Projekt wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis.

Na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Nowelizacja rozporządzenia sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ma na celu umożliwienie wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń w przypadku udzielania pomocy de minimis na warunkach określonych w:

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023) oraz

– rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z ww. projektem rozporządzenia zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.