Pełnomocnictwo stosowane w podatkach zwolnione od opłaty skarbowej.

W zakresie podatków i opłat lokalnych można korzystać z pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji lub pełnomocnictwa do działania w imieniu strony. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadkach wskazanych w stosownych przepisach prawa złożenie pełnomocnictwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach oraz o lasach składa podatnik. Stosownie do art. 80a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa deklaracja i informacja może być podpisana przez pełnomocnika podatnika.

Deklaracja i informacja może być za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 6 ust. 9a oraz art. 9 ust. 6a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401), art. 6a ust. 8a ustawy z 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 5a ustawy z 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz art. 6m ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.

Zgodnie z art 138a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa co do zasady podlega podlega opłacie skarbowej, co wynika z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023, 2369, z 2021 r. poz. 72, 694, 1000).

Niemniej, stosownie do pkt 3 – 6 kol. 4 cz. IV załącznika do ustawy o opacie skarbowej dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zwolniony od opłaty skarbowej:

  • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • jeżeli mocodawcą jest osoba, która przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
  • jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa (PPO-1).