Autor: Agata Dzięgiel-Matras

System eTW – pytania i odpowiedzi – aktualizacja.

Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych został opublikowany nowy plik “Często zadawane pytania w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW) – wersja 07.01.2022”, który zawiera nowe oraz zmienione w stosunku do wersji z 12.10.2021 r. pytania i odpowiedzi: Pytanie: Jakie informacje zwrotne i kiedy przesyłane

Czytaj więcej...

Dwie reguły przedawnienia kosztów upomnienia.

Od 20 lutego 2021 r. obowiązuje nowa reguła dotycząca przedawnienia kosztów upomnienia. Zgodnie z art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek. Równocześnie zadanie

Czytaj więcej...

Wniosek gminy o zwrot dochodów utraconych w 2018r.

W Dz. U. z 2022 r. poz. 30 została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2022 r. Ustawa określa zasady, tryb i terminy obliczenia i wypłaty rekompensaty

Czytaj więcej...

Dotychczasowe wzory deklaracji i informacji.

Od 1 lipca 2019 r. podatnik podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wykonując obowiązek złożenia informacji i deklaracji, korzysta ze wzorów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniach: z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104), z 30 maja

Czytaj więcej...

Sprawozdania z podatków w styczniu 2022 r.

Koniec roku podatkowego zawsze oznacza dodatkowe obowiązki – jednym z nich jest obowiązek sporządzenia sprawozdań dotyczących podatków i opłat. W styczniu 2022 r.- pierwszym miesiącu nowego roku, niezbędne jest sporządzenie i przekazanie sprawozdań: SP-1 (część A) dotyczącego 2022 r. oraz Rb-27S za grudzień

Czytaj więcej...

Zmiana stawki opłaty w trakcie miesiąca.

Dzisiejszy wpis to przedruk artykułu, który zamieściłam ponad 3 lata temu, w listopadzie 2018 r., na poprzednio prowadzonej stronie Podatkowego Referatu. Nic nie stracił na swej aktualności 🙂 Od kiedy obowiązuje opłata wg zmienionej stawki w przypadku wejścia w życie uchwały w sprawie ustalenia stawki w trakcie miesiąca? Odpowiedź

Czytaj więcej...

Wyłączenie z opodatkowania a zwolnienie z podatku.

Pierwszy wpis w 2022 r. rozpocznę od życzeń. Życzę czytelnikom Podatkowego Referatu: 1) prostych sprawy podatkowych, a w przypadku spraw skomplikowanych bezbłędnych rozstrzygnięć, 2) polubienia swoich podatków i opłat, wymiarów i księgowań. Dobrego Roku w Podatkach 😃 Początek roku podatkowego oznacza konieczność ustalenia

Czytaj więcej...

Warsztaty online.

Pytania, wątpliwości, różne sposoby postępowania, odmienne interpretacje …… Zmiany w przepisach, nowe zadania do realizacji, konieczność szybkiego poznania danego zagadnienia ….. Rozwiązaniem są blisko 3 godzinne tematyczne warsztaty online. W przystępny sposób wyjaśniam zagadnienia podatkowe, a każde rozwiązanie popieram konkretnymi przepisami

Czytaj więcej...

Różnicowanie stawki opłaty od gospodarstwa domowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy może być określana według metod wybranych przez radę gminy spośród czterech wskazanych w art. 6j ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej

Czytaj więcej...

Zastosowanie opłat Poczty Polskiej w podatkach lokalnych w 2022 r.

Cennik usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym stosowany przez operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, czyli tzw. operatora wyznaczonego ma wpływ na zasady realizacji podatków i opłat lokalnych. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Czytaj więcej...

Nowe zwolnienie od opłaty targowej od 2022 r.

W Dz. U. poz. 2290 została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Przepis art. 7 ww. ustawy wprowadza zmiany w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli

Czytaj więcej...

Zmiany w 2022 r. – zestawienie wpisów.

Podatek od nieruchomości Podatek rolny i podatek leśny Podatek od środków transportowych Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym Ordynacja podatkowa Egzekucja administracyjna

Czytaj więcej...

Doręczenie pisma za potwierdzeniem odbioru.

Jedną z możliwości doręczania pisma przez organ podatkowy jest doręczanie pisma przesyłką rejestrowaną (oprócz np. doręczania pisma przez pracowników urzędu za pokwitowaniem czy przez sołtysa za pokwitowaniem). Doręczenie pisma przesyłką rejestrowaną oznacza doręczenie za pokwitowaniem odbioru. Stosownie do art. 144 § 1c pkt 1 ustawy

Czytaj więcej...

Decyzja dla spadkobiercy i osoby trzeciej w ewidencji księgowej.

Prowadzenie prawidłowych rozliczeń podatku lub opłaty wymaga znajomości nie tylko przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw dotyczących poszczególnych podatków i opłat, ale również zasad prowadzenia ewidencji i rozliczeń zapisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla

Czytaj więcej...

Skuteczność doręczenia decyzji pełnoletniemu domownikowi.

Czy termin do złożenia odwołania rozpoczyna swój bieg od daty doręczenia decyzji pełnoletniemu domownikowi (który podjął się przekazania przesyłki adresatowi), czy od daty przekazania adresatowi decyzji przez tego domownika? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w jednym z najnowszych wyroków – wyroku NSA z 19.10.2021 r. sygn. akt. III

Czytaj więcej...