Kategoria: Ordynacja podatkowa

Jednolite teksty przepisów – zestawienie 2021 r.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1672 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy wskazuje jako źródła dochodów własnych gminy: wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków

Czytaj więcej...

Ordynacja podatkowa w tekście jednolitym.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1540 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Nowy tekst jednolity wymaga zmian w dokumentach, w których powoływane są przepisy tej ustawy. Przywołując przepis ustawy Ordynacja podatkowa w miejsce dotychczas obowiązującego Dz. U. z 2020 r.

Czytaj więcej...

Termin płatności – co to znaczy?

Dzisiaj 16. sierpnia, przypada termin płatności podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób prawnych. Pomimo wskazania w przepisach ustaw podatkowych terminu płatności rat ww. podatków za miesiąc sierpień – “w terminie do dnia 15. każdego miesiąca”, z uwagi na treść art. 12

Czytaj więcej...

Kara porządkowa i zastaw skarbowy – wartości w 2022 r.

Corocznie, do 15 sierpnia danego roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku ulega podwyższeniu (chyba że wskaźnik ma wartość ujemną): maksymalna kara porządkowa oraz minimalna wartość poszczególnych rzeczy

Czytaj więcej...

Obniżona stawka odsetek za zwłokę.

Podatnik podatków lokalnych może skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Ma taką możliwość jeżeli, z własnej inicjatywy, skoryguje deklaracją wskazując niezadeklarowany wcześniej podatek i dokona wpłaty zaległości podatkowej. Szczegółowe regulacje w zakresie zastosowania obniżonej stawki za zwłokę zawiera

Czytaj więcej...

Miejsce zamieszkania podatnika.

Miejsce zamieszkania podatnika podatku od środków transportowych (osoby fizycznej) wyznacza organ podatkowy właściwy do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz przyjęcia wpłaty należnego podatku z tego tytułu. Czy wskazanie w deklaracji złożonej przez nowego podatnika adresu miejsca zamieszkania w danej gminie jest wystarczające

Czytaj więcej...

Pełnomocnictwo stosowane w podatkach zwolnione od opłaty skarbowej.

W zakresie podatków i opłat lokalnych można korzystać z pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji lub pełnomocnictwa do działania w imieniu strony. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadkach wskazanych w stosownych przepisach prawa złożenie pełnomocnictwa jest zwolnione od opłaty skarbowej. Deklarację w sprawie podatku

Czytaj więcej...

Zaliczenie wpłaty na zaległość przy odpowiedzialności solidarnej.

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w podatku od nieruchomości przy odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe to przedmiot orzeczenia WSA w Lublinie z 19 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Lu 3/21. Podatnik złożył deklarację na podatek od nieruchomości na rok podatkowy 2020 jako współużytkownik nieruchomości w stosownym udziale. Podatnik dokonał

Czytaj więcej...

Inkasent nie pobiera zaległości podatkowych.

Czy inkasent jest uprawniony do poboru zaległości podatkowych? – to pytanie nie po raz pierwszy budzi wątpliwości i jest przedmiotem interpretacji. Najnowsze wyjaśnienia w tym zakresie zostały zawarte w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NA.III-0221-8/2021 z 16 czerwca 2021 r. w sprawie poboru i wpłaty podatków przez inkasenta, których nie wpłacono w wyznaczonym

Czytaj więcej...

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości zabezpieczonej hipoteką po upływie terminu przedawnienia.

Czy nadpłatę należy zaliczyć na poczet zaległości podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową po upływie terminu przedawnienia zobowiązania? Zagadnienie to stało się przedmiotem wyroku WSA w Łodzi z 10 czerwca 2020 r. sygn. akt I SA/Łd 168/20. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził: Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem

Czytaj więcej...

Tryb wzruszenia decyzji ostatecznej.

W jakim trybie wzruszyć decyzję ostateczną, aby nastąpiło to zgodnie z regułami przepisów ustawy Ordynacja podatkowa? Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (czyli decyzji od której nie służy już odwołanie w postępowaniu podatkowym) oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz w ustawach podatkowych.

Czytaj więcej...

Właściwy czas na wniosek o upadłość.

W świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa za podatki odpowiada nie tylko podatnik, ale również osoby trzecie. Osoby trzecie odpowiadają za zaległości podatkowe podatnika, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Jedną z kategorii osób trzecich wskazanych w ustawie Ordynacja podatkowa są członkowie zarządu

Czytaj więcej...

Jak ustalić dzień przedawnienia zaległości nieżyjącego podatnika?

Zobowiązanie podatkowe wygasa w ściśle określony sposób, wskazany w art. 59 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Do sposobów tych zalicza się do m. in. zapłatę, przedawnienie, umorzenie zaległości. Katalog sposobów wygadania zobowiązań podatkowych ma charakter zamknięty, a przepisy nie przewidują, aby wygaśnięcie

Czytaj więcej...

Mała powtórka z odsetek za zwłokę.

W Dzienniku Ustaw z 16 kwietnia 2021 r. poz. 703 został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Rozporządzenie stanowi przepis wykonawczy do ustawy

Czytaj więcej...

Dokument do wykreślenia hipoteki przymusowej.

Ustanowiona hipoteka przymusowa na nieruchomości podatnika jako zabezpieczenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości została spłacona. Na podstawie jakiego dokumentu sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wykreśli hipotekę przymusową? Zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej

Czytaj więcej...

Skutki złożenia odwołania od decyzji.

Jeden z podatników podatku od nieruchomości zadał pytanie o treści: „Złożyłem odwołanie od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, czy mnie również obowiązuje termin płatności podatku 15 marca?” Oto odpowiedź dla podatnika: Samo złożenie odwołania od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości nie wpływa na termin płatności

Czytaj więcej...