4 czy 19 września ? – data uznania pisma za doręczone.

Tytuł dzisiejszego wpisu nawiązuje do informacji sprzed kilkunastu dni, w którym opisałam wprowadzone zmiany dotyczące uznania pism dotychczas niedoręczonych za doręczone: https://podatkowyreferat.online/2020/09/04/4-wrzesnia-2020-r-data-uznania-za-doreczone/ oraz do wpisu sprzed miesiąca: https://podatkowyreferat.online/2020/08/21/koniec-uznawania-pism-za-niedoreczone/. Przedmiotem dzisiejszego wpisu jest kwestia daty, w której przesyłki dotychczas niedoręczone uznaje się za doręczone. Czy jest to data 4 czy 19 września 2020 r.?

Na zdjęciu: Pomnik Grunwaldzki na placu Jana Matejki wzniesiony w 1910 r. w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
Na szczycie konny posąg króla Władysława Jagiełły.

Analizie poddamy trzy niżej wymienione przepisy, które stanowią spójną konstrukcję likwidacji uznawania pism podlegających doręczeniu przez operatora pocztowego za niedoręczone :

  • art. 98 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
  • art. 5 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw,
  • art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Przepis art. 5 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmianę do art. 98 ust. 2 w pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, polegającą na wyłączeniu z przesyłek uznawanych za niedoręczone przesyłek wysyłanych przez organ administracji publicznej. Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy, czyli 20 sierpnia 2020 r. Oznacza to zatem, że jeżeli termin odbioru pisma określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypada na dzień 20 sierpnia 2020 r. i dni następne, a pismo nie zostało odebrane, wówczas pismo uważa się za doręczone według zasad zapisanych w art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego. Operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej, dwukrotnie zawiadamia o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru i w przypadku niepodjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 14 dniowego okresu przechowywania.

Natomiast art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, wskazuje sposób uznawania przesyłek dotychczas niedoręczonych za doręczone. Przepis wszedł w życie również 20 sierpnia 2020 r. (art. 13 pkt 5 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw), czyli dokładnie tego samego dnia, w którym zasada uznawania pism za niedoręczone została zlikwidowana. Data wejścia w życie art. 11 ust. 1 ustawy jest wyjątkiem od ogólnej zasady wejścia w życie ustawy, czyli 4 września 2020 r.

Wprowadzona zmiana w art. 11 ust. 1 ustawy stanowi, że przesyłki niedoręczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa weszła w życie 4 września 2020 r., ale przepis art. 11 ust. 1 – 20 sierpnia 2020 r. Niedoręczenie przesyłki może mieć miejsce jedynie do 19 sierpnia 2020 r. (co wynika z ww. art. 5 ustawy). Wyznacznikiem tej daty jest termin odbioru pisma określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru. Jeżeli ten termin przypadał do 19 sierpnia i pismo nie zostało odebrane uznawane jest za niedoręczone. W przypadku gdy termin odbioru określony w zawiadomieniu przypada na 20 sierpnia i dni następne i pismo nie zostało odebrane, wówczas jest uznawane za odebrane w konkretnej dacie (z upływem ostatniego dnia 14 dniowego okresu przechowywania).

Określenie użyte w art. 11 ust. 1 ustawy “przesyłki niedoręczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” oznacza zatem jedynie przesyłki niedoręczone do 19 sierpnia 2020 r. Dzień wejścia w życie ustawy wskazany w art. 11 ust. 1 ustawy należy zatem rozumieć jako datę 20 sierpnia 2020 r.

Dalszy zapis przepisu art. 11 ust. 1 ustawy wskazuje datę uznawania pism za doręczone poprzez użycie określenia “po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy“. Jest to zatem data 4 września 2020 r.

Uznanie za “datę wejścia w życie ustawy” użytej w art. 11 ust. 1 ustawy daty 4 września (a tym samym daty uznania pism dotychczas niedoręczonych za doręczone – 19 września 2020 r.) spowoduje równolegle zaistnienie dwóch dat doręczenia pisma. Przykład: termin odbioru pisma określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma to 25 sierpnia 2020 r. – w przypadku stosowania zasady “data wejścia w życie ustawy to 20 sierpnia 2020 r.” – pismo uważa się za doręczone 25 sierpnia 2020 r., w przypadku stosowania zasady “data wejścia w życie ustawy to 4 września 2020 r. – pismo posiada dwie daty doręczenia 25 sierpnia i 19 września 2020 r.

Ponadto, jeżeli zamiarem ustawodawcy miało być uznanie pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego uznawanych dotychczas za niedoręczone za doręczone w dacie 19 września 2020 r. to bezzasadne byłoby określenie w art. 13 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, wyjątkowego terminu wejścia w życie art. 11 ustawy. Celem ustawodawcy, moim zdaniem, było jak najszybsze wdrożenie w życie przepisu likwidującego uznawanie pism za niedoręczone. Zwłaszcza, że taka próba (nieudana) była już uczyniona w czerwcu 2020 r.