte w art. 62 Ordynacji podatkowej pojęcie “dokonywanych wpłat” oznacza dobrowolne wpłaty dokonywane przez podatnika. Wyegzekwowanie przez organ egzekucyjny od zobowiązanego należności wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, nie stanowi dobrowolnej wpłaty własnej tego zobowiązanego, o której mowa w regulacjach art. 62 Ordynacji podatkowej. Szczegóły we wpisie: “Należność wyegzekwowana nie stanowi dobrowolnej wpłaty“.

20.09.2023 r. – … Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy (wzór zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy ZAS-S). Szczegóły we wpisie: “Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy”.

19.09.2023 r. – … Podatnik w upadłości traci możliwość rozporządzania majątkiem należącym do niego, natomiast masa upadłości nadal stanowi własność upadłego. Upadły nadal pozostaje zatem podatnikiem podatków lokalnych. Natomiast syndyk nie jest podatnikiem podatków lokalnych.

18.09.2023 r. – … Od 10 grudnia 2023 r. zmienia się sposób przesyłania informacji i deklaracji podatkowych, w tym deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do organu podatkowego (na podstawie Komunikatu Ministra Cyfryzacji z 29.05.2023 r. Dz. U. poz. 1077).

14.09.2023 r. – … Z decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy powinna wynikać wysokość odsetek za zwłokę do zapłaty przez spadkobiercę, naliczona do dnia otwarcia spadku (na podstawie art. 97 § 1, art. 98 § 1 i § 2, art. 100 § 1 i art. 101 ustawy Ordynacja podatkowa).

13.09.2023 r. –Gmina może zabezpieczyć swoje zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe ustanawiając zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych podatnika (również na tych, które stanowią współwłasność z małżonkiem).

12.09.2023 r. Zgłoszenie wierzytelności dotyczących podatnika w upadłości wymaga posiadania konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zakładanego przez Ministra Sprawiedliwości – po zgłoszeniu i złożeniu potrzeby posiadania konta za pośrednictwem KRZ.

11.09.2023 r. – Brak zapłaty raty podatku w pełnej wysokości, wynikającej z decyzji o rozłożeniu na raty, skutkuje tym, że decyzja w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności wygasa z mocy prawa (na podstawie art. art. 259 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

07.09.2023 r. – … Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie jedynie w podatku rolnym, nie może wprowadzać ulg np. w podatku od nieruchomości czy podatku od środków transportowych (na podstawie art. 13e ustawy o podatku rolnym).

05.09.2023 r. – … Kalendarz terminów w 2023 r. – zwrot podatku akcyzowego:

 • 18 września – wniosek o przekazanie dotacji,
 • 30 września – sprawozdanie SRPP – decyzje wydane w sierpniu,
 • 30 października – sprawozdanie SRPP – decyzje wydane we wrześniu,
 • 30 listopada – rozliczenie dotacji i sprawozdanie rzeczowo-finansowe dot. II terminu,
 • 31 grudnia roczne rozliczenie dotacji i roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.

04.09.2023 r. – … Pomimo ogłoszenia upadłości likwidacyjnej grunty i budynki oraz budowle jako będące w posiadaniu przedsiębiorcy są nadal związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i stosuje się do nich stawkę podatku od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością gospodarczą (na podstawie WSA w Gliwicach z 17.11.2022 r. sygn. akt I SA/Gl 645/22).

31.08.2023 r. – … Nie ma podstaw do zaliczenia zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na zaległy czy bieżący podatek. Więcej na ten temat: wpis z sierpnia 2021 r. ” Zwrot podatku akcyzowego z ceny oleju napędowego nie zalicza się na zobowiązania podatkowe” – https://podatkowyreferat.online/…/zwrot-podatku…/

29.08.2023 r. – …… Spłata zaległości podatkowej nie jest podstawą do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Więcej nt. przeczytasz we wpisie “Całkowita spłata należności pieniężnej w eZW”: https://podatkowyreferat.online/…/calkowita-splata…/

28.08.2023 r. – … W przypadku zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, których rodzaj został określony w uchwale rady gminy inaczej niż w ustawie, wykazuje się wyłącznie w części: D.1.1 i D.1.2 (grunty), D.2.1 i D.2.2 (budynki lub ich części) oraz D.3.1 i D.3.2 (budowle lub ich części) formularza IN-1 i DN-1.

24.08.2023 r. – … “Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie cz. I ust. 53 kol. IV pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)” to obowiązkowa adnotacja w decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

23.08.2023 r. – … Maksymalna wysokość stawki podatku od nieruchomości od budowli może zostać obniżona, jak również stawka może zostać zróżnicowana dla poszczególnych rodzajów budowli, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności (na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

22.08.2023 r. – … Samo złożenie odwołania od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości nie wpływa na termin płatności tego podatku, niemniej na podatniku nie ciąży obowiązek wykonania tej decyzji. Szczegóły we wpisie: https://podatkowyreferat.online/2021/03/15/skutki-zlozenia-odwolania-od-decyzji/

21.08.2023 r. – … Wpis adresu do doręczeń elektronicznych jest obowiązkowy dla podmiotów publicznych oraz określonych podmiotów niepublicznych. Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego stosują e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r.

17.08.2023 r. – … Jeszcze tylko przez 2 tygodnie organ podatkowy jest zobowiązany do wydawania z urzędu postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia. Od 1 września 2023 r. nie ma podstawy prawnej do wydania takiego postanowienia.

16.08.2023 r. – … Rada gminy nie jest uprawniona do wprowadzania ulg podatkowych w podatku od nieruchomości. Rada gminy jest uprawniona do wprowadzania zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości. Treść terminów “zwolnienie” i “ulga” nie jest tożsama w sensie prawnym.

14.08.2023 r. – … We wniosku o przekazanie gminie dotacji składanym do 18 września 2023 r. dodatkowo wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie otrzymania przez producentów rolnych dodatkowej pomocy w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego (na podstawie § 2 pkt 1 projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę).

10.08.2023 r. – … Podatnik, który nie posiada żadnej zaległości podatkowej przy dokonywaniu płatności swobodnie decyduje, który podatek chce zapłacić i wpłata zostanie zaliczona zgodnie ze wskazaniem. Ta zasada, określona w art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie ulega zmianie od 1 września 2023 r.

09.08.2023 r. – … W przypadku gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia nie zostały podjęte działania informacyjne, wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy obejmujący należność pieniężną, której wysokość przekracza 160 zł niezwłocznie (§ 5 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2083).

08.08.2023 r. – … Organ egzekucyjny jest uprawniony do zajęcia innej wierzytelności, jaką jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Prowadzenie egzekucji z wierzytelności z tytułu zwrotu akcyzy nie podlega ograniczeniom określonym w art. 8 i 8a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyrok WSA w Kielcach z 14.06.2018 r., sygn. akt I SA/Ke 679/17).

07.08.2023 r. – … Przepis o wejściu w życie uchwały może brzmieć: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” albo „Uchwała wchodzi w życie z dniem … (dzień oznaczony kalendarzowo)”.

02.08.2023 r. – … Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. mogą stanowić załączniki jedynie do składanego w sierpniu 2023 r. wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

01.08.2023 r. – … W przypadku gdy część budynku mieszkalnego jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem funkcji mieszkalnych, do tej części budynku stosuje się stawkę podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

31.07.2023 r. – … Wydanie decyzji reformatoryjnej, zmniejszającej jedynie w określonym zakresie wysokość zobowiązania podatkowego nie stanowi przeszkody dla kontynuowania postępowania egzekucyjnego. W takich przypadkach (na podstawie zmienionego Tw) organ egzekucyjny kontynuuje postępowanie egzekucyjne, ograniczając czynności egzekucyjne do kwoty pozostałej do wyegzekwowania, chyba że doszło już do wyegzekwowania kwot należnych (wyrok NSA z 28.03.2023 r. sygn. akt III FSK 1797/21).

28.07.2023 r. – … Z art. 20a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wywieść należy, iż w kolejnym roku podatkowym mogą obowiązywać albo nowe stawki, o ile zostanie podjęta uchwała, w znaczeniu obejmującym również jej prawidłową publikację, albo stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, jeśli taka uchwała nie zostanie podjęta (wyrok NSA z 19.03.2019 r. sygn. akt II FSK 929/17).

26.07.2023 r. – … Przepisy prawa materialnego stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia, które wywołuje skutki prawne, a zatem zaliczenie wpłaty następuje z datą jej dokonania i odbywa się zawsze według reguł obowiązujących w czasie, gdy wpłata została dokonana (na podstawie art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

25.07.2023 r. – … Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy dotyczy należności pieniężnych, których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu (dla przypomnienia: https://podatkowyreferat.online/2020/08/10/czy-mozna-pominac-upomnienie/).

