Miesiąc: wrzesień 2020

Polecenie Księgowania – co to jest i kiedy stosować?

Każda operacja gospodarcza, jaka ma miejsce w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego, podlega zapisowi w księgach rachunkowych w określony przepisami prawa sposób. Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego prowadzą ewidencję księgową podatków w ramach ewidencji księgowej urzędu jako jednostki budżetowej

Czytaj więcej...

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków w TW – możliwość czy obowiązek?

Z dniem 2o lutego 2021 r. wejdą w życie kolejne modyfikacje w egzekucji administracyjnej, a już dzisiaj można poznać planowane zmiany w zakresie wzorów tytułów wykonawczych. Pozwala na to projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z 2 września 2020 r. z nowym

Czytaj więcej...

4 czy 19 września ? – data uznania pisma za doręczone.

Tytuł dzisiejszego wpisu nawiązuje do informacji sprzed kilkunastu dni, w którym opisałam wprowadzone zmiany dotyczące uznania pism dotychczas niedoręczonych za doręczone: https://podatkowyreferat.online/2020/09/04/4-wrzesnia-2020-r-data-uznania-za-doreczone/ oraz do wpisu sprzed miesiąca: https://podatkowyreferat.online/2020/08/21/koniec-uznawania-pism-za-niedoreczone/. Przedmiotem dzisiejszego wpisu jest kwestia daty, w której przesyłki dotychczas niedoręczone uznaje się za doręczone. Czy jest

Czytaj więcej...

Ulga za kompostowanie przy braku segregacji odpadów komunalnych.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne przysparza nadal wiele wątpliwości, zarówno w sferze samej konstrukcji przepisów miejscowych wprowadzających zwolnienie, jak i w aspekcie faktycznej realizacji zwolnienia z opłaty. Na zdjęciu: 5 minut spacerem od Bramy

Czytaj więcej...

Zmiany zasad wsparcia w związku z Covid-19?

Po porannych zapowiedziach, czas na formę pisemną wskazanych zmian dotyczących zasad wsparcia w związku z Covid-19. Oto szczegóły: Sejm uchwalił 17 września br. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

Czytaj więcej...

Odsetki za zwłokę w tytule wykonawczym.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 września 2020 r.) Stopa lombardowa wynosi obecnie 0,50 procent w skali rocznej i jest wyznacznikiem stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę jest

Czytaj więcej...

Zaświadczenie podatkowe – co powinien zawierać wniosek?

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Tak brzmi przepis art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Co to oznacza dla organu podatkowego? Organ podatkowy nie ma możliwości podejmowania działań celem wydania zaświadczenia bez inicjatywy ze strony podatnika. Inicjatywa

Czytaj więcej...

Rb-27S i Rb-PDP – tekst jednolity.

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz.

Czytaj więcej...

Jednolite teksty ustaw – zestawienie 2020 r.

Podając w decyzji administracyjnej podstawę prawną jej wydania organ administracji publicznej jest zobowiązany do wskazania przepisów – przede wszystkim prawa materialnego – na których oparł swoje rozstrzygnięcie. Winien on także podać miejsce publikacji tekstu pierwotnego lub jednolitego tekstu aktu

Czytaj więcej...

Mandat od straży gminnej za niezłożenie deklaracji.

Ponad 2 miesiące temu (tu: https://podatkowyreferat.online/2020/06/25/mandat-od-strazy-miejskiej-za-brak-deklaracji/) pojawiło się pytanie o mandat od straży gminnej za brak deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas był to projekt, a od 4 września 202o r. to już stan faktyczny. Stało się tak za sprawą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czytaj więcej...

4 września 2020 r. – data uznania za doręczone.

Tak, to dzisiejszy dzień – 4 września 2020 r. jest datą uznania pism, które dotychczas były uznawane za niedoręczone za doręczone. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423).

Czytaj więcej...

Decyzja określająca z rocznym zobowiązaniem w podatku od środków transportowych.

Czy wydając decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych po I racie tego podatku należy ująć w tej decyzji również II ratę tego podatku? Odpowiadając na to pytanie warto poznać wyrok WSA w Warszawie z 22.12.2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1442/09. Na zdjęciu Zalew

Czytaj więcej...