Kategoria: Podatek od nieruchomości

Data wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków jako podstawa do wymiaru podatków.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego starosta zawiadamia organy

Czytaj więcej...

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – wsparcie dla właścicieli przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Nadal trwają prace nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednym z elementów ustawy ma być wsparcie finansowe osób przyjmujących uchodźców wojennych z Ukrainy. Jakie regulacje prawne będą dotyczyły samorządów okaże się w najbliższym czasie.

Czytaj więcej...

Klasyfikacja budżetowa / cechy budynku.

1. Tekst jednolity – klasyfikacja budżetowa. W dzisiejszym Dz. U. poz. 513 został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wybrane paragrafy klasyfikacji budżetowej

Czytaj więcej...

1 marca 2022 r. – termin doręczenia, zbiornik jako budowla, konto właściciela nieruchomości.

Pamiętajmy, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi,a dopiero w później urzędnikami. Zgodnie z wczorajszym komunikatem informacje z zakresu naszych podatków lokalnych będę zamieszczała codziennie w godzinach wieczornych. Temat 1: Dzień 1 marca ostatnim dzień doręczenia decyzji wymiarowych. Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Czytaj więcej...

Reguły wejścia w życie uchwały podatkowej.

Warunkiem obowiązywania uchwały rady gminy, stanowiącej akt prawa miejscowego, jest jej należyte ogłoszenie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). Co do zasady akty prawa miejscowego

Czytaj więcej...

Osoba reprezentująca podatnika w deklaracji.

Deklarację jest zobowiązany złożyć podatnik. Deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, co wynika z art. 80a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Wzory formularzy deklaracji, określone w drodze rozporządzeń przez Ministra Finansów, wskazują pozycje do złożenia podpisu przez podatnika albo do złożenia podpisu

Czytaj więcej...

Rejestr REGON – informacje o podatnikach.

REGON – czyli krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej to jeden z wielu rejestrów publicznych prowadzonych przez organy administracji publicznej. Rejestr REGON jest rejestrem prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające

Czytaj więcej...

Kryteria zastosowania stawki maksymalnej w podatku od nieruchomości.

NSA w najnowszym wyroku z 15 grudnia 2021 r. sygn. akt III FSK 4061/21 odniósł się do stosowania stawki maksymalnej podatku od nieruchomości w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., zgodnie z którym przedsiębiorcy nie mogą być obciążani najwyższą stawką podatku wyłącznie z powodu posiadania nieruchomości,

Czytaj więcej...

Wniosek gminy o zwrot dochodów utraconych w 2018r.

W Dz. U. z 2022 r. poz. 30 została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2022 r. Ustawa określa zasady, tryb i terminy obliczenia i wypłaty rekompensaty

Czytaj więcej...

Dotychczasowe wzory deklaracji i informacji.

Od 1 lipca 2019 r. podatnik podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wykonując obowiązek złożenia informacji i deklaracji, korzysta ze wzorów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniach: z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104), z 30 maja

Czytaj więcej...

Sprawozdania z podatków w styczniu 2022 r.

Koniec roku podatkowego zawsze oznacza dodatkowe obowiązki – jednym z nich jest obowiązek sporządzenia sprawozdań dotyczących podatków i opłat. W styczniu 2022 r.- pierwszym miesiącu nowego roku, niezbędne jest sporządzenie i przekazanie sprawozdań: SP-1 (część A) dotyczącego 2022 r. oraz Rb-27S za grudzień

Czytaj więcej...

Wyłączenie z opodatkowania a zwolnienie z podatku.

Pierwszy wpis w 2022 r. rozpocznę od życzeń. Życzę czytelnikom Podatkowego Referatu: 1) prostych sprawy podatkowych, a w przypadku spraw skomplikowanych bezbłędnych rozstrzygnięć, 2) polubienia swoich podatków i opłat, wymiarów i księgowań. Dobrego Roku w Podatkach 😃 Początek roku podatkowego oznacza konieczność ustalenia

Czytaj więcej...

Zastosowanie opłat Poczty Polskiej w podatkach lokalnych w 2022 r.

Cennik usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym stosowany przez operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, czyli tzw. operatora wyznaczonego ma wpływ na zasady realizacji podatków i opłat lokalnych. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Czytaj więcej...

Zmiany w 2022 r. – zestawienie wpisów.

Podatek od nieruchomości Podatek rolny i podatek leśny Podatek od środków transportowych Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym Ordynacja podatkowa Egzekucja administracyjna

Czytaj więcej...