Termin płatności zobowiązania podatkowego powstającego po terminie płatności I raty w danym roku.

Przed terminem płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych za 2024 r., upływającym w dniu 15 marca br., wskazane jest przypomnienie zasad ustalania terminu płatności w przypadku gdy zobowiązanie z ww. tytułów powstaje za dany rok podatkowy po upływie terminu płatności I raty.

Zagadnienie powyższe jest przedmiotem pisma Ministerstwa Finansów z dnia 1 lipca 2005 r. nr LK-833/05/IP/BM6-7577 w sprawie terminów płatności podatku od nieruchomości (Biuletyn Skarbowy nr 4 z 2005 r.).
W piśmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia:
Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Należy również zauważyć, iż stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, co do zasady, termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jak stanowi § 2 ww. artykułu, jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin określony w § 1.
Z powyższego wynika, iż w opisanej sytuacji, w związku z tym, iż obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstał od 1 maja (termin płatności pierwszej raty, tj. 15 marca, nie ma zastosowania), podatek jest płatny w 3 równych ratach, w następujących terminach: 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej (co wynika z art. 47 § 2 Ordynacji podatkowej), do dnia 15 września oraz do dnia 15 listopada.
Przedstawiony sposób ustalania terminów płatności rat podatku od nieruchomości stosuje się również w przypadku decyzji zmieniających ostateczne decyzje ustalające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy.