Kara porządkowa i zastaw skarbowy – wzrost wysokości w 2021 r.

Wzrost o 3,9 % cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. powoduje nie tylko wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r., o czym można przeczytać tutaj: https://podatkowyreferat.online/2020/07/31/maksymalne-stawki-podatkow-i-oplat-lokalnych-na-2021-rok-ogloszone/ oraz https://podatkowyreferat.online/2020/07/15/wzrost-maksymalnych-stawek-podatkow-lokalnych-na-2021-r/, ale ma wpływ na inne regulacje zamieszczone w przepisach prawa podatkowego.

Pierwszym z przykładów jest maksymalna wysokość kary porządkowej, która może być nałożona przez organ podatkowy, zgodnie z art. 262 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na podatnika, jego pełnomocnika, świadka lub biegłego, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani. Kara grozi również za:

  • bezzasadną odmowę lub niedokonanie w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności,
  • bezzasadną odmowę okazania lub nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach,
  • opuszczenie bez zezwolenia miejsca przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Maksymalna wysokość kary porządkowej jest ustalana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i corocznie ogłaszana w stosowanym obwieszczeniu. Obwieszczenie Ministra Finansów z 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2021 zostało opublikowane w najnowszym Monitorze Polskim poz. 729. Wskazano w nim, że maksymalna wysokość kary porządkowej na rok 2021 wyniesie 2 900 zł. Stanowi to wzrost o 100 zł w stosunku do wysokości maksymalnej kary porządkowej na rok 2020 (2 800 zł).

Pełna treść obwieszczenia z 13 sierpnia 2020r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 §1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2021: https://monitorpolski.gov.pl/M2020000072901.pdf

Wzrost o 3,9 % cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. wpłynie również na minimalną wartość poszczególnych rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych będących własnością podatnika (stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka), na których może zostać ustanowiony przez organ podatkowy zastaw skarbowy.

Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych uregulowaną w art. 41 i następnych ustawy Ordynacja podatkowa. Zastaw skarbowy powstaje poprzez wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych. Przedmiotem zastawu skarbowego są rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe o wartości nie niższej niż wartość ustalana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i corocznie ogłaszana w stosowanym obwieszczeniu. Obwieszczenie Ministra Finansów z 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2021 zostało opublikowane w najnowszym Monitorze Polskim poz. 730. Wskazano w nim, że wartość poszczególnych rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy musi wynosić w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 13 500 zł. Stanowi to wzrost o 500 zł w stosunku do wysokości przewidzianej na rok 2020 (13 000 zł).

Pełna treść z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2021: https://monitorpolski.gov.pl/M2020000073001.pdf