Miejsce zamieszkania podatnika.

Miejsce zamieszkania podatnika podatku od środków transportowych (osoby fizycznej) wyznacza organ podatkowy właściwy do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz przyjęcia wpłaty należnego podatku z tego tytułu. Czy wskazanie w deklaracji złożonej przez nowego podatnika adresu miejsca zamieszkania w danej gminie jest wystarczające do zaaprobowania deklaracji przez organ podatkowy?

Zagadnienie dokumentowania miejsca zamieszkania podatnika jest przedmiotem postanowienia NSA z 22 czerwca 2021 r. sygn. akt III FW 1/21.

Podatnik nie złożył deklaracji podatkowej na kolejny rok podatkowy (mimo składania deklaracji w roku poprzednim) wyjaśniając, że zmienił miejsce zamieszkania na inną gminę, gdzie złożył deklarację podatkową.

Stosownie do art. 9 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Z przytoczonego przepisu wynika zatem, że kryterium decydującym o właściwości miejscowej organu podatkowego jest miejsce stałego zamieszkania podatnika będącego osobą fizyczną.

NSA w postanowieniu stwierdza, że miejscem zamieszkania podatnika jest miejscowość, gdzie wykazuje największą aktywność osobistą i zawodową.

W jaki sposób organ podatkowy dokumentował centrum spraw życiowych, osobistych i majątkowych interesów podatnika? Poprzez ustalenie: miejsca zameldowania na stałe, stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresu do doręczeń, miejsca zameldowania i zamieszkiwania, a także miejsca pracy współmałżonka podatnika, miejsca zamieszkiwania małoletnich dzieci podatnika, nad którymi sprawuje opiekę. W toku postępowania wyjaśniającego organ podatkowy zebrał również informacje dotyczące rzekomo nowego miejsca zamieszkania podatnika i ustalił, że nieruchomość wskazana jako nowe miejsce zamieszkania jest oznaczona statusem “budynek w trakcie budowy”, w którym nie zameldowano żadnych osób, a z informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynika, że co do wymienionego obiektu nie były składane informacje o zakończonej budowie, nie figuruje on w rejestrach udzielonych pozwoleń na użytkowanie budynku, nie został ujawniony na mapach geodezyjnych, a w trakcie kontroli stwierdzono, że działka była niezamieszkała. Z lokalizacji tej podatnik nie wnosił opłat za gospodarowanie odpadami.

Miejscem zamieszkania podatnika jest rzeczywiste centrum spraw, w którym skoncentrowane są sprawy życiowe zarówno podatnika, jak i najbliższej rodziny (współmałżonka i małoletnich dzieci pozostających pod opieką podatnika). Wskazują na to takie ustalenia, jak powiązania rodzinne i biznesowe z konkretnymi lokalizacjami, brak jakichkolwiek dowodów (poza oświadczeniem podatniczki) zamieszkiwania na terenie gminy (stwierdzone niezasiedlenie obiektu “w trakcie budowy”, brak opłat związanych z utrzymaniem budynku, brak zgody na użytkowanie budynku i in.).

Postanowienia NSA z 22 czerwca 2021 r. sygn. akt III FW 1/21.