Zawieszone postępowania w sprawie opodatkowania silosów.

Aktualnie 23 postępowania dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostały zawieszone w oparciu o postanowienie NSA z 13 lipca 2021 r. sygn. akt III FSK 1611/21.

NSA na rozprawie w dniu 13 lipca 2021 r. postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: “Czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Z uwagi na to, że zagadnienie, o którym mowa w postanowieniu z 13.07.2021 r., III FSK 1611/21, dotyczy kwestii prawnej mającej istotne znaczenie, NSA zawiesza z urzędu kolejne postępowania w sprawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Postępowania dotyczą złożonych skarg kasacyjnych od wyroków WSA do NSA w zakresie opodatkowania silosów, zbiorników i innych tego typu obiektów.

Postanowienie NSA z 13 lipca 2021 r. sygn. akt III FSK 1611/21