24.07.2023 r. – … Podstawą do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producenta rolnego, może być paragon z NIP. Paragon zawiera NIP nabywcy, natomiast nie zawiera imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

20.07.2023 r. – … Do wystawienia tytułu wykonawczego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się 4 kody podstawy prawnej:

SW 5 OZGD – Deklarowana, nieuiszczona opłata,

SW 5 OZGK – Nieuiszczona opłata,

SW 5 OZGZ – Nieuiszczona opłata z zawiadomienia,

SW 5 OGOK – Nieuiszczona opłata – art.6ka ustawy.

19.07.2023 r. – … Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sierpniu 2023 r. nie odbywa się w oderwaniu od obowiązujących dotychczas zasad. Zwrot podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r. nie oznacza, że z każdego litra zakupionego oleju napędowego rolnik otrzyma 1,20 zł czy 2,00 zł. Zwrot podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r. jest uzależniony (tak jak dotychczas) od wysokości limitu. Jeżeli rolnik ma 1 świnie, 1 DJP owiec, 1 DJP kóz, 1 DJP koni to ma do wykorzystania 124 litry oleju napędowego. Jeżeli w sierpniu dołączy do wniosku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni faktury na 200 litów oleju napędowego to otrzyma zwrot z 124 litrów, a nie z 200 litrów.

18.07.2023 r.Upomnienie zawiera imię i nazwisko zobowiązanego oraz adres jego miejsca zamieszkania. W przypadku gdy zobowiązanym jest osoba niepełnoletnia, w upomnieniu wskazuje się równocześnie dane przedstawiciela ustawowego reprezentującego zobowiązanego.

17.07.2023 r. – … W sierpniu 2023 r. producent rolny, który wykorzystał limit zwrotu podatku w lutym 2023 r. w odniesieniu do użytków rolnych i bydła składa jako posiadacz świń jeden wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. oraz od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

14.07.2023 r. – … Jeśli występuje zbieg tytułu własności oraz jakiejkolwiek formy posiadania zależnego (np. dzierżawa, użyczenie), podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nie będzie właściciel, lecz dzierżawca lub biorący w użyczenie (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego oraz wyroku WSA w Szczecinie z 14.01.2015 r. sygn. akt I SA/Sz 1051/14).

13.07.2023 r. – … Stwierdzenie nadpłaty podatku ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych deklarowanych przez podatnika. Nie dotyczy sytuacji, gdy wysokość zobowiązania podatkowego została określona w decyzji przez organ podatkowy w miejsce deklaracji podatnika. (Na podstawie art. 75 ustawy Ordynacja podatkowa).

11.07.2023 r. – … Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien zostać ustalony w złotych i w groszach. Jeżeli obliczony roczny limit stanowi wartość z trzema lub czterema miejscami po przecinku, wówczas trzecie i czwarte miejsce po przecinku podlega “odcięciu”. Wówczas limit roczny nie przekroczy maksymalnej kwoty, do której przysługuje zwrot podatku akcyzowego.

10.07.2023 r. – … Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych jest wiążący dla organu podatkowego i może dotyczyć całości lub wskazanej części nadpłaty. Wnioskodawca może wskazać dowolne przyszłe zobowiązanie podatkowe, nie ma znaczenia kolejność powstawania zobowiązań podatkowych ani terminy płatności. (Na podstawie art. 76 § 1 i art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

06.07.2023 r. – … W przypadku, gdy w budynku wielolokalowym, którego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa, nie ustanowiono odrębnej własności lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają spółdzielnię mieszkaniową, a nie mieszkańców, niezależnie od tego, czy przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (na podstawie art. 6h w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

04.07.2023 r. – … Wierzyciel wypełniając tytuł wykonawczy na zobowiązanego jakim jest spółka komandytowa winien wypełnić zarówno dane zobowiązanego, jak i dane wspólników. W części “zobowiązany” winien zaznaczyć “podmiot niebędący osobą fizyczną”, wskazać dane spółki i kolejno wypełnić sekcje “dane wspólnika/wspólników” wskazując dane identyfikacyjne i adresowe poszczególnych wspólników spółki.

03.07.2023 r. – … Stawka zwrotu podatku akcyzowego w II terminie 2023r. wynosi: 2 zł/ 1 litr ON dla MŚP na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. , 1,46 zł / 1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych, na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r., 1,20 zł/l ON dla MŚP i dużych przedsiębiorstw rolnych posiadających w 2022 r. świnie, owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.08.2022 r. – 31.01.2023 r.

30.06.2023 r. – … Dzień 30 czerwca 2023 r. to stan na jaki wykazuje się dane w sprawozdaniu podatkowym SP-1, chodzi o dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym oraz o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin (część B). Sprawozdanie podatkowe SP-1 przekazuje się do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 20 lipca 2023 r. Aktualne informacje na temat sprawozdania SP-1 dostępne są pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ewidencja-i-sprawozdawczosc-podatkowa/sp-1-wyjasnienia-i-komunikaty/

29.06.2023 r. – … SKO, jako organ II instancji, wyznacza wójta innej gminy, burmistrza, prezydenta innego miasta do załatwienia sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia (na podstawie art. 25 § 1 pkt 1 w związku z art. 24 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

28.06.2023 r. – … Forum to nowe miejsce na mapie strony Podatkowy Referat. To tu znajdziesz miejsce gdzie zadasz pytanie, udzielisz odpowiedzi, uzyskasz wyjaśniania, skomentujesz zagadnienia związane z podatkami lokalnymi. Możesz w swoim profilu zaznaczyć chęć otrzymywania powiadomień o każdym nowym wpisie i odpowiedzi. Link do forum: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/

27.06.2023 r. –Oświadczenie złożone we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni powinno być zgodne z informacją dotyczącą wielkości wnioskodawcy wykazaną w formularzu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

26.06.2023 r. – … Jedną z niezbędnych czynności do zabezpieczenia podatków jest ustalenie numeru księgi wieczystej nieruchomości (KW). Pomocna w tym jest zgoda na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych uzyskiwana na podstawie wniosku EKW-U1a (art. 36(4) ust. 8 pkt 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

23.06.2023 r. – … Organ podatkowy może umorzyć zabezpieczone hipoteką przymusową zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę od tych zaległości podatkowych,w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (na podstawie art. 67a § 1 w związku z art. 34 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

21.06.2023 r. – … Od 1 grudnia 2021 r. pisma w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych wnosi się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Pisma opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym. Powyższe dotyczy również wierzyciela jakim jest gmina

20.06.2023 r. – … Wyjątkowo, w II terminie 2023r. składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producent rolny nie dołącza dokumentu z ARiMR o DJP koni, lecz składa oświadczenie o DJP koni pod odpowiedzialnością karną (na podstawie art. 5 ustawy z 9.05.2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

19.06.2023 r. – … W myśl art. 139 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa małżonkowie są jedną stroną postępowania, niemniej zasada ta nie dotyczy podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. W ww. podatkach stroną postępowania może być każdy z małżonków (jako podatnik odpowiadający solidarnie za zobowiązanie podatkowe).

15.06.2023 r. – … Kolejny tytuł wykonawczy jest podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka, w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny (na podstawie art. 26ca § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

14.06.2023 r. – … Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w pkt VIII zawiera oświadczenie producenta rolnego – “Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) albo dużym przedsiębiorcą” .

13.06.2023 r. – … Należność z tytułu podatków za okres rozliczeniowy w trakcie którego zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne dzieli się proporcjonalnie do udziału liczby dni w okresie poprzedzających dzień otwarcia i przypadających od tego dnia do końca okresu rozliczeniowego (na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

12.06.2023 r. – … Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę, która nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki (na podstawie art. 110(1) ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

09.06.2023 r. – … Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych jest dowodem księgowym dokumentującym wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek zaliczenia nadpłaty (§ 4 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z 25.10.2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jst w związku z art. 59 § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

06.06.2023 r. – … Sąd może umorzyć postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne w przypadku gdy podatnik nie zaspokaja bieżących zobowiązań podatkowych powstałych po otwarciu postępowania układowego albo sanacyjnego (na podstawie art. 326 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

01.06.2023 r. – … W treści decyzji organu podatkowego powinny zostać wskazane przepisy prawa stanowiące podstawę podjęcia decyzji, zarówno przepisy o charakterze procesowym, jak również przepisy prawa materialnego wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa oraz z danej ustawy podatkowej (na podstawie art. 210 § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

31.05.2023 r. – … Już 5 czerwca br. upływa termin przekazania do izb rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z tytułu II raty 2023 r. podatku rolnego (na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).

