Czy niedotrzymanie nowego terminu płatności to wyłącznie brak zapłaty należnej kwoty podatku?

Organ podatkowy na wniosek podatnika może wydać decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty oznacza wskazanie w decyzji nowego terminu lub nowych terminów płatności.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio w termin określony w art. 47 § 1-3 ustawy Ordynacja podatkowa, czyli termin pierwotny wynikający z przepisów prawa albo z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości wraz z odsetkami za zwłokę oraz nie zapłacił raty na jaką został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku gdy:

  • w ogóle nie dokonał zapłaty,
  • dokonał zapłaty w wysokości wynikającej z decyzji o odroczeniu zapłaty lub rozłożeniu na raty, ale w terminie późniejszym niż wynika to z tej decyzji,
  • dokonał zapłaty wyłącznie części odroczonego podatku lub części raty wskazanej w decyzji w terminie określonym w decyzji o odroczeniu zapłaty lub rozłożeniu na raty.

Warto w tym miejscu nadmienić o dwóch kolejnych przepisach ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 259 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa decyzja o odroczeniu płatności podatku lub zaległości podatkowej wygasa z mocy prawa w przypadku, gdy odroczony termin płatności podatku lub zaległości podatkowej nie został dotrzymany. Natomiast niedotrzymanie terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa skutkuje wygaśnięciem decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności. Natomiast zgodnie z art. 259 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa, niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, powoduje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.