Odpowiedzi na pytania – newsletter.

Odpowiedzi na pytania” to bezpłatny cotygodniowy newsletter, który możesz otrzymywać na adres mailowy w każdy wtorek.

W każdym newsletterze odpowiedzi na 2 pytania.

Zmiana dotycząca bezpłatnego newslettera “Odpowiedzi na pytania” wprowadzona od nr 80 z 21.02.2023r.. W newsletterze znajdują się odpowiedzi na 3 pytania wybrane z pytań, które zostały zadane w trakcie czwartkowych warsztatów online. Umożliwi to uzyskanie pisemnych odpowiedzi na pytania uczestników warsztatów online.

Newsletter “Odpowiedzi na pytania” kierowany jest do osób, będących uczestnikami warsztatów online prowadzonych od 15 czerwca 2020 r.


Jeżeli jesteś uczestnikiem warsztatów online i posiadasz zaświadczenie o udziale zapisz się korzystając z poniższego formularza:


Wykaz pytań z odpowiedzią zamieszczonych w newsletterze “Odpowiedzi na pytania”:

 1. Czy w przypadku zgonu właściciela nieruchomości, na której nadal zamieszkują mieszkańcy, poleceniem księgowania należy odpisać, poza kwotą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą zmarłego, również kwotę dotyczącą pozostałych mieszkańców?
 2. Jaki termin płatności należy wskazać w decyzji dotyczącej określenia wysokości podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
 3. Czy deklaracja złożoną przez Wójta Gminy winna być wysłana do SKO w celu wskazania Gminy, która ma przeprowadzić czynności sprawdzające i stwierdzić poprawność deklaracji Wójta Gminy?
 4. Czy w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2022 należy ująć zaległości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za część roku (np. działalność gospodarcza została zakończona 30.11.2022 r.)?
 5. Czy w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych należy wykazywać zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: np.osoba fizyczna prowadzi w swoim budynku mieszkalnym działalność gospodarczą i ma zawartą umowę firmą na wywóz śmieci i ta sama osoba fizyczna jako właściciel nieruchomości posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2 osoby zamieszkujące w tym budynku mieszkalnym?
 6. Czy w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych należy kwoty zaległości oraz kwoty odsetek podać w pełnych złotych zaokrąglając kwotę od wszystkich podatników łącznie, czy zaokrąglając kwotę zaległości osobno od każdego podatnika?
 7. Który z kwadratów w poz. 18 deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć w przypadku składania deklaracji w związku z otrzymaniem przez podatnika decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu? 
 8. Zostało wystawione upomnienie dotyczące zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zmarł. Kto odpowiada za koszty upomnienia w przypadku śmierci podatnika?
 9. Jak należy postąpić w przypadku gdy wpłacający ma kilka bieżących zobowiązań podatkowych do zapłaty (z różnymi terminami płatności), ale na dowodzie wpłaty nie wskazuje zobowiązania z najbliższym terminem płatności w danym podatku? Czy zaksięgować zgodnie ze wskazaniem czy na zobowiązanie z najbliższym terminem płatności?  Nadmieniam, że podatnik nie ma zaległości podatkowych.
 10. Czy część budynku będącego własnością gminy, która została przekazana ośrodkowi pomocy społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Czy też ta część budynku jest zwolniona od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 11. Na jakich dokumentach wydawanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wymagane jest użycie pieczęci urzędowej?
 12. Czy w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2022 należy w kolumnie “Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” (bez ulg i zwolnień ustawowych) wykazuje się skutki zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne?
 13. Czy istnieje obowiązek umieszczenia w decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego numeru programu pomocowego?  
 14. Czy oświadczenie do podatku od środków transportowych dotyczące przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powinno być składane w każdym roku podatkowym czy wystarczy jednorazowe złożenie oświadczenia w przypadku gdy nie ma zmian?
 15. Czy zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym przypadku zobowiązuje do zawiadomienia właściciela nieruchomości o nowej wysokości opłaty?  
 16. Czy w sprawozdaniu  o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wykazuje się dane dotyczące wszystkich przedsiębiorców?
 17. Czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy należy wskazać wysokość odsetek za zwłokę należną od spadkobiercy ?
 18. W jaki sposób ustalić okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia w przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty i wygaszeniu z urzędu tej decyzji z uwagi na brak wpłaty trzech kolejnych rat? 
 19. Od jakiej wysokości organ podatkowy winien dokonywać wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych na 2023 r.? 
 20. Czy podatnik może złożyć wniosek od odroczenie terminu złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości ?
 21. Czy zwolnienie szkoły od podatku od nieruchomości i podatku leśnego w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową wymaga wydania decyzji przez organ podatkowy, tak jak w przypadku podatku rolnego?
 22. Czy odsetki za zwłokę, które wpisuje się do zawiadomienia skierowanego do organu egzekucyjnego należy zaokrąglić do pełnych złotych czy podawać w pełnej wysokości (w groszach) ?
 23. Czy przed sporządzeniem kolejnego tytułu wykonawczego, będącego podstawą do zabezpieczenia zaległości podatkowych na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka,  trzeba do małżonka przesłać upomnienie? 
 24. Które przepisy określają zasady zaliczania kwoty podatku od nieruchomości wyegzekwowanego przez komornika sądowego?
 25. NUS zrealizował TW dotyczący zaległości podatkowych z późniejszymi terminami płatności, natomiast nie został zrealizowany TW dotyczący zaległości podatkowych z wcześniejszymi terminami płatności. Czy w takim przypadku należy zastosować przepis art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa i zaliczyć wpłatę z US na poczet najstarszych zaległości objętych innym TW?   
 26. Za jaki okres wsteczny właściciel nieruchomości może złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 27. Czy organ podatkowy może wydać duplikat decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości?  
 28. Czy wniosek o odroczenie raty podatku musi wpłynąć do urzędu przed terminem płatności, aby organ podatkowy mógł wydać decyzję pozytywną?
 29. Czy w przypadku braku zapłaty przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności, w tym również kosztów upomnienia należnych od spadkodawcy, i kolejno doręczeniu spadkobiercy upomnienia w tytule wykonawczym należy wskazać zarówno koszty upomnienia spadkodawcy i koszty upomnienia spadkobiercy?
 30. Czy podatnik podatku rolnego może skorzystać z ulgi inwestycyjnej w przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym?
 31. Czy w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wykazuje się również odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?
 32. Czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym fakcie?
 33. Kiedy należy zwrócić nadpłatę wynikającą z decyzji określającej jej wysokość – po doręczeniu decyzji podatnikowi? po dniu w którym decyzja stała się prawomocna?
 34. Czy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zawierać podpis mechanicznie odtwarzany wójta gminy?
 35. Czy w każdym przypadku do zobowiązanego (osoby fizycznej) trzeba wysyłać upomnienia? Niezapłacona kwota podatku (niedopłata) to kilka-kilkanaście złotych. 
 36. Czy na każdy rok podatkowy należy wystawić odrębną decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Właściciel nieruchomości nie złożył deklaracji od stycznia 2022 r. Stawki opłaty nie uległy zmianie.
 37. Czy rada gminy może obniżyć cenę skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego wyłącznie dla gruntów gospodarstwa rolnego ? 
 38. Podatnik zapłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Okazało się, że podatek został nieprawidłowo naliczony i w wyniku uchylenia decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości powstała nadpłata. Czy nadpłatą do zwrotu są również zapłacone uprzednio przez podatnika odsetki za zwłokę?
 39. W jaki sposób organ podatkowy może przedstawić informacje o wysokości zaległości podatkowych nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową z tytułu podatku od nieruchomości?
 40. Czy do przedawnienia nadpłat spadkobierców stosuje się te same zasady jak do przedawnienia zaległości podatkowych spadkobiercy?
 41. Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w lipcu 2022 r. w nowo wybudowanym budynku. Czy podatek od nieruchomości wg stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  należny jest od sierpnia 2022 r. czy od stycznia 2023 r.?
 42. Czy od pełnomocnictwa składanego na wzorze UPL-1P do podpisywania deklaracji jest należna opłata skarbowa?
 43. W jaki sposób ewidencjonować zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową?
 44. Czy pojęcie uchwały przez radę gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oznacza objęcie opłatą również właścicieli nieruchomości letniskowych?
 45. Od złożonego pełnomocnictwa nie została uiszczona opłata skarbowa. Wobec kogo należy wydać decyzję określającą wysokość opłaty skarbowej?
 46. Jakie przepisy regulują zagadnienie zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym? Czy niska nadpłata mnie może być zwrócona przekazem pocztowym?
 47. Jak postąpić z odsetkami za zwłokę  w przypadku gdy zaległość podatkowa objęta tytułem wykonawczym została wpłacona do wierzyciela przez podatnika i jednocześnie organ egzekucyjny wyegzekwował należność z ww. tytułu. Czy należy zwrócić nadpłatę wraz z odsetkami?
 48. Czy w przypadku śmierci podatnika i umorzenia postępowania egzekucyjnego pozostaje w mocy przerwany bieg terminu przedawnienia, który miał miejsce podczas umorzonego postępowania?
 49. Czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy można również uwzględnić koszty upomnienia i koszty egzekucyjne, którymi został obciążony wierzyciel?
 50. Na postanowienie o zaliczeniu nadpłaty podatku na zaległość podatkową podatnik złożył zażalenie do SKO. SKO uchyliło postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ile jest czasu na ponowne wydanie postanowienia?
 51. Czy złożenie zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej podlega opłacie skarbowej?
 52. Jeżeli podatnik nie składa deklaracji na podatek od środków transportowych do kiedy wówczas można wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w tym podatku?
 53. Podatnik dokonuje wpłaty podatku w kasie Urzędu Gminy. Wskazuje, że wpłaca na bieżącą ratę mimo, że posiada zaległości w podatku z ubiegłego roku. Czy należy zaksięgować zgodne z dyspozycją w kasie czy przeksięgować na najstarszą zaległość?
 54. Czyli jeśli jest nadpłata na koncie zmarłego właściciela nieruchomości (powstała z wpłaty dokonanej przed śmiercią) to nadpłatę można zwrócić dopiero po otrzymaniu prawomocnego  postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia?
 55. Czy organ podatkowy może wydać zaświadczenie o niezaleganiu wyłącznie w wybranych podatkach, np. w podarku od nieruchomości, rolnym i leśnym czy zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach winno dotyczyć wszystkich podatków objętych ustawą Ordynacja podatkowa?
 56. Podatnik wpłaca podatek na za cały 2022 r. w kwocie 200 zł , a ciążą na nim jeszcze zaległości za 2021 r. w wysokości 40 zł. Wpłata zostaje zaksięgowana na zaległość w kwocie 40 zł i bieżące zobowiązanie w kwocie 160 zł. Czy wówczas należy wydać z urzędu postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty?
 57. Jak postąpić w przypadku gdy po wypłacie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego okazało się, że do decyzji przyjęto nieprawidłowo jedną z faktur i na jej podstawie ustalono również kwotę do zwrotu?
 58. Z jakiego przepisu wynika, że do podatnika który złożył odwołanie od decyzji nie można wysłać upomnienia?
 59. Właściciel nieruchomości (jako najemca) zalega znaczną kwotę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest jedynie współwłaścicielem prawnym  innej nieruchomości z trzema innymi osobami. Czy na tej nieruchomości można dokonać zabezpieczenia zaległości w formie hipoteki przymusowej?
 60. Podatnik mający zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową złożył wniosek o rozłożenie zaległości na raty i otrzymał decyzję ratalną. Podatnik spłacił kilka rat podatku, do spłaty pozostało jeszcze 10 miesięcznych rat. Czy organ podatkowy powinien zmienić wysokość zabezpieczenia w księdze wieczystej nieruchomości podatnika?
 61. Jak naliczyć opłatę prolongacyjną za okres, w którym obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w przypadku wydawania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej?
 62. Zwrot nadpłaty podatnikowi nastąpił przekazem pocztowym. Za datę dokonania zwrotu nadpłaty należy uznać datę wypłaty nadpłaty przez doręczyciela czy datę przekazania środków na rachunek Poczty Polskiej?
 63. Czy przy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zawiadomieniu kierowanym do właścicieli nieruchomości, uwzględnia się ulgę za kompostowanie bioodpadów (wysokość zwolnienia pozostaje bez zmian)?
 64. Podatnik złożył wniosek o umorzenie przez epuap. Czy organ podatkowy może doręczyć decyzję w sprawie umorzenia w sposób tradycyjny czy tylko przez epuap?
 65. Wysłałam do podatnika upomnienie dotyczące zaległości za miesiące październik – grudzień 2021 r. i styczeń – marzec 2022 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy sporządzaniu tytułu wykonawczego okazało się, że na zaległości konieczne jest wystawienie 2 tytułów wykonawczych (zaległości z 2021 r. wynikają z deklaracji, z 2022 r. z decyzji). Jak wpisać jedne koszty upomnienia do tych tytułów wykonawczych?
 66. Podatnik posiada nadpłatę w podatku od nieruchomości, a równocześnie ma niezapłaconą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Czy można zaliczyć nadpłatę na poczet zaległości w tej opłacie?
 67. Z którego przepisu wynika, że odsetki za zwłokę nalicza się do dnia śmierci podatnika?
 68. Czy ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu zainstalowania fotowoltaiki należy się tylko hodowcy bydła?
 69. W którym miejscu w zawiadomieniu eZW należy ująć informację dotyczącą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym?
 70. Czy odsetki za zwłokę przy zaliczeniu wpłaty na poczet tych odsetek należy zaokrąglić do pełnych złotych?
 71. Podatnik otrzymał decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy. Podatnik nie wpłacił pierwszej i drugiej raty z decyzji. Czy na te raty należy wysłać ponowne upomnienie?
 72. Czy terminy procesowe określone w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa liczy się jako dni kalendarzowe czy jako dni robocze?
 73. Jako wierzyciel hipoteczny na nieruchomości podatnika zostaliśmy uwzględnienie w podziale sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego i koniecznym jest przedłożenie tytułów wykonawczych. Czy to mają być dalsze tytuły wykonawcze?
 74. Jak poprawić błąd w postanowieniu w sprawie zaliczenia wpłaty? W doręczonym postanowieniu prawidłowo została rozliczona wpłata na należność główną i odsetki za zwłokę, ale w treści uzasadnienia podając kwotę zaległości pozostałą do zapłaty pojawiła się kwota nieprawidłowa (nie pomniejszona o kwotę zapłaconą).
 75. Jak postąpić w przypadku gdy podatnik wpłacił I ratę 2022 r. podatku od środków transportowych, a nie złożył deklaracji na podatek od środków transportowych na 2022 r.?
 76. Czy wpłatę przesłaną przez komornika sądowego mogę zaliczyć proporcjonalnie na należność główną i odsetki za zwłokę?
 77. Czy złożenie odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego przez podatnika powoduje przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania?
 78. Czy po ogłoszeniu upadłości można ustanowić hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych?
 79. Czy do 31 maja 2022 r. należy podać do publicznej wiadomości wykazów podmiotów którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
 80. Tytuł wykonawczy został wystawiony na małżonków. Teraz chcemy dokonać zabezpieczenia zaległości podatkowej na nieruchomości będącej współwłasnością łączną małżonków. Czy do wpisu hipoteki przymusowej należy sporządzić dalszy tytuł wykonawczy czy kolejny tytuł wykonawczy?
 81. Czy można przyznać ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, w przypadku gdy wydatki zostały poniesione przez podatnika podatku rolnego kilka lat temu, np. w 2018 r., a wniosek został złożony w 2022 r.?
 82. Czy decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać wydana maksymalnie na rok?
 83. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została złożona przez żonę (nieruchomość jest współwłasnością małżeńską). Nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty złożył mąż. Czy takie postępowanie jest prawidłowe i współwłaściciel może złożyć deklarację zmniejszającą jeżeli nie złożył pierwszej deklaracji?
 84. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie kompostowania bioodpadów posługuje się określeniem budynek mieszkalny jednorodzinny. Jak należy rozumieć to określenie.
 85. Czy wydając decyzje przyznającą ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych należy podatnikowi wydać zaświadczenie o pomocy de minimis?
 86. Podatnik zmarł pozostawiając niezapłacone zaległości podatkowe. Czy można do żony podatnika wysłać wezwanie do zapłaty podatku zanim zanim wszczęte będzie postępowanie spadkowe?
 87. Czy przy obliczaniu odsetek za zwłokę za okresy, w których obowiązuje różna stawka odsetek za zwłokę zaokrągla się odsetki za cały okres naliczania czy za poszczególne okresy, w których obowiązuje odrębna stawka odsetek za zwłokę?
 88. Kiedy mamy do czynienia z decyzją ostateczną? Czym różni się decyzja ostateczna od decyzji prawomocnej?
 89. Jaką stawkę odsetek należy wpisać w upomnieniu, które dotyczy zaległości podatkowych za 2021 r. – bieżącą 10 % czy 8 % z 2021 ?
 90. Czy w kwietniu 2022 r. może zostać podjęta przez radę gminy uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ?
 91. Czy zaległości podatnika wobec którego zostało otwarte postępowanie sanacyjne należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości netto?
 92. Jaki jest kod podstawy prawnej do tytułu wykonawczego dla zaległości powstałych w wyniku nieuregulowania należności wynikających z decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy?
 93. Czy dalszy tytuł wykonawczy powinien zawierać podpis w części E poz. 7 “Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela” czy tylko w części I poz. 2 “Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela” ?
 94. Czy orzeczenia sądowe potwierdzają brak obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości  w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracji zerowej w przypadku sprzedaży tej nieruchomości?
 95. Po śmierci podatnika – właściciela gruntów wniosek o umorzenie zaległego podatku złożyła matka podatnika wskazując duże koszty finansowe które poniosła po śmierci syna. Czy można wydać decyzję umorzeniową na matkę? Czy też należy odmówić wszczęcia postępowania z uwagi na brak postępowania spadkowego?
 96. Zgodnie z art. 259 §1a Ordynacji podatkowej gdy podatnik nie zapłacił 3 kolejnych rat wygaszam decyzję. Czy mogę zaksięgować wpłatę na późniejsze raty, mimo nieopłaconych wcześniej rat?
 97. Podatnik posiada zaległości podatkowe, ale wpłaca podatek wskazując bieżące zobowiązanie. Wpłatę księguje na poczet zaległości i odsetek za zwłokę od tej zaległości. Pozostałą część wpłaty księguje na bieżące zobowiązanie. Czy wydaje postanowienie o zaliczeniu wpłaty?
 98. Zbliża się termin płatności podatków. Czy inkasent może pobierać zaległości podatkowe czy tylko bieżący podatek?
 99. Czy zajęcie rachunku bankowego, na którym nie ma żadnych środków finansowych oznacza przerwanie biegu terminu przedawnienia zaległości podatnika?
 100. Czy w przypadku gdy doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w 2019 r. oznacza to również przerwanie biegu terminu przedawnienia kosztów upomnienia dotyczących tej należności?
 101. Rada Gminy uchwaliła stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w wysokości do dwóch miejsc po przecinku, np. za pojemnik lub worek 120 l – 24,50 zł. Czy kwota opłaty wyliczona w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrągleniu i powinna być wskazywane w pełnych złotych?
 102. Czy prawidłowym jest podpisanie deklaracji spółki z o.o. na podatek od nieruchomości składanej  przez prezesa tej spółki reprezentującej ją jednoosobowo w miejscu imię i nazwisko podatnika? Czy też dane prezesa i podpis powinny być zamieszczone w części dotyczącej osoby reprezentującej podatnika?
 103. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego, który został złożony w lutym 2022 r. wnioskodawca nie dołączył dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w posiadaniu wnioskodawcy.  Czy taki dokument może dołączyć  składając wniosek w sierpniu 2022 r. i czy zwiększy to limit zwrotu podatku akcyzowego?
 104. Czy zmienioną stawkę odsetek za zwłokę – 8,50 % należy stosować od 9 lutego 2022 r. czy od daty publikacji obwieszczenia w sprawie stawki za zwłokę?
 105. Czy w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć w poz. 18 kwadrat 3 – wygaśnięcie obowiązku podatkowego?
 106. Jakie poprawki na deklaracji może nanosić organ podatkowy?
 107. Czy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doręcza się za potwierdzeniem odbioru?
 108. Z jakiego przepisu wynika obowiązek umieszczenia identyfikatora podatkowego we wniosku o udzielenie ulgi uznaniowej?
 109. Czy nieużytki są zwolnione z opodatkowania? W której deklaracji podatkowej należy wykazać nieużytki?
 110. Czy dyrektor szkoły składając deklarację na podatek od nieruchomości podpisuje formularz deklaracji jako podatnik czy jako osoba reprezentująca podatnika?
 111. Czy producent rolny do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zobowiązany dołączyć formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający o pomoc publiczną?
 112. Czy w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. do właściciela nieruchomości, któremu doręczono decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we wrześniu 2021 r. mogę wysłać zawiadomienie?
 113. Czy w 2022 r. pobiera się opłatę targową?
 114. Podatnik otrzymał w maju 2021 r. decyzję decyzję o odroczeniu terminu płatności I raty podatku od nieruchomości do 30  listopada 2021 r oraz II raty podatku do 28 stycznia 2022 r. Podatnik zapłacił w terminie odroczoną I ratę podatku oraz w dniu 28 grudnia 2021 r. odroczoną II ratę podatku. W jaki sposób sporządzić roczne sprawozdanie Rb-27S za 2021 r., skoro na dzień 31 grudnia 2021 r. podatnik spłacił już odroczone raty podatku?
 115. Na jakich kontach należy zaksięgować przedawnienie nadpłaty?
 116. W jakich przypadkach stosuje się następujące kody podstawy prawnej do sporządzenia tytułu wykonawczego: “Nieuiszczony, określony podatek rolny z deklaracji: SW 2 PRPO” oraz “Nieuiszczony, określony podatek leśny z deklaracji: SW 3 PLPO”? Dlaczego takie rozwiązanie nie zostało przewidziane w podatku od nieruchomości?
 117. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożył syn wójta gminy. Czy konieczne jest wyznaczenie przez SKO innego organu podatkowego do przeprowadzenia czynności sprawdzających?
 118. Czy powierzchnię budynku zwolnionego od podatku od nieruchomości należy wykazać w Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 w poz. 55?
 119. Zaległości podatnika za rok 2016 przedawniają się z upływem 31 grudnia 2021 r. Organ podatkowy w listopadzie 2021 r. złożył wniosek o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej. Czy wpis hipoteki przymusowej w roku 2022 r. oznacza, że zaległości za 2016 r. ulegną przedawnieniu?
 120. Na jakich kontach ewidencji syntetycznej należy ująć przedawnione zaległości podatkowe?
 121. Jak postąpić w przypadku gdy właściciel nieruchomości złoży deklarację zwiększającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (np. rok do tytułu z tytułu zamieszkania nowo narodzonego dziecka) a ma już wystawiony tytuł wykonawczy?
 122. Spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy do spadkobiercy można przesłać upomnienie?
 123. Co w przypadku osób, które zmieniły adres zamieszkania i nie złożyły nowej deklaracji po zmianie stawek? Nie zamieszkują nieruchomości od np. 2 lat i obowiązek opłaty ustał. Jednak nie złożyły deklaracji informującej o wyprowadzeniu się z przedmiotowej nieruchomości i organ dalej nalicza należności na podstawie starej deklaracji?
 124. Pod jaką datą wprowadzamy do systemu podatkowego zatrzymanie naliczania odsetek za zwłokę w przypadku zabezpieczenia należności hipoteką przymusową?
 125. Podatnik zapłacił należny podatek dokonując 4 wpłat. Podatnik wnosi o wydanie zaświadczenia o 4 wpłatach. Czy podatnik może złożyć jeden wniosek, a organ podatkowy wydaje jedno zaświadczenie z jedną opłatą skarbową, czy do każdej wpłaty winno być osobne zaświadczenie, a w związku z tym osobna wpłata opłaty skarbowej tj. 4 x 17 zł?
 126. Podatnik posiada zaległość podatkową oraz niezapłacone koszty upomnienia dotyczące 2015 r. Upomnienie zostało doręczone w dniu 11.06.2015 r. Kiedy należy odpisać jako przedawnione koszty upomnienia?
 127. Czy zaświadczeń o dokonaniu wpłaty, o którym mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) dotyczy tylko i wyłącznie wpłat gotówkowych, czy dotyczy również wpłat dokonanych przez podatnika przelewem na konto?
 128. Jaki jest tryb przekazywania tytułów wykonawczych w przypadku, gdy Burmistrz Miasta jest jednocześnie wierzycielem oraz organem egzekucyjnym?
 129. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy uchylił decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2016-2021. W jakim terminie należy zwrócić powstałą nadpłatę? Czy nadpłata za 2016 r. ulegnie przedawnieniu jeżeli nie zostanie zwrócona w 2021r.?
 130. W naszej gminie domki letniskowe są objęte opłatą ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę?
 131. Czy od wydania zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego celem przedłożeniu w banku należy pobrać opłatę skarbową?
 132. Czy ulga z tytułu nabycia gruntów jest pomocą de minimis?
 133. Czy dokument Polecenia Księgowania należy wysłać do podatnika?
 134. Podatnik podatku od nieruchomości posiada zaległości za lata 2015-2016. Zaległości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Podatnik złożył wniosek o rozłożenie tych zaległości podatkowych wraz z odsetkami na raty. Czy zaległości zahipotekowane można rozłożyć na raty?
 135. Sąd Rejonowy Wydział Karny przysłał wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym podatnika. Czy organ podatkowy powinien pobrać opłatę skarbową za wydanie takiego zaświadczenia?
 136. Czy w przypadku gdy podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia czy też nie ma takiego obowiązku? Czy postanowienie należy wydać dopiero w styczniu 2022 r.?
 137. Czy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy doręczyć na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a upomnienie dotyczące zaległości z tytułu opłaty na podstawie przepisów KPA?
 138. W jakiej wysokości (11,60 zł czy 16,00 zł) należy naliczyć koszty upomnienia w przypadku gdy upomnienie jest sporządzane np. 15 października 2021 r., a dotyczy zaległości II i III raty podatku od nieruchomości 2021 r. osoby fizycznej?
 139. Czy można sporządzić upomnienie w przypadku gdy należność jest mniejsza niż dziesięciokrotność kosztów upomnienia?
 140. Czy zaliczenie wpłaty na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności dotyczy również zaległości objętych tytułem wykonawczym?
 141. Czy podatnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku gdy organ egzekucyjny wszczął egzekucje administracyjną wobec podatnika? Czy w przypadku złożenia takiego wniosku należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe?
