Miesiąc: lipiec 2021

Zawieszone postępowania w sprawie opodatkowania silosów.

Aktualnie 23 postępowania dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostały zawieszone w oparciu o postanowienie NSA z 13 lipca 2021 r. sygn. akt III FSK 1611/21. NSA na rozprawie w dniu 13 lipca 2021 r. postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłaniające się na tle

Czytaj więcej...

Obniżona stawka odsetek za zwłokę.

Podatnik podatków lokalnych może skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Ma taką możliwość jeżeli, z własnej inicjatywy, skoryguje deklaracją wskazując niezadeklarowany wcześniej podatek i dokona wpłaty zaległości podatkowej. Szczegółowe regulacje w zakresie zastosowania obniżonej stawki za zwłokę zawiera

Czytaj więcej...

Miejsce zamieszkania podatnika.

Miejsce zamieszkania podatnika podatku od środków transportowych (osoby fizycznej) wyznacza organ podatkowy właściwy do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz przyjęcia wpłaty należnego podatku z tego tytułu. Czy wskazanie w deklaracji złożonej przez nowego podatnika adresu miejsca zamieszkania w danej gminie jest wystarczające

Czytaj więcej...

Pełnomocnictwo stosowane w podatkach zwolnione od opłaty skarbowej.

W zakresie podatków i opłat lokalnych można korzystać z pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji lub pełnomocnictwa do działania w imieniu strony. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadkach wskazanych w stosownych przepisach prawa złożenie pełnomocnictwa jest zwolnione od opłaty skarbowej. Deklarację w sprawie podatku

Czytaj więcej...

Odpowiedzi na pytania – newsletter.

“Odpowiedzi na pytania” to bezpłatny cotygodniowy newsletter, który możesz otrzymywać na adres mailowy w każdy wtorek. Inspiracją do przedstawianych odpowiedzi są kwestie poruszone w komentarzach do wpisów na blogu Podatkowy Referat. Newsletter “Odpowiedzi na pytania” kierowany jest do osób, będących uczestnikami warsztatów online prowadzonych od 15 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r.

Jak co roku, w dniu 15 lipca Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu bieżącego roku. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku

Czytaj więcej...

System eTW w pytaniach i odpowiedziach.

Na Portalu Wierzycieli i OE zostały zamieszczone informacje na temat Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych w postaci pytań i odpowiedzi. Informacje podzielono na dwie części: informacje merytoryczne i informacje techniczne przeznaczone dla integratorów z obszaru IT (wersja 15.07.2021). Poniżej wybrane pytania i odpowiedzi w podziale na tematy

Czytaj więcej...

Jak obliczyć maksymalne stawki za odpady komunalne?

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalane przez radę gminy nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki ustalone w oparciu o przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę. Aktualnie obowiązujące stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalone w oparciu o przeciętny miesięczny dochód

Czytaj więcej...

Kolejny tytuł wykonawczy w aplikacji eTW.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych udostępniono następne informacje w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych, w tym podręcznik użytkownika aplikacji eTW dotyczący formularza TW-3(2) – wersja 1.3. Podręcznik przedstawia proces związany z tworzeniem dokumentu elektronicznego Kolejnego Tytułu Wykonawczego TW-3(2). Wzór

Czytaj więcej...

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej w trakcie egzekucji.

Jak ma postąpić wierzyciel, co ma zrobić organ egzekucyjny w przypadku, gdy tytuł wykonawczy został wystawiony na zaległości podatkowe, które dotyczyły nieruchomości objętej ustawową wspólnością majątkową małżonków, a następnie został orzeczony rozwód? WSA w Lublinie w wyroku z 19 marca 2021 r. sygn. akt

Czytaj więcej...

Zaliczenie wpłaty na zaległość przy odpowiedzialności solidarnej.

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w podatku od nieruchomości przy odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe to przedmiot orzeczenia WSA w Lublinie z 19 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Lu 3/21. Podatnik złożył deklarację na podatek od nieruchomości na rok podatkowy 2020 jako współużytkownik nieruchomości w stosownym udziale. Podatnik dokonał

Czytaj więcej...

Inkasent nie pobiera zaległości podatkowych.

Czy inkasent jest uprawniony do poboru zaległości podatkowych? – to pytanie nie po raz pierwszy budzi wątpliwości i jest przedmiotem interpretacji. Najnowsze wyjaśnienia w tym zakresie zostały zawarte w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NA.III-0221-8/2021 z 16 czerwca 2021 r. w sprawie poboru i wpłaty podatków przez inkasenta, których nie wpłacono w wyznaczonym

Czytaj więcej...

Planowane zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

W dniu dzisiejszym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów umieszczono informację dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (UD238). W projekcie ustawy wskazano zwiększenie: limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha

Czytaj więcej...