Zastosowanie opłat Poczty Polskiej w podatkach lokalnych w 2022 r.

Cennik usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym stosowany przez operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, czyli tzw. operatora wyznaczonego ma wpływ na zasady realizacji podatków i opłat lokalnych.

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Poczty Polskiej S.A., która jest operatorem wyznaczonym na lata 2016-2025.

Wysokość opłat za usługi pocztowe ma wpływ na kwoty naliczanych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej to 2,90 zł (nie ulga zmianie w stosunku do 2021 r.).

Oznacza to zatem, że odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się jeżeli wysokość tych odsetek nie przekracza 8,70 zł (podobnie jak w 2021 r.).

Natomiast wysokość najniższej opłaty za doręczenie w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wpływa na to, jaka wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym nie zostanie ustalona i pobrana w danym roku przez organ podatkowy.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru od 1 stycznia 2022 r. wynoszą 9,20 zł (w 2021 r. – 8,50 zł). Na najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru składa się opłata za przesyłkę poleconą ekonomiczną format S do 500 g w wysokości 6,50 zł (w 2021 r. – 5,90 zł) oraz opłata za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w wysokości 2,70 zł (w 2021 r. – 2,60zł).

Oznacza to zatem, że w roku podatkowym 2022 r. organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym do kwoty 9,20 zł włącznie.