 142. Czy o przedawnieniu zobowiązania podatkowego należy powiadomić podatnika?
 143. Czy w przypadku wystawiania tytułu wykonawczego na małżonków jako zobowiązanych należy zaznaczyć informację stanowiącą o tym, że odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka?
 144. Upomnienie dwukrotnie awizowane jest uznawane za doręczone. Czy w takim przypadku należne są koszty upomnienia? Czy te koszty upomnienia należy wskazać w tytule wykonawczym?
 145. Czy do tytułu wykonawczego kierowanego do organu egzekucyjnego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji? Czy wniosek zawarty jest już w tytule wykonawczym w części E?
 146. Czy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych nalicza się przez okres 5 lat, czy odsetki liczy się do dnia przedawniania zobowiązania podatkowego np. przez 8 lat?
 147. Czy uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązującą w 2022 r. można podjąć jeszcze w kwietniu 2022 r.?
 148. Jak postąpić z wnioskiem o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości III i IV raty 2020 r. oraz I i II raty 2021 r., który został złożony przez syna podatnika w niedługim czasie po śmierci podatnika? Nie zostało jeszcze przeprowadzone postanowienie stwierdzające nabycie spadku, nie został też sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia.
 149. Czy w przypadku gdy podatnik wpłaca część zaległej raty podatku, a odsetki za zwłokę od tej wpłacanej części są niższe niż 8,70 zł, ale od całej zaległości przekraczają 8,70 zł, to należy pobrać te odsetki (w wysokości niższej niż 8,70 zł)?
 150. W jaki sposób wskazać w TW – w podstawie prawnej obowiązku, wystawienie tytułu wykonawczego na podstawie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 151. Czy można złożyć deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za okres wsteczny na podstawie otrzymanej faktury za wodę z z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ze zmniejszonym zużyciem wody z nieruchomości?
 152. Jak postąpić, jeżeli producent rolny złoży wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego po terminie składania wniosków, np. 2 września 2021 r.?
 153. Czy, w przypadku gdy wierzycielem jest wójt, burmistrz, prezydent miasta administratorzy lokalni urzędu gminy (miasta) nadają uprawnienia zarówno pracownikom urzędu gminy (miasta), jak i  jednostek organizacyjnych, czy też każda jednostka np. Zarząd Dróg, OPS musi złożyć oddzielny wniosek o nadanie uprawnień?
 154. Czy przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego trzeba wydać postanowienie o 7-dniowym terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem?
 155. Jak należy postąpić w przypadku kiedy inkasent pobierze zaległy podatek?
 156. Czy można zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawarty w decyzji wydanej w pierwszym terminie składania wniosków o dodatkową powierzchnię użytków rolnych?
 157. Czy do małżonka podatnika zalegającego z zapłatą podatku należy przesłać odrębnie upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego na podatnika?
 158. Jak ustalić okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia w przypadku gdy podatnik nie dotrzymał terminu płatności trzech kolejnych rat z decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, a zatem doszło do wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat?
 159. W jaki sposób wykazać odsetki od zaległości podatkowych w dalszym tytule wykonawczym: na dzień sporządzenia dalszego tytułu wykonawczego czy wskazać odsetki za zwłokę z dotychczasowego tytułu wykonawczego?
 160. Czy zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową za lata poprzedzające 1998 r. np.1994-1997, można odpisać powołując się na wyrok TK z 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12?
 161. Czy wymagane jest upoważnienie dla pracownika do podpisywania tytułów wykonawczych sporządzanych w systemie eTW? Jeśli tak, to upoważnienie do podpisywania tytułów wykonawczych wystawia wójt czy administrator lokalny podany we wniosku o nadanie uprawnień do aplikacji eTW?
 162. Czy organ podatkowy może udzielić na pisemną prośbę podatnika informacji o stanie zaległości, czy tylko i wyłącznie zgodnie z art. 306b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest obowiązany w tym przypadku wydać zaświadczenie?