System eTW w pytaniach i odpowiedziach.

Na Portalu Wierzycieli i OE zostały zamieszczone informacje na temat Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych w postaci pytań i odpowiedzi. Informacje podzielono na dwie części: informacje merytoryczne i informacje techniczne przeznaczone dla integratorów z obszaru IT (wersja 15.07.2021).

Poniżej wybrane pytania i odpowiedzi w podziale na tematy wraz z dodanymi przepisami prawa (kursywą) dotyczącymi danego zagadnienia:

TW-1 wersja (6)

Czy mogę przesyłać elektroniczne tytuły wykonawcze TW-1 w wersji (6) przez system eTW (Aplikację eTW)?
Nie można. System eTW (Aplikacja eTW) obsługuje tylko dokumenty w wersji TW-1(5).

Złożyłem WNIOSEK WIERZYCIELA O NADANIE / ZMIANĘ / ODEBRANIE UPRAWNIEŃ DO SYSTEMU eTW. Nie został zrealizowany, a muszę wystawić tytuł wykonawczy TW-1.
Należy wystawić elektroniczny TW-1(6) korzystając z usługi ePUAP.

Czy mogę korzystać Interaktywnego formularza do sporządzania TW-1(6) w wersji papierowej lub PDF?
Nie. Dokumenty należy przesyłać poprzez nowy system eTW (Aplikację eTW). Należy zawnioskować o przydzielenie dostępu do przedmiotowego systemu, a w przypadku gdy dostęp nie został jeszcze nadany, w celu wystawienia TW-1 należy skorzystać z usługi ePUAP.

Od 1 lipca 2021 r. ( tj. od dnia uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego stosownie do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 kwietnia 2021 r.) nie obowiązuje już art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.). Przepis ten wskazywał, że do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego: w postaci papierowej albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego.

Od 1 lipca 2021 r. stosuje się art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z przepisem tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego:

  1. drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
  2. przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników oraz inne upoważnione osoby lub organy – jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna.

Stosownie do § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. poz. 1310) tytuł wykonawczy sporządzony w postaci elektronicznej jest przekazywany do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego:

  1. za pośrednictwem systemu,
  2. na elektroniczną skrzynkę podawczą organu egzekucyjnego, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu.

Zawiadomienie z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Jak mam przesłać zawiadomienie wierzyciela w systemie eTW (Aplikacji eTW)?
Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Jeżeli zachodzi potrzeba, zawiadomienie wierzyciela należy przesyłać do organu egzekucyjnego na dotychczasowych zasadach.

Stosownie do § 3 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz. U. poz. 320), wierzyciel przekazuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 32aa ustawy, organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tego zawiadomienia za pośrednictwem tego systemu, wierzyciel przekazuje je na elektroniczną skrzynkę podawczą. Jeżeli nie jest możliwe przekazanie sporządzonego przez wierzyciela zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy, na elektroniczną skrzynkę podawczą przekazuje się je w postaci papierowej.

Podpisywanie tytułów wykonawczych

Kto ma złożyć elektroniczny podpis na dokumencie sporządzonym w Aplikacji eTW?
Osoba upoważniona do działania w imieniu wierzyciela . Należy zauważyć, że osoba fizycznie sporządzająca i wysyłająca dokument nie musi być tą samą osobą co podpisuje ten dokument. Na przykład do sporządzania (de facto przygotowania) i wysyłania dokumentu w Aplikacji eTW został wyznaczony pracownik Pan Jan Janowy. Natomiast podpis będzie składała inna osoba np. Pani Dorota Dorotowska.
W takim przypadku ważne jest, aby w dokumencie egzekucyjnym, np. TW-1(5) w sekcji gdzie wskazujemy Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela koniecznie wskazać Panią Dorotę Dorotowską. (tak aby imię/imiona i nazwisko w dokumencie były tożsame z tymi zawartymi w podpisie elektronicznym). Uwaga: Powyższe nie dotyczy pieczęci elektronicznych, które nie są wystawiane na osoby fizyczne, tylko podmioty prawne (organ wierzyciela).

Często zadawane pytania w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych z Portalu Wierzycieli i OE (wersja 15.07.2021)

Często zadawane pytania w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych z portalu Wierzycieli i OE wersja 15.09.2021

Uzupełnienie: