Miesiąc: grudzień 2021

Różnicowanie stawki opłaty od gospodarstwa domowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy może być określana według metod wybranych przez radę gminy spośród czterech wskazanych w art. 6j ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej

Czytaj więcej...

Zastosowanie opłat Poczty Polskiej w podatkach lokalnych w 2022 r.

Cennik usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym stosowany przez operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, czyli tzw. operatora wyznaczonego ma wpływ na zasady realizacji podatków i opłat lokalnych. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Czytaj więcej...

Nowe zwolnienie od opłaty targowej od 2022 r.

W Dz. U. poz. 2290 została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Przepis art. 7 ww. ustawy wprowadza zmiany w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli

Czytaj więcej...

Zmiany w 2022 r. – zestawienie wpisów.

Podatek od nieruchomości Podatek rolny i podatek leśny Podatek od środków transportowych Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym Ordynacja podatkowa Egzekucja administracyjna

Czytaj więcej...

Doręczenie pisma za potwierdzeniem odbioru.

Jedną z możliwości doręczania pisma przez organ podatkowy jest doręczanie pisma przesyłką rejestrowaną (oprócz np. doręczania pisma przez pracowników urzędu za pokwitowaniem czy przez sołtysa za pokwitowaniem). Doręczenie pisma przesyłką rejestrowaną oznacza doręczenie za pokwitowaniem odbioru. Stosownie do art. 144 § 1c pkt 1 ustawy

Czytaj więcej...

Decyzja dla spadkobiercy i osoby trzeciej w ewidencji księgowej.

Prowadzenie prawidłowych rozliczeń podatku lub opłaty wymaga znajomości nie tylko przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw dotyczących poszczególnych podatków i opłat, ale również zasad prowadzenia ewidencji i rozliczeń zapisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla

Czytaj więcej...

Skuteczność doręczenia decyzji pełnoletniemu domownikowi.

Czy termin do złożenia odwołania rozpoczyna swój bieg od daty doręczenia decyzji pełnoletniemu domownikowi (który podjął się przekazania przesyłki adresatowi), czy od daty przekazania adresatowi decyzji przez tego domownika? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w jednym z najnowszych wyroków – wyroku NSA z 19.10.2021 r. sygn. akt. III

Czytaj więcej...

Stawka zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2022 r.

W Dz. U. poz. 2266 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Czytaj więcej...

Od 9 grudnia br. – odsetki za zwłokę bez zmian (aktualizacja 5.01.2022 r.)

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP. Od jutra, 9 grudnia 2021 r. stopy procentowe NBP kształtować będą się następująco: stopa referencyjna: 1,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa: 2,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa: 1,25,00 proc. w skali rocznej, stopa redyskonta weksli:

Czytaj więcej...

Mikołajkowy wieczór

W dzisiejszy mikołajkowy wieczór można pobrać fragment materiału szkoleniowego “Jak w 4 krokach rozliczyć nadpłatę podatku lub opłaty lokalnej?“ W materiale: Kiedy można użyć określenia „nadpłata” podatku? Czy nadpłata powstaje 31 grudnia? – termin powstania nadpłaty to art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa. Nadpłata,

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zmiany od 2022 r.

W Dz. U. poz. 2227 została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limitu

Czytaj więcej...

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2022r. i 2023r.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 2192 została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa wprowadza zmiany w podatku od nieruchomości. Przepis prawa ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Brzmienie przed zmianą Brzmienie po zmianie Stosowanie nowego brzmienia przepisu

Czytaj więcej...