Dozwolone jest tylko to co wynika z przepisów prawa.

Działania podejmowane przez organy podatkowe oparte są o kilka ogólnych zasad zapisanych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Jedną z nich jest zasada praworządności.

W myśl art. 120 Ordynacji podatkowej organy podatkowe obowiązuje zasada praworządności, tj. działania na podstawie przepisów prawa, zarówno materialnego, jak i procesowego. Zasada ta oznacza, że organy podatkowe działają według reguły: “dozwolone jest tylko to, co wynika z przepisów prawa“.

Niedopuszczalne natomiast jest postępowanie organów administracyjnych w myśl reguły “co nie jest zakazane jest dozwolone” (por. wyrok NSA z 19 marca 2008 r., sygn. akt II GSK 427/07).