Program pomocowy nr SA.39937, czyli…

Czyli … zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE – to pełna nazwa programu pomocowego nr SA.39937 (2014/X) – zm. SA.52454 (2018/X), zm. SA.58653.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest pomocą publiczną. Program został zatwierdzony w Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26.06.2014, L 187).

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, jako podmiot udzielający pomocy, jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. Obowiązek ten wynika z art. 32a ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

Pomoc udzieloną w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykazuje się w sprawozdaniach w terminach i w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120 ze zm.).

Podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w którym udzielona została pomoc za pośrednictwem Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP) w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona.

Zwrot podatku akcyzowego przyznawanego na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie jest pomocą de minimis, pomoc z tego tytułu nie jest wliczana do limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, co wynika z art. 37 ust. 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 312 ze zm.) zawiera wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący zał. nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Informacja obejmuje zatem wykaz producentów rolnych, którym przyznano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.