Kolejny tytuł wykonawczy w aplikacji eTW.

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych udostępniono następne informacje w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych, w tym podręcznik użytkownika aplikacji eTW dotyczący formularza TW-3(2) – wersja 1.3. Podręcznik przedstawia proces związany z tworzeniem dokumentu elektronicznego Kolejnego Tytułu Wykonawczego TW-3(2).

Wzór kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(2) określa rozporządzenie z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 176).

Zgodnie z art. 26ca § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystawia kolejny tytuł wykonawczy w razie potrzeby:

 1. zabezpieczenia na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka,
 2. egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka,
 3. egzekucji z przedmiotu hipoteki przymusowej – w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany.

Stosownie do art. 26ca § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kolejny tytuł wykonawczy wystawia się w postaci:

 1. papierowej;
 2. elektronicznej, jeżeli istnieją warunki techniczne do wystawienia, przekazania i korzystania z kolejnego tytułu wykonawczego w takiej postaci, w przypadku:
  • konieczności przekazania go do organu egzekucyjnego właściwego do egzekucji z nieruchomości,
  • wystąpienia przez wierzyciela uprawnionego do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 6264 Kodeksu postępowania cywilnego (dotyczy wniosków o wpis składanych przez notariuszy, komorników oraz naczelników urzędów skarbowych).

Zasady przekazywania kolejnego tytułu wykonawczego określa natomiast § 4 w związku z § 10 pkt 2 rozporządzenia z 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. poz. 1310).

Kolejny tytuł wykonawczy jest przekazywany do organu egzekucyjnego:

 1. niebędącego naczelnikiem urzędu skarbowego, na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu;
 2. będącego naczelnikiem urzędu skarbowego:
  • za pośrednictwem systemu,
  • na elektroniczną skrzynkę podawczą organu egzekucyjnego, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tytułu wykonawczego za pośrednictwem systemu eTW.

System eTW umożliwia wygenerowanie elektronicznego kolejnego tytułu wykonawczego eKTW-3(2), przesłanie eKTW do organu egzekucyjnego oraz możliwość wczytania wcześniej utworzonego dokumentu w formie XML w celu jego modyfikacji lub wysyłki.

Wygenerowanie eKTW-3(2) wymaga wypełnienia 7 kroków: Nagłówek, Zobowiązany, Obowiązek, Należność, Wierzyciel, ZałącznikiOrgan.

Dokument po wypełnieniu wymaga zapisania na dysku komputera, podpisania go w narzędziu zewnętrznym i ponownego wczytania do systemu w celu wysyłki.

Wysyłka elektronicznego Kolejnego Tytułu Wykonawczego TW-3(2) do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego za pomocą system teleinformatycznego eTW dotyczy kolejnego tytułu wykonawczego sporządzonego w celu egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz egzekucji z przedmiotu hipoteki przymusowej – w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany.

Rozwiązanie nie dotyczy kolejnego tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. W tym przypadku kolejny tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej i dokument dołączony do wniosku o wpis w księdze wieczystej jest przekazywany przez organ podatkowy do właściwego sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych.

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2) – wersja 1.3