Ewidencja gruntów i budynków – zmiany dotyczące gruntów związanych z podatkami lokalnymi.

W Dzienniku Ustaw poz. 1390 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wskazane rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 lipca br., i zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393).

Wybrane przepisy rozporządzenia
w sprawie ewidencji gruntów i budynków obowiązujące do 30 lipca 2021 r.

 • § 67 Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:
  1. grunty rolne;
  2. grunty leśne;
  3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
  4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
  5. (uchylony)
  6. grunty pod wodami;
  7. tereny różne oznaczone symbolem – Tr.
 • § 68 ust. 1. Grunty rolne dzielą się na:
  1. użytki rolne, do których zalicza się:
   • a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,
   • b) sady, oznaczone symbolem – S,
   • c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
   • d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
   • e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
   • f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
   • g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
   • h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;
  2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.
 • § 68 ust. 2. Grunty leśne dzielą się na:
  1. lasy, oznaczone symbolem – Ls;
  2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Wybrane przepisy rozporządzenia
w sprawie ewidencji gruntów i budynków obowiązujące od 31 lipca 2021 r.

 • § 8 ust. 1. Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:
  1. grunty rolne;
  2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione;
  3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
  4. grunty pod wodami;
  5. tereny różne.
 • § 9 ust. 1. Grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dzielą się na:
  1. użytki rolne, do których zalicza się:
   • a) grunty orne, oznaczone symbolem R,
   • b) łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,
   • c) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,
   • d) sady, oznaczone symbolem S,
   • e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,
   • f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,
   • g) grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,
   • h) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;
  2. nieużytki, oznaczone symbolem N.
 • § 9 ust. 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, dzielą się na:
  1. lasy, oznaczone symbolem Ls;
  2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz;
  3. grunty pod rowami, oznaczone symbolem W.

Wprowadzone zmiany:

 • dotychczasowa nazwa grupy użytków gruntowych wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków “Grunty leśne” została oznaczona jako “Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione” (§ 8 ust. 1 pkt 2),
 • grunty pod rowami, oznaczone symbolem W, dotychczas zaliczane wyłącznie do gruntów rolnych, po zmianie są zaliczone do gruntów rolnych oraz do gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (§ 9 ust. 1 pkt 1 lit. h i § 9 ust. 2 pkt 3). Zgodnie z pkt 8 i pkt 12 załącznika nr 1 “Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych” do rozporządzenia, do gruntów rolnych pod rowami zalicza się grunty zajęte pod rowy, o których mowa w art. 16 pkt 47 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.), pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych, natomiast do gruntów leśnych pod rowami zalicza się grunty zajęte pod rowy, o których mowa w art. 16 pkt 47 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych.
 • zrezygnowano z wykazywania w ewidencji gruntów i budynków użytków ekologicznych. Z wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii do projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wynika: Organy podatkowe powinny czerpać informacje o użytkach ekologicznych bezpośrednio z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dotychczas ujawniana w ewidencji gruntów i budynków informacja o użytkach ekologicznych jest informacją wtórną w stosunku do Centralnego Rejestru Form Ochrony. Aktualne regulacje zawarte w art. 7a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych umożliwiają pozyskanie informacji o użytkach ekologicznych do ewidencji podatkowej. Z przepisu tego wynika, że „ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy (…) oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji publicznej”. Użytki ekologiczne są kategorią wskazaną w art. 1a ust. 3 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art.12 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku rolnym i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku leśnym (zwolnienie użytków ekologicznych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390).