Od 9 grudnia br. – odsetki za zwłokę bez zmian (aktualizacja 5.01.2022 r.)

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP. Od jutra, 9 grudnia 2021 r. stopy procentowe NBP kształtować będą się następująco:

  • stopa referencyjna: 1,75 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa: 2,25 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa: 1,25,00 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli: 1,80 proc. w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli: 1,85 proc. w skali rocznej.

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Od 9 grudnia 2021 r. stopa lombardowa wynosi 2,25 proc. w skali rocznej co oznacza, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych pozostanie bez zmian i wynosi 8,00 % w stosunku rocznym. Aktualne pozostaje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 20).

Uzupełnienie:

Od 5 stycznia 2022 r. obowiązują podwyższone stopy procentowe, w tym stopa lombardowa 2,75 % w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych pozostaje bez zmian i wynosi 8,00 % w stosunku rocznym.