Nazywam się Agata Dzięgiel-Matras. Z podatkami lokalnymi jestem związana od ponad 25 lat. Dzielę się swoją wiedzą na szkoleniach i warsztatach online oraz na stronach e-booków. Oferuję wsparcie poprzez własne artykuły oraz publikację różnych informacji przydatnych w Twojej pracy zawodowej. Podatkowy Referat to zwięzłe wpisy ze sfery podatków lokalnych, które zamieszczam w poniedziałki, środy i piątki. Zapraszam :)

Rb-27S: należność z ostatniego dnia sprawozdawczego i zwolnienie z kompostownika.

W piątkowy poranek powracamy, za sprawą dwóch opublikowanych wyjaśnień Regionalnych Izb Obrachunkowych w Łodzi i w Katowicach, do tematu sporządzania sprawozdania Rb-27S i dwóch kolumn – 10 “Zaległości netto” i 13 “Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień wstawowych). Według wyjaśnień

Czytaj więcej...

Wsteczny przepis o opodatkowaniu części elektrowni wiatrowych niekonstytucyjny.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego

Czytaj więcej...

Czy można pominąć upomnienie?

Takie oto tytułowe pytanie postawiła jedna z uczestniczek warsztatów online. Czy jest dopuszczalne wystawienie tytułu wykonawczego na zaległość podatkową bez upomnienia? Odpowiadając na tak postawione pytanie przywołać należy obowiązujące rozporządzenie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta

Czytaj więcej...

Wsparcie z COVID-19 z nowym formularzem

Obowiązujący od 4,5 miesiąca stan epidemii wprowadził nowe rozwiązania dotyczące podatków i opłat lokalnych. Pierwsze rozwiązania weszły w życie 31 marca br., ostatnie – 5 sierpnia. Część z tych rozwiązań jest już nieaktualna, albowiem upłynął termin ich wprowadzenia albo przepisy wprowadzające zostały już

Czytaj więcej...

Umowa dzierżawy do podatku rolnego poza ewidencją gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. Przez umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym

Czytaj więcej...

Ulga za kompostowanie.

W najnowszym wyroku dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. wyroku WSA w Rzeszowie z 28 maja 2020 r. sygn. akt I SA/Rz 262/20 znajdziemy wskazania dotyczące ustalania wysokości zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące

Czytaj więcej...

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok ogłoszone.

Dla wszystkich, którzy jak najszybciej chcą zapomnieć o roku 2020, dzisiaj jest taka możliwość. Po raz pierwszy możemy zobaczyć zapisany oficjalnie rok 2021. A to za sprawą opublikowanego w Monitorze Polskim poz. 673 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic

Czytaj więcej...

Potrzeba zmian w podatkach lokalnych i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Znana nam z działalności kontrolnej Regionalna Izba Obrachunkowa dzisiaj – poniedziałkowy poranek, w innej nieco roli. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych corocznie przedkłada Sejmowi i Senatowi RP sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami dotyczącymi zmian w obowiązujących przepisach prawa. W „Sprawozdaniu

Czytaj więcej...

Objaśnienie podatkowe MF do podatku od nieruchomości.

Objaśnienia podatkowe to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego wydawane z urzędu przez Ministra Finansów, mające na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. W odróżnieniu od interpretacji ogólnych nie dotyczą one wyłącznie wykładni przepisów, lecz obejmują również praktyczne ich zastosowanie –

Czytaj więcej...