Czy spadkobiercy można umorzyć zaległość podatkową?

Odpowiedź na pytanie “Czy spadkobiercy można umorzyć zaległość podatkową” zawiera przepis art. 67c § 2 w związku z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, wskazując, że przypadające od spadkobierców podatnika należności organ podatkowy, na wniosek spadkobiercy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części.

Niemniej, aby rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji w sprawie umorzenia było możliwe, w pierwszej kolejności niezapłacone przez podatnika (nieżyjącego) zaległości podatkowe powinny stać się należnością przypadającą od spadkobiercy.

Jeżeli zatem po śmierci podatnika ze strony np. najbliższego członka rodziny pojawia się pytanie o to, w jaki sposób zostanie rozpatrzony wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, które pozostały po śmierci podatnika, odpowiedź jest zupełnie inna. Organ podatkowy wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania stosownie do art. 165a ustawy Ordynacja podatkowa. Organ podatkowy nie wyda decyzji w sprawie umorzenia dla np. dla członka rodziny nieżyjącego podatnika.

Postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowych może być prowadzone tylko wobec podatnika albo spadkobierców podatnika, czyli dopóki nie będzie prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia nie ma podstawy prawnej do rozpatrzenia wniosku. Dopiero wówczas gdy, spadkobiercy (spadkobiercom) wymienionemu (wymienionym) w prawomocnym postanowienia sądu stwierdzającym nabycie spadku albo zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia zostanie wskazany zakres odpowiedzialności (rodzaj należności, wysokość należności) możliwe będzie rozpatrzenie wniosku spadkobiercy o umorzenie przypadających od niego należności.

Informacje związane z tym tematem są zawarte również w poniższych wpisach z kwietnia i maja 2021 r.: