Częstotliwość odbioru odpadów – błędny parametr.

Sposób obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych uregulowany został w art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten określa, iż w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z przepisów wynika, że częstotliwość wywozu odpadów nie jest elementem kształtującym miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przesądza stawka za pojemnik lub worek o określonej pojemności ustalona przez organ stanowiący i zadeklarowana przez właściciela nieruchomości liczba pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Właściciel takiej nieruchomości składając deklarację ma obowiązek oszacować ilość odpadów powstających na nieruchomości w ciągu miesiąca wyrażoną w liczbie pojemników lub worków o określonej pojemności.

Rada gminy została upoważniona do określenia jedynie stawki opłaty, tj. jednego z elementów opłaty. Określając stawkę za pojemnik/worek rada gminy winna uwzględnić jedyne kryterium, jakim jest pojemność, z tym że wysokość stawki miesięcznej nie powinna przekroczyć maksymalnej stawki opłaty. Ustalenie przez Radę Gminy stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika oznacza, że stawka miesięczna opłaty jest wynikiem przemnożenia stawki za jednokrotne opróżnienie oraz częstotliwości odbioru odpadów i stanowi w istocie wprowadzenie kolejnego parametru w kalkulację wysokości opłaty, tj. częstotliwości opróżnienia pojemników.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 października 2017 r. sygn. akt I SA/Wr 699/17 w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty, „ustawodawca […] w art. 6j ust. 3 uregulował jednoznacznie jakie parametry normatywne stanowią składowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, mianowicie są to liczba pojemników oraz stawka opłaty. Wprowadzenie przez gminę uregulowania ustalającego stawkę opłaty za każde opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi o określonej pojemności z danej nieruchomości, stanowi w istocie wprowadzenie kolejnego parametru tj. częstotliwości odbioru pojemnika w miesiącu, które należy uznać […] za przekroczenie upoważnienia ustawowego do kreowania aktu prawa miejscowego. Innymi słowy, postanowienie […] uchwały uzależniające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby pojemników z odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz od stawki opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika a nie jak wynika z ustawy od zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o danej pojemności pozostaje w sprzeczności z postanowieniem art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch”.

*Na podstawie uchwały Nr 94/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4085).