Miesiąc: wrzesień 2020

Polecenie Księgowania – co to jest i kiedy stosować?

Każda operacja gospodarcza, jaka ma miejsce w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego, podlega zapisowi w księgach rachunkowych w określony przepisami prawa sposób. Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego prowadzą ewidencję księgową podatków w ramach ewidencji księgowej urzędu jako jednostki budżetowej zgodnie

Czytaj więcej...

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków w TW – możliwość czy obowiązek?

Z dniem 2o lutego 2021 r. wejdą w życie kolejne modyfikacje w egzekucji administracyjnej, a już dzisiaj można poznać planowane zmiany w zakresie wzorów tytułów wykonawczych. Pozwala na to projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z 2 września 2020 r. z nowym

Czytaj więcej...

4 czy 19 września ? – data uznania pisma za doręczone.

Tytuł dzisiejszego wpisu nawiązuje do informacji sprzed kilkunastu dni, w którym opisałam wprowadzone zmiany dotyczące uznania pism dotychczas niedoręczonych za doręczone: https://podatkowyreferat.online/2020/09/04/4-wrzesnia-2020-r-data-uznania-za-doreczone/ oraz do wpisu sprzed miesiąca: https://podatkowyreferat.online/2020/08/21/koniec-uznawania-pism-za-niedoreczone/. Przedmiotem dzisiejszego wpisu jest kwestia daty, w której przesyłki dotychczas niedoręczone uznaje się za doręczone. Czy jest

Czytaj więcej...

Ulga za kompostowanie przy braku segregacji odpadów komunalnych.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne przysparza nadal wiele wątpliwości, zarówno w sferze samej konstrukcji przepisów miejscowych wprowadzających zwolnienie, jak i w aspekcie faktycznej realizacji zwolnienia z opłaty. Na zdjęciu: 5 minut spacerem od Bramy

Czytaj więcej...

Zmiany zasad wsparcia w związku z Covid-19?

Po porannych zapowiedziach, czas na formę pisemną wskazanych zmian dotyczących zasad wsparcia w związku z Covid-19. Oto szczegóły: Sejm uchwalił 17 września br. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

Czytaj więcej...

Odsetki za zwłokę w tytule wykonawczym.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 września 2020 r.) Stopa lombardowa wynosi obecnie 0,50 procent w skali rocznej i jest wyznacznikiem stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę jest

Czytaj więcej...

Zaświadczenie podatkowe – co powinien zawierać wniosek?

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Tak brzmi przepis art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Co to oznacza dla organu podatkowego? Organ podatkowy nie ma możliwości podejmowania działań celem wydania zaświadczenia bez inicjatywy ze strony podatnika. Inicjatywa ta przyjmuje postać

Czytaj więcej...

Rb-27S i Rb-PDP – tekst jednolity.

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz.

Czytaj więcej...

Jednolite teksty ustaw – zestawienie 2020 r.

Podając w decyzji administracyjnej podstawę prawną jej wydania organ administracji publicznej jest zobowiązany do wskazania przepisów – przede wszystkim prawa materialnego – na których oparł swoje rozstrzygnięcie. Winien on także podać miejsce publikacji tekstu pierwotnego lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać

Czytaj więcej...

Mandat od straży gminnej za niezłożenie deklaracji.

Ponad 2 miesiące temu (tu: https://podatkowyreferat.online/2020/06/25/mandat-od-strazy-miejskiej-za-brak-deklaracji/) pojawiło się pytanie o mandat od straży gminnej za brak deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas był to projekt, a od 4 września 202o r. to już stan faktyczny. Stało się tak za sprawą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie

Czytaj więcej...

4 września 2020 r. – data uznania za doręczone.

Tak, to dzisiejszy dzień – 4 września 2020 r. jest datą uznania pism, które dotychczas były uznawane za niedoręczone za doręczone. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423).

Czytaj więcej...

Decyzja określająca z rocznym zobowiązaniem w podatku od środków transportowych.

Czy wydając decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych po I racie tego podatku należy ująć w tej decyzji również II ratę tego podatku? Odpowiadając na to pytanie warto poznać wyrok WSA w Warszawie z 22.12.2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1442/09. Na zdjęciu Zalew Bagry

Czytaj więcej...