Podatek od gruntów pod liniami – bez zmian.

Uchwałą siedmiu sędziów NSA z 21 września 2020 r., sygn. akt II FPS 2/20 zagadnienie prawne przedstawione przez WSA we Wrocławiu z 23 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 748/19 pozostawiono bez rozpatrzenia.

WSA we Wrocławiu przedstawił zagadnienie prawne następującej treści:

“Czy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwo przesyłowe w związku z zawarciem z Lasami Państwowymi umowy umożliwiającej wykonywanie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się pod zarządem Lasów Państwowych, jest – stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a), art. 3 ust. 2, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym podatkiem od tych gruntów a jeżeli nie jest takim podatnikiem, to czy podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z zawarciem ww. umowy są Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne)?”

WSA we Wrocławiu nie podziela stanowiska zajętego w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 2019 r., II FPS 3/19.

NSA podjął ww. uchwale następujące rozstrzygnięcie: “Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.”

w odpowiedzi na pytanie : “Czy przedsiębiorstwo energetyczne, w związku z zawarciem z Lasami Państwowymi umowy umożliwiającej wykonywanie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się pod zarządem Lasów Państwowych jest – stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym podatkiem od tych gruntów?”

Pytanie dotyczyło zatem tego, czy w określonym stanie faktycznym i prawnym przedsiębiorca przesyłowy jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że przedsiębiorca przesyłowy nie jest podatnikiem, we wskazanych w uchwale okolicznościach faktycznych (zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) i prawnym (art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podejmując uchwałę o pozostawieniu bez rozpatrzenia przedstawionego przez WSA we Wrocławiu zagadnienia prawnego w uzasadnieniu NSA wskazał, że Sąd sformułował pytanie wykraczające poza zakres pytania stanowiącego podstawę do wydania uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 2019 r., II FPS 3/19. Sąd pytający rozszerzył podstawę prawną o przepisy art. 3 ust. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto Sąd zadał dodatkowe pytanie o status podatkowy podmiotu, który w uchwale nie był wymieniony. Taka modyfikacja pytania w stosunku do pytania pierwotnego, stanowiącego podstawę podjętej uchwały ogólnie wiążącej jest niedopuszczalna, albowiem przekracza ramy zakreślone treścią art. 269 § 1 ustawy z 30 sierpnia 20002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) i w istocie prowadziłaby do udzielenia odpowiedzi całkowicie odmiennej, od tej jaka została udzielona w kwestionowanej (przełamywanej) uchwale.