Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zmiany od 2022 r.

Dz. U. poz. 2227 została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła.

W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadza się zmianę w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 – liczbę „100” zastępując liczbą „110”, natomiast w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 – liczbę „30” zastępuje się liczbą „40”.

Oznacza to, że od 2022 r. roczny limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Zmiana terminu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej zwrot.

W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadza się zmianę w art. 7 w ust. 2 – wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „2 miesięcy”.

Oznacza to, że od 2022 r. w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 2 miesięcy od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu stała się ostateczna.

Monitorowanie przekroczenia limitu wydatków na  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków na  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

Warsztaty online “Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2022 r.” już 13 stycznia 2022 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00. Możliwość zadawania pytań na żywo.