Koniec uznawania pism za niedoręczone.

“Czy dwukrotnie awizowane pismo doręczane przez Pocztę Polską uważa się za niedoręczone? – na tak postawione pytanie od 20 sierpnia 2020 r. odpowiadamy – “uważa się za doręczone”. Nastąpił zatem powrót do znanych nam zasad doręczania pism przez operatora pocztowego określonych w art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z czego wynika zmiana w odpowiedzi na pytanie?

Zmiana nastąpiła za sprawą przepisów ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w dniu 20 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1423.

Przepis art. 5 ww. ustawy wprowadza zmiany do art. 98 ust. 2 w pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (czyli tarczy 2.0). Przepis wskazujący, że nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów nie stosuje się do przesyłek wysyłanych przez organ administracji publicznej (art. 98 ust. 2 w pkt 4 lit. d) tarczy 2.0). Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy, czyli od 20 sierpnia 2020 r.

Oznacza to zatem, że nieodebrane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał od 18 kwietnia 2020 r. (data wejścia w życie ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) do 19 sierpnia 2020 r. nie uznaje się za doręczone w trybie art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli natomiast termin odbioru pisma określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypada od 20 sierpnia 2020 r. a pismo nie zostało odebrane, wówczas pismo uważa się za doręczone. Zgodnie bowiem z art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego pisma podlegające doręczeniu za poświadczeniem odbioru (m. in. wezwania, postanowienia, decyzje, upomnienia) operator pocztowy przechowuje przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej, dwukrotnie zawiadamia o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru i w przypadku niepodjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 14 dniowego okresu przechowywania.

Ponadto przepis art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązanie dotyczące pism, które w okresie od 18 kwietnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. zostały uznane za niedoręczone. Przesyłki niedoręczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przesyłki uznaje się zatem za doręczone w dniu 4 września 2020 r.

Wyjątek od tej zasady określa art. 11 ust. 2 ww. ustawy. Jeżeli przed dniem 20 sierpnia 2020 r. operator pocztowy dokonał zwrotu przesyłki, a organ administracji publicznej ponownie wysłał pismo podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru wówczas data 4 września 2020 r. uznania przesyłki za doręczoną nie ma zastosowania (oczywiście gdy przesyłka została odebrana).

Treść ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423) dostępna: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1423