Miesiąc: listopad 2020

Nowe oświadczenie do pomocy publicznej.

Od wczorajszego dni, tj. od 29 listopada obowiązuje nowe wymaganie dotyczące przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej. Wynika ono z ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112). Przepis art. 23 ust.

Czytaj więcej...

Komu zwrócić podatek wpłacony przez inny podmiot niż podatnik?

Od blisko 5 lat podatnik podatków i opłat lokalnych, który nie jest w stanie osobiście zapłacić podatku może zwrócić się o pomoc w zapłacie do rodziny, znajomych czy sąsiadów. Taką możliwość wprowadził art. 62b Ordynacji podatkowej. Co istotne, zapłata podatku lub opłaty przez inny podmiot niż podatnik

Czytaj więcej...

Obowiązek zmiany stawek opłaty do 31 grudnia 2020 r. – przypomnienie.

Dzień 31 grudnia 2020 r. to ostatni dzień obowiązywania dwóch kategorii stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych według zasad obowiązujących przed 6 września 2019 r., zapisanych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Data 31 grudnia 2020 r. Data 31 grudnia 2020 r. wynika z art. 40 ustawy

Czytaj więcej...

Papierowe formy pism z Ordynacji podatkowej.

Doręczanie pisma podatnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest popularną formą doręczania pism (decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień) wśród podatników podatków i opłat lokalnych. Dominuje tradycyjna forma papierowa pisma oraz tradycyjna droga doręczenia tego pisma. Niemniej, dla papierowej formy

Czytaj więcej...

Bez opłaty targowej w 2021 r.?

W dniu 19 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowy przepis art. 31zzm ustawy antykryzysowej. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r.

Czytaj więcej...

Pomoc publiczna z OP – Covid-19 zatwierdzona.

Od 28 kwietnia 202o r. do 13 listopada 2020 r. trwał proces notyfikacji przed Komisją Europejską programu pomocowego SA.57172 (2020/N) – Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – program dotyczący ulg  w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej. Komisja Europejska w dniu 13 listopada

Czytaj więcej...

Przedawnienie – kilka reguł.

Zbliżający się koniec 2020 roku oznacza, że temat przedawnienia podatków i opłat coraz częściej będzie pojawiał się w pytaniach podczas warsztatów online, w komentarzach wpisów i postach na Fb. Czy zobowiązanie podatkowe za 2015 r. przedawni się z upływem 31 grudnia 2020 r., czyli 1 stycznia 2021 r.? To zależy od kilku

Czytaj więcej...

Oświadczenie do nieruchomości niezamieszkanej.

Dobiega końca wyznaczony na dzień 31 grudnia 2020 r. okres dostosowywania uchwał rady gminy wydanych przed dniem 6 września 2019 r. do przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Pierwotnie okres dostosowywania został wyznaczony do dnia

Czytaj więcej...

Podatek od gruntów pod liniami – bez zmian.

Uchwałą siedmiu sędziów NSA z 21 września 2020 r., sygn. akt II FPS 2/20 zagadnienie prawne przedstawione przez WSA we Wrocławiu z 23 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 748/19 pozostawiono bez rozpatrzenia. WSA we Wrocławiu przedstawił zagadnienie prawne następującej treści: “Czy w stanie prawnym obowiązującym do dnia

Czytaj więcej...

Zbieg egzekucji – co to oznacza?

Zaległości z tytułu podatków czy opłat lokalnych mogą nie być jedynymi długami obciążającymi zobowiązanego. Zobowiązany może równocześnie zalegać z podatkami stanowiącymi dochód budżetu lub składkami, a wówczas egzekucja realizowana jest przez administracyjny organ egzekucyjny tj. naczelnika urzędu skarbowego czy dyrektora oddziału ZUS. Na zobowiązanym

Czytaj więcej...