Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Rozpoczął się okres składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wniosek powinien być złożony do organu właściwego rzeczowo, czyli wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Jego właściwość miejscową określono ze względu na miejsce położenia gruntów znajdujących się w posiadaniu producenta rolnego. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania (siedziby) producenta rolnego jak też siedziby stada jego bydła. Konstrukcja właściwości miejscowej organów dla dokonania zwrotu sprawia, że jeżeli producent rolny ma grunty położone w różnych gminach, ma prawo składać odrębne wnioski do każdego z organów w danej gminie, w której położone są grunty rolne, których jest posiadaczem. Z tego powodu ustawodawca ściśle określił elementy jakie powinien zawierać wniosek oraz enumeratywnie wymienił dokumenty stanowiące załączniki do wniosku (art. 6 ust. 2 i 3 ustawy). Wykładając art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, należy przyjąć, że wprowadzone w tym przepisie wyrażenie: “będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego” odnosi się do określenia właściwości miejscowej organu uprawnionego do rozpoznania wniosku (postanowienie NSA z 6 czerwca 2019 r. I GW 1/19).