Nowe zwolnienie od opłaty targowej od 2022 r.

W Dz. U. poz. 2290 została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przepis art. 7 ww. ustawy wprowadza zmiany w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli w zakresie opłaty targowej.

Przepis art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje od 1 stycznia 2022 r. brzmienie:
Zwalnia się od opłaty targowej:
1) osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku
z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;
2) rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).

Nowym zwolnieniem od opłaty targowej jest zatem zwolnienie rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel, czyli proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.

Zwolnienie dotyczy rolników w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ich domowników, czyli osób bliskich rolnikowi, które: ukończyły 15 lat, pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy.