Zwrot opłaty skarbowej a nadpłata opłaty skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej a nadpłata opłaty skarbowej to dwa odmienne pojęcia. Pierwsze uregulowane jest w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, drugie wynika z reguł zapisanych w ustawie Ordynacja podatkowa.

Zwrot opłaty skarbowej:

Zasady i tryb zwrotu opłaty skarbowej określa art. 9 ustawy o opłacie skarbowej. Przepis ten wskazuje dwa przypadki zwrotu opłaty skarbowej (i jest to katalog zamknięty):

  • jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie dokonano czynności urzędowej,
  • jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (koncesji, pozwolenia).

Co istotne, przy zwrocie opłaty skarbowej nie dochodzi do dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, zezwolenia (koncesji, pozwolenia).

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek (co oznacza, że organ podatkowy nie może dokonać zwrotu opłaty skarbowej z urzędu).

Sposób postępowania organu podatkowego, w sytuacji złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej, określa § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). Przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej, organ podatkowy wzywa organ, do którego złożono wniosek lub zgłoszenie albo któremu taki wniosek lub zgłoszenie przekazano, a który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do przekazania:

  1. wniosku lub zgłoszenia albo ich poświadczonych kopii,
  2. dokumentu potwierdzającego niedokonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia lub niewydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
  3. pozostających w aktach – uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty albo dowodu zapłaty opłaty skarbowej, albo kopii dowodu zapłaty tej opłaty.

Po przeprowadzeniu postępowaniu i stwierdzeniu zasadności zwrotu opłaty skarbowej organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

Nadpłata opłaty skarbowej:

Do nadpłaty opłaty skarbowej stosuje się przepisy art. 72 i następne ustawy Ordynacja podatkowa. Nadpłata opłaty skarbowej występuje wówczas, gdy w chwili zapłaty opłaty skarbowej stanowi ona już kwotę nienależnie zapłaconą lub nadpłaconą.

Nadpłata opłaty skarbowej może zatem wystąpić w przypadku:

  • wpłaty nienależnej (np. opłata skarbowa została wpłacona a podmiot jest zwolniony z opłaty skarbowej albo dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii nie podlega opłacie skarbowej lub jest zwolnione od opłaty skarbowej,
  • wpłaty w wysokości większej od należnej (np. zapłata opłaty skarbowej w wysokości 21 zł, zamiast 17 zł).

Co istotne, przy nadpłacie opłaty skarbowej dochodzi do dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, zezwolenia (koncesji, pozwolenia), złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Organ podatkowy określa wysokość nadpłaty opłaty skarbowej w drodze decyzji (z urzędu albo na wniosek).