Wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r.

Jak co roku, w dniu 15 lipca Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu bieżącego roku. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6 %).

Oznacza to zatem, że górne granice stawek kwotowych obowiązujące w 2021 r. ulegną podwyższeniu na rok 2022 o 3,6 %. Wzrost stawek maksymalnych dotyczy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat (targowej, uzdrowiskowej, miejscowej, od posiadania psów i reklamowej).

Treść komunikatu Prezesa GUS: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-pierwszym-polroczu-2021-r-,16,9.html?pdf=1

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zaokrągla się w górę do pełnych groszy (stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Przykładowo, w 2022 r. maksymalne stawki wybranych przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyniosą:

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni (w 2021 r. – 0,99 zł),
  • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni (w 2021 r. – 0,52 zł),
  • od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. – 0,85 zł),
  • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. – 24,84 zł),
  • od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. – 5,06 zł),
  • od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. – 8,37 zł).

Uzupełnienie z 20 lipca br.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. (M. P. poz. 660)