30.05.2023 r. – … Jednym ze sposobów restrukturyzacji zobowiązań podatnika podatków lokalnych w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego może być zmniejszenie wysokości zobowiązań (wskazane procentowo lub ułamkowo) co oznacza umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości podatkowych (na podstawie art. 156 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

25.05.2023 r. – … Wierzyciel upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność. Zgłoszenie wierzytelności dokonuje się poprzez system Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – pismo nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”.

24.05.2023 r. – … Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest bezpośrednio powiązany z terminem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie art. 6l ust. 1 praz art. 6m ust. 1, ust. 1(1) i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

23.05.2023 r. – … Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych (tzw. decyzja wymiarowa) jest dowodem księgowym stanowiącym podstawę do zapisu w księgach rachunkowych urzędu (na podstawie art. 20 ustawy o rachunkowości oraz § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie z dnia 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego).

22.05.2023 r. – … Wspólnik spółki jawnej, jako osoba trzecia, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółki i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki oraz odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych i koszty postępowania egzekucyjnego (art. 115 § 1 w związku z art. 107 ustawy Ordynacja podatkowa).

17.05.2023 r. – … Już za 2 tygodnie (31 maja 2023 r.) upływa termin podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2022 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r.(art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i lit. g ustawy o finansach publicznych)

16.05.2023 r. – … Zobowiązanym do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest właściciel nieruchomości, przez którego należy rozumieć również inny podmiot władający nieruchomością. Innym podmiotem władającym nieruchomością jest także dzierżyciel nieruchomości, czyli ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 338 ustawy Kodeks cywilny).

15.05.2023 r. – … Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. Zatem termin płatności dla inkasentów wpłat podatków dokonanych w terminie 15 maja 2023 r. upływa 16 maja 2023 r. albo w dniu wynikającym z uchwały rady gminy (art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa).

12.05.2023 r. – … Właściciel nieruchomości dysponuje wiedzą o faktach mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dbając o swój interes powinien więc reagować w każdym przypadku na zmiany tych danych. Jednocześnie ponosi on konsekwencje zaniechania poinformowania – w wyznaczonym terminie – o zmianach w stosunku do stanu zadeklarowanego (wyrok WSA w Bydgoszczy z 20.09.2022 r. sygn. akt I SA/Bd 327/22).

11.05.2023 r. – …Organ podatkowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (a nie ze względu na miejsce położenia nieruchomości spadkodawcy) jest organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach następstwa prawnego spadkobierców (na podstawie art. 17b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

10.05.2023 r. – … W przypadku, gdy obowiązki mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów (to jest także kilku współwłaścicieli), obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością (art. 2 ust. 2a ustawy); jeżeli zatem nieruchomością faktycznie włada tylko jeden z jej współwłaścicieli, to właśnie na nim spoczywa powinność wykonania tych obowiązków (wyrok NSA z 04.03.2021 r. sygn. akt III FSK 2656/21).

09.05.2023 r. -… W przypadku sporządzania zawiadomienia eZW w związku z przedawnieniem należności pieniężnej, wierzyciel winien uprzednio uzyskać od organu egzekucyjnego (US) informacje w zakresie prowadzonej przez ten organ egzekucji, w szczególności o zastosowanych środków egzekucyjnych, które spowodowały przerwanie biegu terminu przedawnienia.

08.05.2023 r. – Już jutro, 9 maja br. w Sejmie RP będzie procedowana ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wprowadza limit zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni oraz zmienia wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023r.

05.05.2023 r. – … Od marca 2024 r. wierzyciel będzie zobowiązany do sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego w nowym przypadku – wówczas gdy nie została zapłacona rata podatku wynikająca z decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty należności pieniężnej, a na inną niezapłaconą ratę z tej decyzji został już wystawiony tytuł wykonawczy (na podstawie art. art. 28b § 1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który wejdzie w życie 25.03.2024 r.)

04.05.2023 r. – … Podpisanie dokumentu eZW – zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego, dotyczącego podatków i opłat lokalnych, wymaga posiadania pisemnego upoważnienia od wierzyciela (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) (na podstawie 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 18 i art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

27.04.2023 r. – … Zmiana limitu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wymaga zmiany decyzji ostatecznej w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w części dotyczącej tego limitu (na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

26.04.2023 r. – … W przypadku gdy okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż3 miesiące decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności podlega wykonaniu. (na podstawie art. 239b § 1 pkt 4 w związku z art. 239a ustawy Ordynacja podatkowa).

25.04.2023 r. – … Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowych objętych tytułem wykonawczym oznacza obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części w sekcji „Inne zdarzenia skutkujące zmniejszeniem wysokości należności” (art. 32aa pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

24.04.2023 r. – … Wierzyciel przekazuje zawiadomienie organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eTW. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tego zawiadomienia za pośrednictwem tego systemu, wierzyciel przekazuje je na elektroniczną skrzynkę podawczą (na podstawie § 3 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia z 18.02.2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz. U. poz. 320).

21.04.2023 r. – … Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma miejsce w przypadku, gdy spełnione są łącznie trzy warunki, tj. grunty i budynki lub ich części: 1)stanowią własność gminy, 2)nie są zajęte na działalność gospodarczą, 3)nie są w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

19.04.2023 r. – … Zasady sporządzenia zawiadomienia przez wierzyciela do organu egzekucyjnego reguluje nie tylko art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ale również § 3 i § 4 rozporządzenia z 18.02.2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz. U. poz. 320).

18.04.2023 r. – … Nie są podatnikami podatku od nieruchomości osoby fizyczne wynajmujące od gminy lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości. Odrębność nieruchomości lokalowej wynika z księgi wieczystej. (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

17.04.2023 r. – … W przypadku gdy gmina jest jednym ze współwłaścicieli nieruchomości i korzysta ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania to pozostały, po pomniejszeniu o kwotę podatku przypadającą na gminę, podatek od nieruchomości obciąża nadal w sposób solidarny pozostałych współwłaścicieli w pełnej, niepodzielnej kwocie (na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

14.04.2023 r. – … W sprawozdaniu Rb-27S za marzec, czerwiec, wrzesień i za rok wykazuje się zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową w kolumnach “Należności”(kol. 5), “Należności do zapłaty ogółem” (kol. 8) oraz “Zaległości netto” (kol. 9) (na podstawie § 3 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

13.04.2023 r. – … W przypadku wygaśnięcia z mocy prawa decyzji ratalnej za “ostatnią ratę zaległości podatkowej” – do której trwa zawieszenie biegu terminu przedawnienia – należy uznać trzecią w kolejności niezapłaconą ratę zaległości podatkowej. Decyzja, która została wyeliminowana z obrotu prawnego nie może wywoływać nadal skutków prawnych (wyrok WSA we Wrocławiu z 27.02.2018 r. sygn. akt I SA/Wr 1246/17).

11.04.2023 r. – … Były małżonek może się ubiegać o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych byłego małżonka za jego zgodą, jedynie w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej (na podstawie art. 306 h § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa).

05.04.2023 r. – … Literalne brzmienie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że w każdym przypadku, jeżeli grunt (lub budynek lub jego część), stanowi własność gminynie jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na miejsce położenia tychże gruntów (bądź budynków), korzysta ze zwolnienia (wyrok WSA w Lublinie z 11 grudnia 2019 r. sygn. akt I SA/Lu 591/19).

04.04.2023 r. – … Ustalając w świetle art. 99 ustawy Ordynacja podatkowa czy zaległość pozostała po śmierci podatnika jest czy nie jest zaległością przedawnioną, należy w pierwszej kolejności ustalić czy za życia podatnika nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony (na podstawie art. 70 § 4 oraz art. 99 ustawy Ordynacja podatkowa).

03.04.2023 r. – … Zaświadczenie wydawane na wniosek przez organ podatkowy może podlegać opłacie skarbowej, może być wyłączone spod działania przepisów ustawy o opłacie skarbowej albo może być zwolnione od opłaty skarbowej (na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 2 ust. 1 pkt 5, art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz cz. II kol. 4 załącznika do ww. ustawy).

31.03.2023 r. – … Skrót BRB wskazany w informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego to brak rachunku bankowego (rachunek zamknięty) i oznacza, że nie został zastosowany skuteczny środek egzekucyjny przerywający bieg terminu przedawnienia (na podstawie art. 70 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 1a pkt 12, art. 80 i art. 81 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

30.03.2023 r. – … Informacje zawarte w zaświadczeniu stanowią tajemnicę skarbową zatem mogą one dotyczyć wyłącznie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wprawdzie przepisy przewidują możliwość wydania zaświadczenia dotyczącego podatnika na wniosek innych osób, lecz we wszystkich tych przypadkach niezbędna do wydania zaświadczenia jest zgoda podatnika. (Na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa)

29.03.2023 r. – … Pojęcie “płatnikanie ma zastosowania w zakresie podatków i opłat lokalnych,vnie występuje tu bowiem podmiot zobowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (na podstawie art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa).

