Egzekucja z majątku wspólnego małżonków w TW – możliwość czy obowiązek?

Z dniem 2o lutego 2021 r. wejdą w życie kolejne modyfikacje w egzekucji administracyjnej, a już dzisiaj można poznać planowane zmiany w zakresie wzorów tytułów wykonawczych. Pozwala na to projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z 2 września 2020 r. z nowym wzorem tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych oraz nowym wzorem kolejnego tytułu wykonawczego, dostępny tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12338451. Lecz zanim zmienione wzory TW zaczną obowiązywać, a będzie to miało miejsce od 20 lutego przyszłego roku, spójrzmy na aktualnie obowiązujące wzory.

Na zdjęcie: Plan Placu Matejki – przełom XIX i XX w. Po prawej stronie Bazylika św. Floriana, o której pisałam kilka dni temu.

Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych może zostać wystawiony na zobowiązanego będącego osobą fizyczną, który nie pozostaje w związku małżeńskim oraz na taką osobę, która pozostaje w związku małżeńskim.

Wystawiając tytuł wykonawczy na zobowiązanego pozostającego w związku małżeńskim nierzadko pada pytanie czy w tytule wykonawczym mogę zaznaczyć, że odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka? Stawiając to pytanie, osoba zainteresowana odpowiedzią ma na myśli część D “Dane dotyczące należności pieniężnych” poz. 6 “Informacje dotyczące należności pieniężnej” kwadrat 1 tytułu wykonawczego.

Odpowiedź przynosi nam art. 29 § 1 w związku z art. 26 ustawy Ordynacja podatkowa. Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki  obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

A zatem, wystawiając tytuł wykonawczy na zobowiązanego pozostającego w związku małżeńskim konieczne jest zaznaczenie w części D w poz. 6 kwadratu 1 w tytule wykonawczym sporządzanym według wzoru wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968) bądź wypełnienie części B w tytule wykonawczym sporządzanym według wzoru z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850). Nie jest to zatem możliwość, a obowiązek odpowiadając na tytułowe pytanie.