Nazywam się Agata Dzięgiel-Matras i jestem doradcą podatkowym. Z podatkami lokalnymi jestem związana od ponad 25 lat. Dzielę się swoją wiedzą na szkoleniach i warsztatach online oraz na stronach e-booków. Oferuję wsparcie poprzez własne artykuły oraz publikację informacji przydatnych w Twojej pracy zawodowej.

Podatkowy Referat - to miejsce, w którym zamieszczam bieżące informacje z zakresu podatków lokalnych. Podatkowy Referat - to forma wpisu, w jakiej prezentuję informacje w poniedziałki, środy i piątki. Zapraszam :)

Przewodnik po Podatkowym Referacie.

Zapraszam po zapoznania się z kilkoma informacjami dotyczącymi funkcjonowania i korzystania z Podatkowego Referatu. Podatkowy Referat – adres www: podatkowyreferat.online zawiera bieżące informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych, informacje są zamieszczane 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki ok. godz. 19, jeżeli mają miejsce

Czytaj więcej...

Warsztaty online.

Pytania, wątpliwości, różne sposoby postępowania, odmienne interpretacje …… Zmiany w przepisach, nowe zadania do realizacji, konieczność szybkiego poznania danego zagadnienia ….. Rozwiązaniem są blisko 3 godzinne tematyczne warsztaty online. W przystępny sposób wyjaśniam zagadnienia podatkowe, a każde rozwiązanie popieram konkretnymi przepisami

Czytaj więcej...

Czy spadkobiercy można umorzyć zaległość podatkową?

Odpowiedź na pytanie “Czy spadkobiercy można umorzyć zaległość podatkową” zawiera przepis art. 67c § 2 w związku z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, wskazując, że przypadające od spadkobierców podatnika należności organ podatkowy, na wniosek spadkobiercy, w przypadkach uzasadnionych ważnym

Czytaj więcej...

Dozwolone jest tylko to co wynika z przepisów prawa.

Działania podejmowane przez organy podatkowe oparte są o kilka ogólnych zasad zapisanych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Jedną z nich jest zasada praworządności. W myśl art. 120 Ordynacji podatkowej organy podatkowe obowiązuje zasada praworządności, tj. działania na podstawie przepisów prawa, zarówno materialnego, jak i procesowego.

Czytaj więcej...

Umorzenie z uwagi na interes publiczny bez analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Gmina zdecydowała o ujmowaniu w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obywateli Ukrainy, którym właściciele udzielili pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Organ podatkowy zamierza umorzyć właścicielom nieruchomości zaległą opłatę na podstawie art. 67a

Czytaj więcej...

10 informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego.

Wystawienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej wymaga posiadania określonych informacji, można je ująć w 10 punktach: 1. Czy należność pieniężna nie jest przedawniona? 2. Czy zobowiązany jest osobą fizyczną czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną? A może zobowiązanymi są małżonkowie odpowiedzialni solidarnie? 3. Czy zobowiązany jest podmiotem,

Czytaj więcej...

Przypomnienie o zmianach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie wydała komunikat w sprawie zmiany przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonych ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648). W komunikacie

Czytaj więcej...

Publikacja obwieszczenia w sprawie stawki odsetek za zwłokę.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 468 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości

Czytaj więcej...

Kompostowanie bioodpadów wyłącznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Czy projektowane są zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mające na celu umożliwienie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach osobom zamieszkującym nieruchomości inne niż budynki mieszkalne jednorodzinne (np. osobom zamieszkującym budynki wielorodzinne w obszarach wiejskich lub osobom posiadającym działkę ROD)?

Czytaj więcej...

Komunikat MF w sprawie eZW.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych w dniu 09.05.2022 r. został opublikowany komunikat w sprawie wdrożenia ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA (eZW): Ministerstwo Finansów zawiadamia, że planuje wdrożyć produkcyjnie formularz eZW do 20 czerwca br. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że w okresie przejściowym, do końca roku 2022 będzie istniała możliwość

Czytaj więcej...

Przepisy wykonawcze do Ordynacji podatkowej – zestawienie.

300 wpisów na stronie PodatkowyReferat.online za Nami 🙂 Strona została odwiedzona ponad 780 tysięcy razy, a najpopularniejszy wpis został przeczytany ponad 14 tysięcy razy 🙂 Ta okrągła liczba wpisów to dobra okazja do zaprezentowania jednej z zakładek strony odwiedzanej okazjonalnie, czyli Referencje. Tutaj można przeczytać,

Czytaj więcej...

13,50 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 maja 2022 r.

Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 maja 2022 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 5,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 5,75%; stopa depozytowa 4,75%; stopa redyskontowa weksli 5,30%;

Czytaj więcej...

Zastosowania ulgi podatkowej: “ważny interes podatnika” lub “interes publiczny”.

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Czytaj więcej...

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – wyłącznie budowa lub modernizacja.

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, jeżeli wydatki te nie zostały

Czytaj więcej...

Data wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków jako podstawa do wymiaru podatków.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego starosta zawiadamia organy

Czytaj więcej...