28.03.2023 r. – … Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych upadłego, co oznacza że upadły pozostaje podmiotem wszelkich praw i obowiązków, których podmiotem był w chwili ogłoszenia upadłości, między innymi w zakresie podatku od nieruchomości (na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe).

27.03.2023 r. – … W przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania ponosi koszty postępowania upadłościowego – aktualnie w wysokości 1.010,49 zł (Na podstawie art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 r.).

24.03.2023 r. – … W Rb-27S w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa” w zakresie umorzeń zaległości podatkowych nie wykazuje się kwot umorzonych z urzędu zaległości, które nie zostały zaspokojone w zakończonym lub umorzonym postępowaniu upadłościowym (na postawie § 3 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w związku z art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa).

21.03.2023 r. – … W przypadku ogłoszenia upadłości podatnika, wierzytelności z tytułu podatków i opłat lokalnych wymagają zgłoszenia syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe – Krajowego Rejestru Zadłużonych (na podstawie art. 236 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe).

20.03.2023 r. – … Jednym ze skutków decyzji w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, które podlegają wykazaniu w RB-27S są skutki umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Kwoty umorzonych odsetek winny wynikać wprost z decyzji, których skutkiem jest umorzenie tych odsetek. (Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 10 lit. a zał. nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

17.03.2023 r. – … W przepisie art. 62b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa ustawodawca ograniczył możliwość zapłaty (wpłaty) podatku przez “inny podmiot” tylko do kwoty 1000 zł. Jeżeli “inny podmiot” dokona zapłaty podatku przewyższającego kwotę 1000 zł, będzie to działanie nieskuteczne i to niezależnie od tego, czy wpłata została dokonana ze środków własnych środków, czy środków podatnika (wyrok NSA z 15.09.2022 r. sygn. akt III FSK 770/21).

16.03.2023 r.Ulga inwestycyjna w podatku rolnym, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku rolnym to program pomocy publicznej o numerze SA.106524. Czas trwania pomocy to 01.01.2023 – 31.12.2027. Data zgłoszenia/rejestracji – 23.02.2023 r. Cel: Pomoc na inwestycje w gospodarstwie rolnym powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych (art. 14).

15.03.2023 r. Zapłata podatku może nastąpić nie tylko przez podatnika, ale również przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (bez ograniczenia kwoty). Jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62b § 1 pkt 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

14.03.2023 r. – … W kolumnie “Zaległości netto” sprawozdania Rb-27S nie należy wykazywać zaległości wynikających z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, w przypadku złożenia przez podatnika odwołania od tej decyzji i przekazania odwołania do SKO (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 zał. nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz art. 239a ustawy Ordynacja podatkowa).

13.03.2023 r. – … Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, co oznacza, że wniosek w tym zakresie podatnik składa przed terminem płatności tego podatku (na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

10.03.2023 r. – … Gdyby przyjąć, że art. 15 zzr ust. 1 ustawy antycovidowej dotyczył zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego oraz zastosować najdłuższy (71 dniowy) termin zawieszenia biegu terminu przedawnienia – oznaczałoby to przesunięcie daty przedawnienia z dnia 1 stycznia 2023 r. na dzień 13 marca 2023 r.

08.03.2023 r. – Na podstawie kilku tytułów wykonawczych obejmujących jeden rodzaj długów powstałych w kolejnych okresach płatności można ustanowić jedną hipotekę przymusową w kwocie wynikającej z zsumowania kwot objętych tymi tytułami (postanowienie Sądu Najwyższego z 25 lutego 2011 r. sygn. akt IV CSK 392/10).

07.03.2023 r. – … Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców m. in. wówczas gdy gospodarstwo rolne zostało nabyte w drodze dziedziczenia (osobom powołanym do spadku w drodze ustawy lub testamentu, z tytułu zachowku lub zapisu) – na podstawie art. 13d ust. 5 ustawy o podatku rolnym oraz przepisów Księgi IV Spadki ustawy Kodeks cywilny.

06.03.2023 r. – … Przepis art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa stanowiący, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, umożliwia wielokrotne przerwanie biegu terminu przedawnienia (na podstawie wyroku WSA w Warszawie z 17.11.2021 r. sygn. akt III SA/Wa 1354/21).

02.03.2023 r. – … Inkasent nie jest uprawiony do poboru kosztów upomnienia. Przepis art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa uprawnia inkasenta do pobrania podatku, czyli zgodnie z art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa – publicznoprawnego, nieodpłatnego, przymusowego oraz bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikającego z ustawy podatkowej.

01.03.2023 r. – … Data zawiadomienia starosty o nabyciu własności pojazdu zarejestrowanego nie ma znaczenia dla obowiązku podatkowegopodatku od środków transportowych. Istotne znaczenie ma natomiast dla tego obowiązku data nabycia własności pojazdu zarejestrowanego (na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

28.02.2023 r. – … Podstawą do dokonania zwrotu przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akcie poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem udziału spadkowego poszczególnych spadkobierców (na podstawie art. 105 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

27.02.2023 r. – … Mimo zarządzenia przez radę gminy poboru podatków, opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, podatnik oraz właściciel nieruchomości może zapłacić podatek oraz opłatę na rachunek bankowy organu podatkowego czy w placówce pocztowej (na podstawie art. 59 § 1 pkt i pkt 2 w związku z art. 60 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

23.02.2023 r. – … Rada gminy nie może nałożyć na inkasenta obowiązku poboru zaległości podatkowych. Żaden przepis prawa nie upoważnia bowiem rady gminy do określenia obowiązków inkasenta w szerszym zakresie, niż to wynika z definicji inkasenta zamieszczonej w przepisie art. 9 Ordynacji podatkowej (obowiązkiem inkasenta jest pobranie od podatnika podatku i wpłacenie go we właściwym terminie organowi podatkowemu).

22.02.2023 r. – … W przypadku sporu co do zamieszkiwania nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego istotne jest zbadanie czy na nieruchomości występują przejawy bytowania ludzi, do których należy zaliczyć powstawanie odpadów komunalnych, czy korzystanie z mediów niezbędnych do zwykłego egzystowania, jak energia elektryczna, woda (wyrok WSA w Warszawie z 27.09.2018 r. sygn. akt VIII SA/Wa 500/18).

21.02.2023 r. – … W sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych sporządzanym na dzień 31.12.2022 r. wykazuje się odrębnie kwoty zaległości, dla których termin płatności upłynął w 2017 r. i w latach wcześniejszych oraz zaległości, dla których termin płatności upłynął w 2012 r. i w latach wcześniejszych (na podstawie instrukcji określającej sposób sporządzenia sprawozdania).

20.02.2023 r. – ,,, Organy podatkowe są zobowiązane do zawiadomienia spadkobierców o zdarzeniach dotyczących spadkodawców, m. in. o decyzjach, które zostały doręczone spadkodawcy, a w dniu jego śmierci nie upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania. Terminy do złożenia odwołania, biegną ponownie od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 103 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

17.02.2023 r. – … Do działalności organów samorządowych w sferze zobowiązań publicznoprawnych /np. podatków/ nie stosuje się zasady “co nie jest zakazane, jest dowolne” /dozwolone/, lecz zasadę “dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje”. Ta teza ma już blisko 30 lat i pochodzi z wyroku NSA z 1993 r. (wyrok NSA z 24 maja 1993 r. sygn. akt III SA 2017/92). W tym okresie podejmowany były próby sprzedaży zobowiązań podatkowych podatników, którzy nie wywiązywali się z ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Ww. wyroku NSA wskazał, że przepisy podatkowe, w tym wypadku przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości) nie przewidują możliwości podejmowania przez radę gminy uchwał w przedmiocie “sprzedaży” zobowiązań podatkowych.

16.02.2023 r. – … W przypadku nieterminowej wpłaty przez inkasenta odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu, w którym inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego do dnia wpłaty, włącznie z tym dniem (na podstawie art. 53 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 4 ust. 1 pkt 1 w z związku z ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach).

15.02.2023 r. – … Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Oznacza to, że istnieje możliwość wygaśnięcia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką przymusową wskutek zapłaty czy zaliczenia nadpłaty (na podstawie art. 70 § 8 w związku z art. 59 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

14.02.2023 r. – … Następstwo prawne w prawie podatkowym dotyczy sytuacji kiedy ustaje byt prawny podatnika, a zatem podatnik przestaje istnieć jako podmiot prawa. Przedmiotem sukcesji podatkowej są wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Kwestię następstwa prawnego na gruncie prawa podatkowego na skutek dziedziczenia reguluje m.in. art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa (na podstawie wyroku WSA w Gdańsku z 25.01.2022 r. sygn. akt I SA/Gd 1526/21).

