Decyzja dla spadkobiercy i osoby trzeciej w ewidencji księgowej.

Prowadzenie prawidłowych rozliczeń podatku lub opłaty wymaga znajomości nie tylko przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw dotyczących poszczególnych podatków i opłat, ale również zasad prowadzenia ewidencji i rozliczeń zapisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

Przepisy ww. rozporządzenia regulują zasady prowadzenia ewidencji rozliczeń m. in. spadkobierców i osób trzecich (w § 4 ust. 1, § 10, § 11 ust. 4, § 12, § 21, § 25). Spadkobierca, na podstawie art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa odpowiada za zaległości podatnika (spadkodawcy), a organ podatkowy w oparciu o art. 100 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców. Zgodnie natomiast z art. 107 ustawy Ordynacja podatkowa osoba trzecia odpowiada za zaległości podatkowe podatnika. Organ podatkowy orzeka w drodze decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej stosownie do art. 108 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Następstwem wydanych decyzji jest ich prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych.

Co istotne, ewidencję rozliczeń z tytułu podatków należnych od spadkobiercy prowadzi się na kontach bilansowych, natomiast ewidencję rozliczeń z tytułu podatków należnych od osoby trzeciej prowadzi się na kontach pozabilansowych.

Dla każdego spadkobiercy prowadzi się odrębne konto szczegółowe w każdym podatku. Na koncie spadkobiercy przypisuje się kwoty wynikające z decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy. Jednocześnie decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy jest podstawą do odpisu kwot wynikających z decyzji z konta podatnika (spadkodawcy). Księgowań dokonuje się na kontach szczegółowych spadkobiercy i podatnika (spadkodawcy) prowadzonych w ramach konta 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Dla poszczególnych osób trzecich prowadzi się pozabilansowe konto szczegółowe . Pozabilansowe konto szczegółowe dla osoby trzeciej prowadzi się do bilansowego konta szczegółowego podatnika. Pozabilansowe konta szczegółowe otwiera się na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Do ewidencji kwot należnych od osób trzecich i realizacji tych zobowiązań służy konto pozabilansowe 990 “Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika”. Księgowań na koncie pozabilansowym dokonuje się, nie stosując zasady dwustronnego zapisu. Na koncie osoby trzeciej przypisuje się kwoty wynikające z decyzji orzekającej odpowiedzialność osób trzecich. Wpłaty osoby trzeciej księguje się na koncie pozabilansowym osoby trzeciej oraz równocześnie na koncie podatnika, do którego prowadzone jest konto osoby trzeciej.