Skuteczność doręczenia decyzji pełnoletniemu domownikowi.

Czy termin do złożenia odwołania rozpoczyna swój bieg od daty doręczenia decyzji pełnoletniemu domownikowi (który podjął się przekazania przesyłki adresatowi), czy od daty przekazania adresatowi decyzji przez tego domownika? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w jednym z najnowszych wyroków – wyroku NSA z 19.10.2021 r. sygn. akt. III FSK 4/21.

Stosownie do art. 149 zd. 1 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku nieobecności adresata w miejscu zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, gdy podejmie się oddania pisma adresatowi. Jeżeli dorosły domownik nie odmawia przyjęcia przesyłki, oznacza to, że podjął się on doręczenia jej adresatowi. Odebranie przesyłki przez domownika adresata wywołuje skutek doręczenia w dacie przyjęcia przesyłki przez domownika adresata od doręczającego i złożenia pokwitowania odbioru, a nie w dacie przekazania przesyłki przez domownika adresatowi (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 6.02.2018 r., II FSK 293/16 i z dnia 23.02.2018 r., II FSK 430/16).

Zgodnie z utrwalonymi poglądami judykatury pocztowy dowód doręczenia adresatowi przesyłki jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 194 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, potwierdzającym fakt i datę doręczenia zgodnie z danymi umieszczonymi na tym dokumencie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.04.2018 r., I FSK 1186/16). Zatem na tej podstawie fakt doręczenia przesyłki określonej osobie (w tym także doręczenia zastępczego) i to w określonej dacie, objęty jest domniemaniem prawdziwości; domniemanie to obejmuje również wynikające z treści tego dokumentu twierdzenia co do zawartości przesyłki. Skutkiem tego jest, że dokonując oceny okoliczności związanych z doręczeniem organ administracji publicznej nie może co do zasady odrzucić faktu doręczenia przesyłki o określonej zawartości, stwierdzonego w takim zwrotnym poświadczeniu odbioru. Nie oznacza to niemożliwości przeprowadzania przeciwdowodu wobec domniemań wynikających z takiego dokumentu jednakże podejmując próbę dokonania tego należy mieć na względzie, iż dokumenty urzędowe są najbardziej wiarygodnymi środkami dowodowymi, w związku z czym dowody przeciwne nie mogą wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości.

Wyrok NSA z 19.10.2021 r. sygn. akt III FSK 4/21