13.02.2023 r. – … Przepis art. 82b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o treści “Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne są obowiązane współdziałać, nieodpłatnie udostępniać informacje w sprawach indywidualnych oraz udzielać pomocy organom podatkowym przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie” dotyczy również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie art. 6q ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

10.02.2023 r. – … W sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wykazuje się zaległości wymagalne przedsiębiorców, którzy prowadzili czynnie działalność gospodarczą na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych).

09.02.2023 r. – … Do chwili działu spadku spadkobiercy podatnika ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe (np. za zaległości podatkowe spadkodawcy – podatnika). Wierzyciel spadkowy może żądać spełnienia całości świadczenia od każdego ze współspadkobierców, od kilku spośród nich lub od wszystkich wspólnie. (Na podstawie art. 1034 § 1 ustawy Kodeks cywilny w związku z art. 98 ustawy Ordynacja podatkowa).

08.02.2023 r. – … Do czynności sprawdzających w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy o wyłączeniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ich zastępcy, skarbnika oraz ich krewnych i powinowatych. Deklarację składa się w organie podatkowym podlegającym wyłączeniu. Czynności sprawdzające wykonywane są przez organ wyznaczony przez sko. (Na podstawie art. 278 w związku z art. 132 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

07.02.2023 r. – … Zgodnie z art. 80c ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo o ruchu drogowym wójt, burmistrz, prezydent miasta, jako organ podatkowy, jest uprawniony do nieodpłatnego uzyskania danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) niezbędnych do realizacji podatku od środków transportowych, m. in. danych o właścicielu pojazdu, danych identyfikujących pojazd, danych technicznych o pojeździe.

06.02.2023 r. – … Na decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej winna być umieszczona adnotacja określająca podstawę prawną zwolnienia od opłaty skarbowej – cz. I ust. 53 kol. IV pkt 6 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330)).

02.02.2023 r. – … W kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie rozłożenia na raty w sprawozdaniu Rb-27S, wykazuje się skutki finansowe wynikające z decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej za kolejne okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja (§ 3 ust. 1 pkt 10 lit. b zał. nr 37 rozporządzenia Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

01.02.2023 r. – … Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku transportowego obciąża solidarnie wspólników spółki cywilnej, którzy nabyli środek transportowy. Każdy ze współwłaścicieli odpowiada za zobowiązania podatkowe w podatku od środków transportowych do pełnej wysokościniezależnie od odpowiedzialności innych współwłaścicieli. (Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

31.01.2023 r. – … Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych przekazuje się w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego, tj. za 2022 r. w terminie do 1 marca 2023 r. (§ 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych).

30.01.2023 r. – … Podatek od środków transportowych nie jest uzależniony od możliwości korzystania z pojazdu, a dla powstania zobowiązania w tym podatku nie jest istotna okoliczność, czy podatnik faktycznie pojazdy wykorzystuje. Obowiązek w podatku od środków transportowych wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. (Na podstawie wyroku NSA z 17.11.2022 r., sygn. akt III FSK 1219/22).

26.01.2023 r. –Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące. Zmianę wysokości opłaty wprowadza: korekta deklaracji o wysokości opłaty, zawiadomienie o wysokości opłaty, decyzja określająca wysokość opłaty, (na podstawie art. 6m ust. 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

25.01.2023 r. – … Organ podatkowy może, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, odroczyć termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych. Organem właściwym do odroczenia terminu jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – bez ograniczenia terminu odroczenia (na podstawie art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 15 ust. 3 rozporządzenie z 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych).

24.01.2023 r. – … Niektóre zwolnienia z podatku od nieruchomości regulują inne przepisy niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. np. ustawa z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.162), która w art. 22 ust. 2 określa reguły zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych na własność lub w trwały zarząd Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

23.01.2023 r. – … Producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego określonym kodem CN. Kod CN to kod tzw. Nomenklatury Scalonej. Od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązuje Nomenklatura Scalona określona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1998 z 20 września 2022 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282 z 31.10.2022 r.).

20.01.2023 r. – … Na fakturze vat będącej podstawą do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie ma obowiązku umieszczania podpisu wystawcy (sprzedawcy) oraz firmowej pieczątki (na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

18.01.2023 r. – … Zmiana organu podatkowego w sprawach podatku od środków transportowych następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub adresu siedziby (§ 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022, poz. 565)).

17.01.2023 r. – … Jeżeli organ podatkowy nie kwestionuje prawidłowości skorygowanej deklaracji, to wówczas za nieuprawnione należy uznać wzywanie podatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty wszczynającego postępowanie w tej sprawie. W takiej bowiem sytuacji ustawodawca zobowiązał organ podatkowy do zwrotu nadpłaty, bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę (art. 75 § 4 Ordynacji podatkowej)(wyrok NSA z 11.02.2016 r., sygn. akt II FSK 3249/13).

16.01.2023 r. – … Nie stanowi zwrotu podatku w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dokonywany na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przyznana rolnikowi kwota zwrotu podatku akcyzowego nie podlega zaliczeniu na zaległości lub bieżące zobowiązania podatkowe na podstawie art. 76 oraz 76b ustawy Ordynacja podatkowa (wyrok WSA w Białymstoku z 17.03.2021 r. sygn. akt I SA/Bk 752/20).

13.01.2023 r. – … W przypadku, gdy zobowiązanym jest osoba małoletnia upomnienie jest kierowane do rodziców jako przedstawicieli ustawowych, jeżeli dziecko znajduje się pod ich władzą rodzicielską (art. 30 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 98 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

12.01.2023 r. – … Program pomocowy nr SA.102886 to program pomocowy do zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r.

11.01.2023 r. – … W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, a zatem decydujące znaczenia dla oceny zaistnienia obowiązku podatkowego ma jedynie sam fakt nabycia pojazdu, nie zaś wywiązanie się przez jego nabywcę z obowiązku zawiadomienia właściwego organu o nabyciu pojazdu oraz złożenia wniosku o jego zarejestrowanie na własne nazwisko (wyrok WSA w Opolu z 14.09.2022 r. sygn. akt I SA/Op 129/22).

10.01.2023 r. – … Na stronie www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ zostały opublikowane obowiązujące w 2023 r. formularze :

 • do podatku od nieruchomości (DN-1 ZDN-1 ZDN-2 IN-1 ZIN-1 ZIN-2 ZIN-3) wraz z broszurą informacyjną,
 • do podatku rolnego (DR-1 ZDR-1 ZDR-2 IR-1 ZIR-1 ZIR-2 ZIR-3) wraz z broszurą informacyjną,
 • do podatku leśnego (DL-1 ZDL-1 ZDL-2 IL-1 ZIL-1 ZIL-2 ZIL-3) wraz z broszurą informacyjną,
 • do podatku od środków transportowych (DT-1, DT-1A).

09.01.2023 r. – … Na Portalu Wierzycieli i OE dostępne są nowe aktualne wersje podręczników do aplikacji eTW (z 15.12.2022 r.): formularz TW-1(5) – wersja 1.20, formularz TW-3(2) – wersja 1.12, formularz EZW – wersja 1.7. Aktualizacja dot. menu Sprawdź status.

05.01.2023 r. – … Skoro ściągnięcie zaległości podatkowej w drodze egzekucji administracyjnej mieści się w pojęciu zapłaty podatku w rozumieniu art. 59 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, to konsekwentnie kwoty ściągnięte w wyniku bezprawnej egzekucji muszą być uznane za “nienależnie zapłacony podatek”, o którym mowa w art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (wyrok WSA w Warszawie z 9.01.2017r. sygn. akt III SA/Wa 3145/15 ).

04.01.2023 r. – … Kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy zaokrąglić “w dół” do dwóch miejsc po przecinku. Aktualnie jest dostępnych 49 odpowiedzi dotyczących zwrotu podatku akcyzowego udzielonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

03.01.2023 r. – … W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie za zobowiązanie podatkowe, innych niż małżonkowie, wierzyciel może wystawić odrębne tytuły wykonawcze wobec każdego zobowiązanego solidarnie. Każdy tytuł wykonawczy wystawia się na jednego zobowiązanego odpowiedzialnego solidarnie

02.01.2023 r. – … Decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu. Oznacza to, że wierzyciel nie może wykonywać czynności zmierzających do przymusowego wykonania obowiązku zapłaty, czyli nie może sporządzić upomnieniawystawić tytułu wykonawczego (na podstawie art. 239a ustawy Ordynacja podatkowa).

28.12.2022 r. – … Podatnik kwestionujący kwotę podatku, wynikającą z decyzji ustalającej, nie może formułować wniosku o stwierdzenie nadpłaty, o którym mowa w art. 75 § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Dopiero skuteczne wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji ustalającej lub jej zmiana, może spowodować powstanie po stronie organu podatkowego obowiązku zastosowania art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa i określenie nadpłaty (na podstawie wyroku WSA w Gdańsku z 28.06.2022 r., sygn. akt I SA/Gd 209/22).

27.12.2022 r. – … Zbieg egzekucji ma miejsce wówczas, gdy do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucję prowadzą dwa uprawnione organy egzekucyjne (na podstawie art. 62 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

21.12.2022 r. – … Decyzje doręcza się doręcza się na piśmie, utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Decyzje utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego.

20.12.2022 r. – … Odpowiedzialność małżonka podatnika za podatki współmałżonka powstaje z mocy prawa, bez wydawania jakichkolwiek decyzji przez organ podatkowy (na podstawie art. 29 § 1 w związku z art. 26 ustawy Ordynacja podatkowa).

19.12.2022 r. – … Decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości spółce cywilnej – a nie jej wspólnikom – jest dotknięta wadą nieważności, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, jako skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie (wyrok NSA z 03.09.2019 r. sygn. akt II FSK 3058/17).

16.12.2022 r. – … Egzekucję administracyjną stosuje się do podatków i opłat jeżeli wynikają one z deklaracji zawierającej pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu upomnienie (art. 3a § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

15.12.2022 r. – … Organ podatkowy może wydać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy oraz odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą (art. 306f § 1 w związku z art. 98 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

14.12.2022 r. – … Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, upoważniającym jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika (wyrok NSA z 18.12.2009 r. sygn. akt I FSK 1303/08).

13.12.2022 r. – … Korekta deklaracji złożona w czasie trwania postępowania podatkowego, w zakresie objętym tym postępowaniem, nie wywołuje skutków prawnych, a organ podatkowy jest zobowiązany zawiadomić pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności (art. 81b § 2 w związku § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

12.12.2022 r. – … Sam fakt zamieszkiwania na danej nieruchomości powoduje obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez względu na okoliczność, czy na nieruchomości powstają odpady i w jakiej ilości. Tym samym czasowa nieobecność na nieruchomości spowodowana pobytem w sanatorium, czy wyjazdem do bliskich nie zwalnia od obowiązku zapłaty opłaty (wyrok WSA w Gliwicach z 16.12.2021 r. sygn. akt I SA/Gl 700/21).

09.12.2022 r. – … Termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (na podstawie art. 12 § 6 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

07.12.2022 r. – … W deklaracji na podatek od środków transportowych nie wykazuje się pojazdów zwolnionych z podatku od środków transportowych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały rady gminy (objaśnienia do deklaracji DT-1, część D).

06.12.2022 r. – … W informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości do obliczania powierzchni użytkowej budynku bierze się pod uwagę również powierzchnię piwnic i poddaszy użytkowych (art. 1a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

05.12.2022 r. – … W przypadku wydania decyzji określającej powodującej zwiększenie, jak i zmniejszenie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym, wierzyciel nie sporządza zawiadomienia, lecz zmieniony tytuł wykonawczy (art. 28b § 1 w związku z art. 32aa pkt 1 lit.b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)

01.12.2022 r. – … W przypadku rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym wierzyciel jest zobowiązany zawiadomić organ egzekucyjny jako o zdarzeniu powodującym zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 32aa pkt 2 w związku z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

30.11.2022 r. – … W przypadku deklarowania/składania informacji/korygowania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego za okres przed 1 lipca 2019 r. podatnik składa informację lub deklarację na wzorach formularzy określonych uchwałami rady gminy obowiązujących w danym roku podatkowym (art. 37 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244)).

29.11.2022 r. – … Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych objętych TW – jako zdarzenie powodujące wygaśnięcie w całości albo w części należności pieniężnej – zobowiązuje wierzyciela do zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym zdarzeniu (art. 32aa pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

28.11.2022 r. – … Organ podatkowy nie ma obowiązku wyznaczenia stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonej informacji (art. 200 § 2 pkt 3 w związku z art. 165 § 7 ustawy Ordynacja podatkowa).

24.11.2022 r. – … Do czasu wydania decyzji strona może wystąpić o rozszerzenie zakresu żądania lub zgłosić nowe żądanie, niezależnie od tego, czy żądanie to wynika z tej samej podstawy prawnej co dotychczasowe, pod warunkiem że dotyczy tego samego stanu faktycznego (art. 167 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

23.11.2022 r. – … Sporządzając zawiadomienie do organu egzekucyjnego (eZW) w zakresie zmiany wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym w wyniku przedawnienia, wierzyciel jest zobowiązany do wskazania daty przedawniania należności pieniężnej (na podstawie art. 32aa pkt 1 lit. c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

22.11.2022 r. – … Okres za jaki określana jest wysokość zobowiązania w decyzji musi być tożsamy z okresem za jaki zostało wszczęte postępowanie (na podstawie art. 165 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

21.11.2022 r. – … Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) składana przez gminę powinna być podpisana w poz. 121 – poz. 128, tj. w miejscu przeznaczonym dla osób reprezentujących podatnika (Gminę), w tym dla osoby, której udzielono pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (na podstawie instrukcji do formularza DN-1(1)).

18.11.2022 r. – … W przypadku użytków rolnych stanowiących współwłasność osoby fizycznej wraz z gminą, osobie fizycznej winna być doręczona decyzja organu podatkowego ustalająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym (na podstawie wyroku NSA z 1.12.2021 r. sygn. akt III FSK 4286/21).

17.11.2022 r. – … W przypadku gdy wniosek o umorzenie został złożony przed upływem terminu płatności podatku (zatem podatek nie jest zaległością podatkową), organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 165a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

16.11.2022 r. – … Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do dróg będących jej własnością, niebędących drogami publicznymi (które podlegają wyłączeniu z podatku od nieruchomości) (art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).

15.11.2022 r. – … Termin załatwienia sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego – nie później niż w ciągu miesiąca nie oznacza “miesiąca kalendarzowego”. Do tego terminu nie wlicza się bowiem np. terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności (art. 139 § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

14.11.2022 r. – … Zwrot podatku, o którym mowa w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa nie dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie jest to bowiem “inna forma zwrotu podatku przewidziana w przepisach prawa podatkowego” (art. 3 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa).

10.11.2022 r. – … Nieruchomości (grunty oraz budynki lub ich części) stanowiące własność gminy zajęte na urząd gminy nie wykazuje siędeklaracji na podatek od nieruchomości (ani w ZDN-1, ani ZDN-2) jako wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości (art. 2 ust. 3 pkt 3 i art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

09.11.2022 r. – … Nie zawsze kwota podatku podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Zasady zaokrąglania do pełnych złotych nie stosuje się w przypadku zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia (art. 63 § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa)

08.11.2022 r. – … Podatnik pozostających w związku małżeńskim odpowiada za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki swoim majątkiem odrębnym oraz majątkiem wspólnym podatnika i jego małżonka (art. 26 i art. 29 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

07.11.2022 r. – … Organ podatkowy może umorzyć zaległości podatkowe nie tylko podatnikowi, ale również może umorzyć należności przypadające od spadkobiercy podatnika. Wysokość należności wskazuje decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy. (Podstawa: art. 67c § 2 w związku z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa).

04.11.2022 r. – … Pojęcie przypisu i odpisu zostało zdefiniowane w § 2 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jst. Przypis to zobowiązanie podatkowe stanowiące obciążenie konta podatnika. Odpis to kwota zmniejszająca zobowiązanie podatkowe, ustalona lub określona przez organ podatkowy albo zadeklarowana przez podatnika.

03.11.2022 r. – … Organ podatkowy może uzyskać zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Zgodę wydaje Minister Sprawiedliwości na wniosek, który może zostać złożony na formularzu EKW-U1a (art. 36(4) ust. 8 pkt 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

02.11.2022 r. – … Rada gminy jest zobowiązana do przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego, jakim jest projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, do opiniowania właściwej miejscowo izbie rolniczej (art. 5a ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).

28.10.2022 r. – … W przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20.02.2021 r. do przedawnienia kosztów upomnienia obowiązują dwie reguły, a wybiera się korzystniejszą dla zobowiązanego (art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw).

