Jak obliczyć maksymalne stawki za odpady komunalne?

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalane przez radę gminy nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki ustalone w oparciu o przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę. Aktualnie obowiązujące stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalone w oparciu o przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. (1 919 zł) zawiera wpis Dochód rozporządzalny za 2020 r.

Nieprawidłowe obliczenie maksymalnej stawki opłaty, a następnie ustalenie przez radę gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości maksymalnej oznacza stwierdzenie nieważność uchwały rady gminy w zakresie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przykładem takiego rozstrzygnięcia jest podjęta w ubiegłym miesiącu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uchwała Nr 13/135/2021 z 10 czerwca 2021 r.

Jak zatem obliczyć stawkę maksymalną opłaty?

Krok 1. Obliczyć stawkę opłaty jako określony procent danej liczby.

Krok 2. Zaokrąglić stawkę do pełnych groszy, odrzucając 3 i 4 cyfrę po przecinku.

Stosownie do art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualne maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny są ustalane w odniesieniu do poszczególnych metod i wynoszą za miesiąc:

1) 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, tj. 38,38 ,

2) 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody, tj. 13,43 zł (13,433),

3) 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, tj. 1,53 zł (1,5352),

4) 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe, tj. 107,46 (107,464),

5) 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; tj. 61,40 (61,408) za pojemności 1100 litrów i 19,19 zł za worek o pojemności 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Przyjęcie odmiennej zasady obliczenia maksymalnej stawki opłaty – z zastosowaniem zasady zaokrąglania do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki równe lub wyższe od 0,5 grosza podwyższa się do pełnych groszy powoduje ustalenie stawki opłaty przekraczającej poziom maksymalny.

Przykłady:

Maksymalna stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny za miesiąc za pojemnik o pojemności 1100 litrów wynosi 61,40 zł (61,408). Ustalenie stawki opłaty w wysokości 61,41 zł spowoduje przekroczenie poziomu maksymalnego, czyli 61,408 zł.

Maksymalna stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny za miesiąc za pojemnik o pojemności 240 litrów wynosi 13,39 zł (240 x 61,408 / 1100 = 13,3981). Ustalenie stawki opłaty w wysokości 13,40 zł spowoduje przekroczenie poziomu maksymalnego, czyli 13,3981 zł.