Odpowiedzi na pytania – newsletter.

Odpowiedzi na pytania” to bezpłatny cotygodniowy newsletter, który możesz otrzymywać na adres mailowy w każdy wtorek.

W każdym newsletterze odpowiedzi na 2 pytania.

Inspiracją do przedstawianych odpowiedzi są m.in. kwestie poruszone w komentarzach do wpisów na blogu Podatkowy Referat.

Newsletter “Odpowiedzi na pytania” kierowany jest do osób, będących uczestnikami warsztatów online prowadzonych od 15 czerwca 2020 r.

Zapisz się korzystając z poniższego formularza:

Lista pytań z odpowiedzią dotychczas zamieszczonych w newsletterze “Odpowiedzi na pytania”:

 1. Podatnik zapłacił należny podatek dokonując 4 wpłat. Podatnik wnosi o wydanie zaświadczenia o 4 wpłatach. Czy podatnik może złożyć jeden wniosek, a organ podatkowy wydaje jedno zaświadczenie z jedną opłatą skarbową, czy do każdej wpłaty winno być osobne zaświadczenie, a w związku z tym osobna wpłata opłaty skarbowej tj. 4 x 17 zł?
 2. Podatnik posiada zaległość podatkową oraz niezapłacone koszty upomnienia dotyczące 2015 r. Upomnienie zostało doręczone w dniu 11.06.2015 r. Kiedy należy odpisać jako przedawnione koszty upomnienia?
 3. Czy zaświadczeń o dokonaniu wpłaty, o którym mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) dotyczy tylko i wyłącznie wpłat gotówkowych, czy dotyczy również wpłat dokonanych przez podatnika przelewem na konto?
 4. Jaki jest tryb przekazywania tytułów wykonawczych w przypadku, gdy Burmistrz Miasta jest jednocześnie wierzycielem oraz organem egzekucyjnym?
 5. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy uchylił decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2016-2021. W jakim terminie należy zwrócić powstałą nadpłatę? Czy nadpłata za 2016 r. ulegnie przedawnieniu jeżeli nie zostanie zwrócona w 2021r.?
 6. W naszej gminie domki letniskowe są objęte opłatą ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę?
 7. Czy od wydania zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego celem przedłożeniu w banku należy pobrać opłatę skarbową?
 8. Czy ulga z tytułu nabycia gruntów jest pomocą de minimis?
 9. Czy dokument Polecenia Księgowania należy wysłać do podatnika?
 10. Podatnik podatku od nieruchomości posiada zaległości za lata 2015-2016. Zaległości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Podatnik złożył wniosek o rozłożenie tych zaległości podatkowych wraz z odsetkami na raty. Czy zaległości zahipotekowane można rozłożyć na raty?
 11. Sąd Rejonowy Wydział Karny przysłał wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym podatnika. Czy organ podatkowy powinien pobrać opłatę skarbową za wydanie takiego zaświadczenia?
 12. Czy w przypadku gdy podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia czy też nie ma takiego obowiązku? Czy postanowienie należy wydać dopiero w styczniu 2022 r.?
 13. Czy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy doręczyć na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a upomnienie dotyczące zaległości z tytułu opłaty na podstawie przepisów KPA?
 14. W jakiej wysokości (11,60 zł czy 16,00 zł) należy naliczyć koszty upomnienia w przypadku gdy upomnienie jest sporządzane np. 15 października 2021 r., a dotyczy zaległości II i III raty podatku od nieruchomości 2021 r. osoby fizycznej?
 15. Czy można sporządzić upomnienie w przypadku gdy należność jest mniejsza niż dziesięciokrotność kosztów upomnienia?
 16. Czy zaliczenie wpłaty na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności dotyczy również zaległości objętych tytułem wykonawczym?
 17. Czy podatnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku gdy organ egzekucyjny wszczął egzekucje administracyjną wobec podatnika? Czy w przypadku złożenia takiego wniosku należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe?
 18. Czy o przedawnieniu zobowiązania podatkowego należy powiadomić podatnika?
 19. Czy w przypadku wystawiania tytułu wykonawczego na małżonków jako zobowiązanych należy zaznaczyć informację stanowiącą o tym, że odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka?
 20. Upomnienie dwukrotnie awizowane jest uznawane za doręczone. Czy w takim przypadku należne są koszty upomnienia? Czy te koszty upomnienia należy wskazać w tytule wykonawczym?
 21. Czy do tytułu wykonawczego kierowanego do organu egzekucyjnego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji? Czy wniosek zawarty jest już w tytule wykonawczym w części E?
 22. Czy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych nalicza się przez okres 5 lat, czy odsetki liczy się do dnia przedawniania zobowiązania podatkowego np. przez 8 lat?
 23. Czy uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązującą w 2022 r. można podjąć jeszcze w kwietniu 2022 r.?
 24. Jak postąpić z wnioskiem o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości III i IV raty 2020 r. oraz I i II raty 2021 r., który został złożony przez syna podatnika w niedługim czasie po śmierci podatnika? Nie zostało jeszcze przeprowadzone postanowienie stwierdzające nabycie spadku, nie został też sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia.
 25. Czy w przypadku gdy podatnik wpłaca część zaległej raty podatku, a odsetki za zwłokę od tej wpłacanej części są niższe niż 8,70 zł, ale od całej zaległości przekraczają 8,70 zł, to należy pobrać te odsetki (w wysokości niższej niż 8,70 zł)?
 26. W jaki sposób wskazać w TW – w podstawie prawnej obowiązku, wystawienie tytułu wykonawczego na podstawie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 27. Czy można złożyć deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za okres wsteczny na podstawie otrzymanej faktury za wodę z z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ze zmniejszonym zużyciem wody z nieruchomości?
 28. Jak postąpić, jeżeli producent rolny złoży wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego po terminie składania wniosków, np. 2 września 2021 r.?
 29. Czy, w przypadku gdy wierzycielem jest wójt, burmistrz, prezydent miasta administratorzy lokalni urzędu gminy (miasta) nadają uprawnienia zarówno pracownikom urzędu gminy (miasta), jak i  jednostek organizacyjnych, czy też każda jednostka np. Zarząd Dróg, OPS musi złożyć oddzielny wniosek o nadanie uprawnień?
 30. Czy przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego trzeba wydać postanowienie o 7-dniowym terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem?
 31. Jak należy postąpić w przypadku kiedy inkasent pobierze zaległy podatek?
 32. Czy można zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawarty w decyzji wydanej w pierwszym terminie składania wniosków o dodatkową powierzchnię użytków rolnych?
 33. Czy do małżonka podatnika zalegającego z zapłatą podatku należy przesłać odrębnie upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego na podatnika?
 34. Jak ustalić okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia w przypadku gdy podatnik nie dotrzymał terminu płatności trzech kolejnych rat z decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, a zatem doszło do wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat?
 35. W jaki sposób wykazać odsetki od zaległości podatkowych w dalszym tytule wykonawczym: na dzień sporządzenia dalszego tytułu wykonawczego czy wskazać odsetki za zwłokę z dotychczasowego tytułu wykonawczego?
 36. Czy zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową za lata poprzedzające 1998 r. np.1994-1997, można odpisać powołując się na wyrok TK z 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12?
 37. Czy wymagane jest upoważnienie dla pracownika do podpisywania tytułów wykonawczych sporządzanych w systemie eTW? Jeśli tak, to upoważnienie do podpisywania tytułów wykonawczych wystawia wójt czy administrator lokalny podany we wniosku o nadanie uprawnień do aplikacji eTW?
 38. Czy organ podatkowy może udzielić na pisemną prośbę podatnika informacji o stanie zaległości, czy tylko i wyłącznie zgodnie z art. 306b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest obowiązany w tym przypadku wydać zaświadczenie?