26.10.2022 r. – … Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku rolnym udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek, co oznacza że są przyznawane po złożeniu wniosku ze skutkiem na przyszłość, do końca ustawowego okresu zwolnienia (art. 13d ust. 3 ustawy o podatku rolnym).

25.10.2022 r. – … Jeżeli rada gminy nie obniża ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 to nie podejmuje żadnej uchwały (na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym).

24.10.2022 r. – … Przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, wprowadzający zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych klasy V, VI i VIz, nie uzależnia zwolnienia od tego, czy grunty wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Podlegają zatem zwolnieniu zarówno użytki rolne klasy V, VI i VIz wchodzące w skład gospodarstwa rolnego jak również te będące poza gospodarstwem rolnym.

20.10.2022 r. – … W przypadku współwłasności nie ma możliwości odrębnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości czy też podatkiem rolnym każdego ze współwłaścicieli jedynie co do przypadającego mu udziału w nieruchomości. Organ podatkowy obowiązany jest wydać jedną decyzję adresowaną do wszystkich współwłaścicieli, a obowiązek podatkowy ciąży na nich solidarnie. (WSA w Lublinie z 16.10.2020 r. sygn. akt I SA/Lu 338/20)

19.10.2022 r. – … W przypadku gdy gmina jest współwłaścicielem użytków rolnych, wówczas obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego nie dotyczy gminy. Obowiązek podatkowy ciąży wówczas na pozostałych współwłaścicielach od udziałów im przypadających we współwłasności (art. 3a w związku z art. 3 ust. 7 ustawy o podatku rolnym).

18.10.2022 r. – … Upomnienie, które zostało sporządzone przez wierzyciela, ale nie zostało doręczone nie nakłada na zobowiązanego obowiązku uiszczenia kosztów upomnienia (na podstawie art. 15 § 2 zdanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

17.10.2022 r. – … Dane co do klasyfikacji gruntu wiążące dla organu podatkowego, który w postępowaniu podatkowym nie ma kompetencji do ich zmiany; zmiana taka jest możliwa dopiero wówczas, gdy odpowiedni zapis zostanie dokonany w ewidencji gruntów i budynków (wyrok WSA w Gliwicach z 26.04.2022 r., sygn. akt I SA/Gl 1233/20).

14.10.2022 r. – … Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wygasa z chwilą śmierci właściciela nieruchomości. Zobowiązani do spłaty tej zaległości są spadkobiercy właściciela nieruchomości. (art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

12.10.2022 r. – … Kwota ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) niewykorzystana przez podatnika podatku rolnego podlega dziedziczeniu (art. 13d ust. 5 ustawy o podatku rolnym).

11.10.2022 r. – … Organy podatkowe są zobowiązane do zawiadomienia spadkobierców o zdarzeniach dotyczących spadkodawców, tj.: złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od decyzji, zażaleniach na postanowienia i skargach do sądu administracyjnego (art. 103 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

10.10.2022 r. – … Za dzień zwrotu nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uważa się dzień nadania przekazu pocztowego. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu (art. 77b § 2 pkt 2 oraz § 3 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

07.10.2022 r. – … Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy naliczane są do dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), a kwota odsetek powinna być wskazana w rozstrzygnięciu decyzji o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców (art. 98 § 2 pkt 2, art. 100 § 1 i art. 101 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 924 ustawy Kodeks cywilny).

06.10.2022 r. – … W przypadku obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, rada gminy jest zobowiązana do przedłożenia projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do opiniowania właściwej miejscowo izbie rolniczej (art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).

05.10.2022 r. – … W przypadku rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłatę zalicza się zgodnie ze wskazaniem albo w przypadku braku wskazania – na poczet raty o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich rat (na podstawie art. 62 § 3 w związku z art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

04.10.2022 r. – … “Rejestr Spadkowy” będący częścią systemu „Rejestry Notarialne” zawiera informacje o zarejestrowanych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia (od 1.03.2009 r.) oraz sądowych stwierdzeniach nabycia spadku i europejskich poświadczeniach spadkowych (od 8.09.2016 r.). Uzyskanie informacji zawartych w Rejestrze Spadkowym jest bezpłatne.

03.10.2022 r. – … Zawiadomienie eZW dotyczące przedawnienia należności pieniężnej wymaga wskazania daty przedawniania. Określenie “zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego” oznacza że zobowiązanie przedawnia się z upływem dnia 31 grudnia danego roku czyli dokładnie 1 stycznia (następnego roku) (na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

30.09.2022 r. – … W przypadkach, gdy współwłaściciel gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku rolnym jest właścicielem gruntów wymienionych w definicji gospodarstwa rolnego /o pow. mniejszej niż 1 ha/ grunty te należy uznać za wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i opodatkować podatkiem rolnym (wyrok WSA w Warszawie z 16.01.2004r., sygn. akt III SA 1140/03).

29.09.2022 r. – … Gmina też może zostać spadkobiercą odpowiadającym za długi spadkowe (zaległości) nieżyjącego podatnika. W przypadku nabycia spadku przez gminę zobowiązanie podatkowe wygasa ze skutkiem na dzień otwarcia spadku (art. 935 ustawy Kodeks cywilny oraz art. 59 § 1 pkt 11 ustawy Ordynacja podatkowa).

28.09.2022 r. – … Jedynie do wpłat dokonanych przez właściciela nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady wynikające z art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa. Zasad tych nie stosuje się przy poborze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasenta tej opłaty (na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa).

27.09.2022 r. – … Zarówno dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jak i dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy jest zobowiązana ustalić te same (wspólne), zryczałtowane, roczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 13.07.2016r. NR KI – 411/166/16).

26.09.2022 r. – … Wejście w życie i uzyskanie mocy są zdarzeniami tożsamymi. Uchwała nie może wejść w życie bez uzyskania przez nią mocy obowiązującej i odwrotnie – uzyskanie mocy obowiązującej oznacza jej wejście „w życie” (na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.03.1999 r. sygn. akt: K 5/98 oraz uchwały SN z 24.05.1996 r. sygn. akt: I PZP 12/96).

23.09.2022 r. – … Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa bez potrzeby wydawania odrębnej decyzji organu podatkowego w przedmiocie stwierdzenia przedawnienia. Wydawania tego rodzaju decyzji nie przewidują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyrok NSA oz. w Łodzi z 5 lipca 2001 r., sygn. akt I SA/Łd 750/99).

22.09.2022 r. …. Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązkowa do wskazania w uchwale rady gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty, podejmowana na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oznacza wskazanie co jaki okres czasu opłata ma być uiszczana i jakiego okresu ma dotyczyć.

21.09.2022 r. … Nadpłata podlega zwrotowi z urzędu w sytuacji gdy:

 1. na podatniku nie ciążą zaległości podatkowe oraz bieżące zobowiązania podatkowe,
 2. podatnik nie złożył wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

(na podstawie art. 76 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa)

20.09.2022 r. – … Od 9 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W). Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 7 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 1451).

19.09.2022 r. – … Decyzja z art. 100 ustawy Ordynacja podatkowa nie jest decyzją o odpowiedzialności spadkobierców, ale decyzją określającą zakres odpowiedzialności spadkobierców. Zakres ten obejmować może jedną lub więcej należności spadkodawcy. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 maja 2016 r., sygn. akt II FPS 6/15.

16.09.2022 r.Zawarcie układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, na podstawie art. 166 §1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nie umożliwia wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (wyrok NSA z 8 stycznia 2021 r. sygn. akt II FSK 1867/20).

15.09.2022 r.Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku (art. 6j ust. 3bc ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

14.09.2022 r. – Informacje zawarte w zaświadczeniu stanowią tajemnicę skarbową, zatem należy uznać, iż informacje te mogą dotyczyć wyłącznie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego określone fakty lub stan prawny dotyczący określonego podatnika na wniosek innych osób wymaga zgody podatnika.

13.09.2022 r. – Dla opłaty skarbowej, która nie podlega przypisaniu na kontach podatników, można nie prowadzić szczegółowych kont podatników. Zasadę nieprowadzenia kont szczegółowych należy zapisać w zasadach (polityce) rachunkowości. (§ 11 ust. 5 rozporządzenia z 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375)).

12.09.2022 r. … Wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o wygaśnięciu należności pieniężnej z TW wynikającej z korekty deklaracji, powodującej zmniejszenie wysokości należności. W przypadku złożenia korekty deklaracji powodującej zwiększenie wysokości należności pieniężnej, wierzyciel sporządza zmieniony tytuł wykonawczy (art. 28b i art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

09.09.2022 r. – … Określenie “nie podlega” oznacza wyłączenie spod działania przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Określenie “zwalnia się” oznacza natomiast objęcie obowiązkiem podatkowym, ale uwolnienie od opłaty skarbowej danego zdarzenia lub podmiotu (art. 2, art. 3 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz załącznik do ww. ustawy).

