Miesiąc: październik 2020

Projekty rozporządzeń do egzekucji.

W dniu 20 lutego 2021 r. wejdą w życie kolejne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania wymagają zmian aktualnie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aktualnie dostępne są następujące

Czytaj więcej...

Pojazd do odbioru odpadów komunalnych – to pojazd specjalny zwolniony z podatku od środków transportowych?

W dzisiejszym M. P. poz. 1002 zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 8 października 2020r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.: https://podatkowyreferat.online/m2020000100201/. Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 nie ulegają zmianie i pozostają w wysokości określonej na 2020 r. Zasada powyższa wynika z

Czytaj więcej...

Kara pieniężna za nieterminowe sprawozdanie z odbioru odpadów – obowiązek czy możliwość?

Stosownie do art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań, które na podstawie art. 9n ust. 2 ustawy są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Podmiot, który w danym roku

Czytaj więcej...

Oznaczanie aktów normatywnych w uchwale na 2021r.

Czas publikacji komunikatów przez GUS niezmiennie oznacza przygotowania do nowego roku podatkowego 2021. Pierwszy z komunikatów to opublikowany w Monitorze Polskim poz. 982 komunikatu Prezesa GUS z 19 października 202or. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego

Czytaj więcej...

Kary pieniężne i kary grzywny związane z odpadami komunalnymi – 29 października.

“KARY PIENIĘŻNE I KARY GRZYWNY ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI” to temat warsztatów online, na które zapraszam już w czwartek 29 października w godz. 10.00 – 13.00. Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach 29 października? Jeżeli temat odpadów komunalnych to znaczna część Twoich obowiązków zawodowych to wiesz, że w niektórych sytuacjach

Czytaj więcej...

Stawki podatku rolnego w 2021 roku.

W dniu dzisiejszym, tj. 19 października Główny Urząd Statystyczny wydał komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie

Czytaj więcej...

Upadłość – jaka stawka podatku od nieruchomości?

Postępowanie upadłościowe podatnika podatków lokalnych niesie za sobą szereg skutków. Po ogłoszeniu upadłości należy sięgnąć i rozstrzygać określone kwestie, opierając się na postanowieniach ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Status upadłego. Z chwilą ogłoszenia upadłości podmiot

Czytaj więcej...

Zmiana rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego.

Czy możliwa jest zmiana rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentowi rolnemu, który we wniosku o zwrot podatku akcyzowego w sierpniu danego roku oświadcza, że jest posiadaczem większej powierzchni użytków rolnych niż we wniosku złożonym w lutym tego roku? Na takie

Czytaj więcej...

Upomnienie do podatnika czy do pełnomocnika?

Podatnik może działać przez pełnomocnika – to reguła zapisana wprost w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa i niejednokrotnie wykorzystywany przez podatników. Wówczas to pełnomocnikowi doręczane są pisma kierowane do podatnika. A jak to wygląda w przypadku gdy podatnik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty podatku i wierzyciel jest zobowiązany do doręczenia upomnienia?

Czytaj więcej...

Zgłoszenie wierzytelności w przypadku upadłości podatnika.

Po przejściu przez przez Bramę Floriańską, kierując się w prawo, napotykamy rzeźbę rzymskiego boga handlu i kupiectwa – Merkurego. Pełna nazwa rzeźby to „Merkury przez zabójstwem Argusa”, a autorem jest Bertel Thorvaldsen. To niestety kopia, a oryginał (wykonany z białego marmuru) znajduje się w zbiorach Muzeum Czartoryskich

Czytaj więcej...

Wynagrodzenie inkasenta za pobór kartą płatniczą

W drodze do szkoły mijam budynek mojej Alma Mater, a także najwyższy krakowski wieżowiec – Unity Tower – 102,5 m. Właśnie wczoraj ogłoszono jego odbiór, a tym samym słynny “Szkieletor” po 45 latach!!! przechodzi do historii. Zmiany dotykają także sposobu pobierania podatków lokalnych przez inkasentów.

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu płatności podatku – możliwe po terminie ?

Czy uchwała w sprawie przedłużenia przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości mogła być podjęta przez radę gminy po upływie terminu płatności tej raty? Pytanie to odnosi się do możliwości wprowadzonej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Czytaj więcej...

Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania.

Nadpłatą jest kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej zobowiązują organy podatkowe do określonego trybu postępowania w odniesieniu do powstałej nadpłaty podatnika. Zasady postępowania z nadpłatami określa art. 76 § 1 oraz art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Pomnik

Czytaj więcej...