Obniżona stawka odsetek za zwłokę.

Podatnik podatków lokalnych może skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Ma taką możliwość jeżeli, z własnej inicjatywy, skoryguje deklaracją wskazując niezadeklarowany wcześniej podatek i dokona wpłaty zaległości podatkowej.

Szczegółowe regulacje w zakresie zastosowania obniżonej stawki za zwłokę zawiera art. 56a ustawy Ordynacja podatkowa.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 20)).

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości w całości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji

Natomiast obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

  1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie ma zastosowania do całej kwoty zaległości podatkowej, lecz do kwoty zaległości ujawnionej w wyniku skorygowania deklaracji.

Niezapłacenie zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji wyklucza zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Również przy niepełnej wpłacie zaległości podatkowej nie można zastosować obniżonej stawki odsetek za zwłokę, gdyż warunek zapłaty całości zaległości podatkowej nie zostanie spełniony w związku z uregulowaniami art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.