08.09.2022 r. – … Organ podatkowy może umorzyć wyłącznie odsetki za zwłokę, pozostawiając do zapłaty kwotę zaległości. Nie jest natomiast możliwa sytuacja odwrotna, tj. umorzenie wyłącznie kwoty zaległości bez umorzenia odsetek za zwłokę. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

07.09.2022 r. – … Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową (ZAS-HZ) może zostać wydane na żądanie właściciela przedmiotu hipoteki, którym może być albo podatnik albo dłużnik rzeczowy (aktualny właściciel nieruchomości) – art. 306h § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

06.09.2022 r. – … Wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o każdej zmianie wysokości należności pieniężnej objętej TW wynikającej z jej wygaśnięcia, nie tylko w przypadku zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej, przedawnienia tej należności pieniężnej czy wyegzekwowania jej przez inny organ egzekucyjny (na podst. art. 32aa pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

05.09.2022 r. – … Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty, nie musi być dołączona do wniosku lub pełnomocnictwa w dniu ich składania, może być dołączona nie później niż w ciągu 3 dni (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr. 187, poz. 1330)).

02.09.2022 r. – … Nie jest dopuszczalne wydanie zaświadczenia o treści innej niż żądana – jeżeli więc okoliczności faktyczne nie pozwalają wydać zaświadczenia o oczekiwanej przez wnioskodawcę treści, organ podatkowy jest zobowiązany do wydania w tym względzie postanowienia odmownego (wyrok WSA w Gliwicach z 14.01.2022 r. sygn. akt I SA/Gl 805/21).

01.09.2022 r. – … W przypadku gdy tytuł wykonawczy obejmuje więcej niż jedną należność pieniężną i część należności pieniężnych została zapłacona wierzycielowi, a część uległa przedawnieniu można sporządzić jedno zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego (eZW) . (Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz eZW).

… Rada gminy w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

… Zwrot i nadpłata opłaty skarbowej to odmienne pojęcia. Zwrot opłaty skarbowej ma miejsce w przypadku niewydania zaświadczenia. Nadpłata opłaty skarbowej wystąpi wówczas, gdy zaświadczenie zostało wydane, a opłata jest nienależna (na podstawie art. 9 ustawy o opłacie skarbowej i art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

… Organ podatkowy może zarówno odmówić wydania zaświadczenia, jak również może odmówić wydania zaświadczenia o treści żądanej. Każda z ww. odmów następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej służy zażalenie (na podstawie art. 306c ustawy Ordynacja podatkowa).

… Jeżeli nieruchomości z domkami letniskowymi służą celom rekreacyjno-wypoczynkowym to uzasadnionym co do zasady jest przypisanie tychże nieruchomości do kategorii nieruchomości niezamieszkałych (wyrok NSA z 1.06.2021 r. sygn. akt III FSK 3649/21).

… .. Zaświadczenie może być wydane na formularzu przedłożonym przez wnioskodawcę, pod warunkiem, że na formularzu wnioskodawcy jest możliwe zamieszczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej, o czym stanowi § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

… Czym innym jest nieskuteczność faktyczna, a czym innym prawna nieskuteczność środka egzekucyjnego. Nieskuteczność faktyczna przerywa bieg terminu przedawnienia, natomiast zajęcie nieistniejącego rachunku bankowego nie może być uznane za “zastosowanie środka egzekucyjnego” w rozumieniu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej (na podstawie wyroku WSA w Gliwicach z 02.03.2016 r. sygn. akt I SA/Gl 1079/15).

… W przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych prowadzonej według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego kwotę należną wierzycielowi zalicza się na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną (Podstawa prawna: art. 1026 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego). Kontrola podatkowa wymaga zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, imiennego upoważnienia udzielonego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oraz sporządzenia protokołu kontroli (Podstawa prawna: art. 282b, art. 283 i art. 290 ustawy Ordynacja podatkowa).

… W przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych prowadzonej według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego kwotę należną wierzycielowi zalicza się na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną (Podstawa prawna: art. 1026 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego).

… Organ podatkowy wydający decyzję podatkową jest nią związany od chwili jej doręczenia. Natomiast decyzje, w których z urzędu są udzielane ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowej, wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania. (Podstawa prawna: art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa)

… Przepis art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowiący, iż za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku odnosi się także do sytuacji przymusowego wyegzekwowania nienależnych kwot(wyrok WSA we Wrocławiu z 15.12.2005 r. sygn akt. I SA/Wr 1092/04).

… Organ podatkowy nie jest związany wskazywanymi przez podatnika proporcjami rozliczenia należności głównej i odsetek za zwłokę od tej należności. Wiążący dla organu jest sposób rozliczeń wskazany w art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (wyrok NSA z 14.03.2013 r. sygn. akt II FSK 1458/11).

… To ustawa kreuje z mocy prawa obowiązek z tytułu daniny będącej opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którym obciąża właściciela nieruchomości. Tego obowiązku nie kreuje deklaracja. Dokument ten jedynie potwierdza rzeczony obowiązek i wskazuje wysokość tej opłat (wyrok WSA we Wrocławiu z 18.12.2019 r. sygn. akt I SA/Wr 835/19).

… Niezałatwienie sprawy w terminie (np. niewydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego) wymaga od organu podatkowego nie tylko zawiadomienia strony o tym fakcie, ale również wskazania nowego terminu załatwienia sprawy.Zawiadomienie następuje w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie(art. 140 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

… W wyniku częściowej wpłaty, pomimo nieprzekroczenia kwoty, której mowa w przepisie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, powstały odsetki za zwłokę będące następstwem powstania zaległości podatkowej. Zatem, podatnik zobowiązany jest naliczyć i wpłacić nie tylko należność główną, ale i odsetki od niej (wyrok WSA w Gdańsku z 20.12.2017 r. sygn. akt I SA/Gd 626/17).

… Zaświadczenie o pomocy de minimis nie podlega opłacie skarbowej – jest to bowiem zaświadczenie wydawane z urzędu, a opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia na wniosek (§ 4 rozporządzenia RM z 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w związku art. 1 ust. 1 pkt 1 li. b ustawy o opłacie skarbowej).

… Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie małżonka podatnika, przy czym jeżeli małżonek podatnika pozostaje z podatnikiem we wspólności majątkowej, zgoda podatnika nie jest wymagana, a małżonek podatnika składa wówczas oświadczenie na druku ORD-M (art. 306h § 1 pkt 3 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

… W przypadku braku zaległości oraz bieżących zobowiązań nadpłata może zostać, na wniosek, zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej). Zobowiązaniem przyszłym jest zobowiązanie, które jeszcze nie powstało, ale z uwagi na istniejący stan rzeczy można spodziewać się, że powstanie (wyrok WSA we Wrocławiu z 15.04.2013 r. I SA/Wr 299/13).

… W przypadku zmiany decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (§ 4 ust. 1 rMRiRW z 23.08.2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego).

… Organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu, będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi nawet nieostatecznych decyzji, z których wnikają zaległości podatkowe i to także wówczas, gdy decyzje te zostały zaskarżone odwołaniem strony lub nie nadano im rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z 12.03.2013 r. sygn. akt I FSK 472/12).

…W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego przez szwagra wójta gminy organ właściwy do załatwienia sprawy wyznaczy SKO (art. 26 § 2 pkt 1 w związku z art. 25 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 2 ustawy o zwrocie akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

… Przypadającą na rzecz spadkobiercy nadpłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwraca się w wysokości ustalonej proporcjonalnie do udziału spadkowego określonego w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia (art. 105 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

… W przypadku wątpliwości co do danych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 50 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 2 ustawy o zwrocie akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

… Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny dołącza faktury vat potwierdzające zakup oleju napędowego w określonej dacie. Faktura z datą spoza tego okresu oznacza wydanie decyzji o odmowie zwrotu podatku, wniosek nie może pozostać bez rozpatrzenia (na postawie wyroku WSA w Gliwicach z 16.09.2019 r., sygn. akt. III SA/Gl 1090/17).

…Burmistrz nie prowadzi rejestrów lub ewidencji ani nie gromadzi innych danych obrazujących dochodowość poszczególnych gospodarstw rolnych. Gromadzi jedynie, dla potrzeb podatku rolnego, dane dotyczące powierzchni gruntów rolnych gospodarstw rolnych, w tym w hektarach przeliczeniowych (wyrok WSA w Kielcach z 12 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Ke 210/11). Samorządowy organ podatkowy nie ma zatem podstaw do wydania zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego.

… W przypadku wątpliwości co do danych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 50 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 2 ustawy o zwrocie akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.