Wynagrodzenie inkasenta za pobór kartą płatniczą.

W drodze do szkoły mijam budynek mojej Alma Mater, a także najwyższy krakowski wieżowiec – Unity Tower – 102,5 m. Właśnie wczoraj ogłoszono jego odbiór, a tym samym słynny “Szkieletor” po 45 latach!!! przechodzi do historii. Zmiany dotykają także sposobu pobierania podatków lokalnych przez inkasentów. Obok formy gotówkowej wprowadza się możliwość pobierania podatków za pomocą kart płatniczych przez inkasentów wyznaczonych uchwałą rady gminy.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 28 września 2020 r. RP.0441/121/43/1/2020 wyjaśnia zasady wynagrodzenia dla inkasentów w przypadku pobierania podatków w formie bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego:

  • Pobór podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez inkasentów odbywa się za wynagrodzeniem, jeśli organ stanowiący danej jednostki podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie (wynagrodzenie to jest więc fakultatywne).
  • Rada gminy nie jest ograniczona żadnymi regułami przy określaniu wysokości wynagrodzenia, może je także różnicować w odniesieniu do poszczególnych inkasentów.
  • Wynagrodzenie inkasentów może być ustalone za pobór podatków, bez warunku terminowego wpłacenia pobranych podatków. Niemniej należy przyjąć, że przesłankami, od których ustawodawca uzależnia prawo inkasenta do wynagrodzenia, jest nie tylko pobór podatku, ale także jego wpłata na rzecz wierzyciela podatkowego.

Kolejno RIO w Gdańsku wskazuje, że wątpliwości nie budzi okoliczność, że wpłata należności z tytułu pobranego podatku lub opłaty może nastąpić zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Skoro zatem ustawodawca dopuścił możliwość dokonania płatności podatku w formie bezgotówkowej, w tym także przy użyciu karty płatniczej, tym samym zezwalając inkasentom na posługiwanie się terminalami płatniczymi, to brak jest podstaw do przyjęcia, że pobór przez inkasentów podatku przy użyciu tego urządzenia skutkuje utratą prawa do wynagrodzenia. Gdyby wolą ustawodawcy było pozbawienie możliwości przyznania inkasentom prawa do wynagrodzenia, w przypadku poboru podatku przy użyciu urządzeń pośredniczących w płatnościach bezgotówkowych, wówczas wprowadziłby w tym zakresie stosowne wyłączenie.

Pełna treść pisma: Pismo RIO w Gdańsku z 28 września 2020 r. RP.0441/121/43/1/2020