Oświadczenie do nieruchomości niezamieszkanej.

Dobiega końca wyznaczony na dzień 31 grudnia 2020 r. okres dostosowywania uchwał rady gminy wydanych przed dniem 6 września 2019 r. do przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Pierwotnie okres dostosowywania został wyznaczony do dnia 6 września 2020 r., kolejno przesunięty do wskazanego 31 grudnia 2020 r. na podstawie art. 40 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).


Dobrowolność przystąpienia do systemu

Jednym z elementów wymagających dostosowania są zasady przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Niemniej, samo podjecie przedmiotowej uchwały nie oznacza jeszcze, że właściciele nieruchomości korzystają ze organizowanego przez gminę systemu. Stosownie bowiem do art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Forma wyrażenia zgody

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wyraża zgodę na piśmie, co wynika wprost z treści art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyklucza to zatem możliwość wyrażenie zgody w sposób ustny np. w formie telefonicznej.

Wyrażenie zgody winno mieć formę oświadczenia potwierdzonego złożonym podpisem właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (bądź pełnomocnika właściciela).

Treść zgody

Z oświadczenia wynikać powinna zgoda na przy­stąpienie właściciela nieruchomości do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komu­nalnymi. W oświadczeniu wskazać należy dane właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, której dotyczy zgoda.

Przykładowa treść oświadczenia:

Ja, niżej podpisany jako właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy położonej w ………………………….., pod adresem: ……………………………………………………………………………………………………….………..………………………………….. wyrażam zgodę na przystąpienie od dnia …………………….………….. 20…..…. r. do zorganizowanego przez Gminę …………….…… systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Właściciele nieruchomości wyłączeni z obowiązku wyrażenia zgody

Obowiązek wyrażenia zgody na przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami nie dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości komunalnymi na których nie zamieszkują mieszkańcy. Obowiązek nie dotyczy:

  • właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele ww. nieruchomości nie korzystają z dobrowolności przystąpienia do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami. Wynika to treści art. 6c ust. 2b i ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele tych dwóch kategorii nieruchomości, po podjęciu uchwały przez radę gminy w sprawie odbierania odpadów komunalnych od tych właścicieli nieruchomości, są zobowiązani do korzystania ze zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki braku wyrażenia zgody.

Brak wyrażenia zgody skutkuje wyłączeniem właściciela nieruchomości ze zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wówczas na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na odbieranie odpadów komu­nalnych z podmiotem wpisanym do rejestru dzia­łalności regulowanej i uiszczania opłat za te usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.