Miesiąc: czerwiec 2021

Możliwe preferencje w podatku od nieruchomości za II półrocze 2021 r. w związku z Covid-19.

Od 29 czerwca br. obowiązuje zmiana przepisów dotycząca podatku od nieruchomości, która umożliwia zwolnienie oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku za kolejne miesiące (lipiec – grudzień) 2021 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zmiana

Czytaj więcej...

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości zabezpieczonej hipoteką po upływie terminu przedawnienia.

Czy nadpłatę należy zaliczyć na poczet zaległości podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową po upływie terminu przedawnienia zobowiązania? Zagadnienie to stało się przedmiotem wyroku WSA w Łodzi z 10 czerwca 2020 r. sygn. akt I SA/Łd 168/20. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził: Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem

Czytaj więcej...

Przewodnik po Podatkowym Referacie.

Zapraszam po zapoznania się z kilkoma informacjami dotyczącymi funkcjonowania i korzystania z Podatkowego Referatu. Podatkowy Referat – adres www: podatkowyreferat.online zawiera bieżące informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych, informacje są zamieszczane 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki ok. godz. 19, jeżeli mają miejsce

Czytaj więcej...

NSA: nieruchomości z domkami letniskowymi to nieruchomości niezamieszkałe.

Czy nieruchomości, na których położone są domki letniskowe, stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne? Na to pytanie udzielił odpowiedzi NSA w najnowszym wyroku z 1 czerwca 2021 r. sygn. akt III FSK 3649/21. Z uzasadnienia: Stosownie do art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Czytaj więcej...

Zaktualizowany wniosek o nadanie uprawnień do eTW.

Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych zostały udostępnione następujące dokumenty: zaktualizowany wniosek wierzyciela o nadanie/ zmianę/ odebranie uprawnień do aplikacji eTW oznaczony eTW(2), zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW, przykład wypełnienia wniosku przez wierzyciela. Wniosek wierzyciela

Czytaj więcej...

Jak utworzyć TW-1 (5) w aplikacji eTW ?

Na Portalu Wierzycieli i OE zostały w dniu dzisiejszym opublikowane dwa podręczniki mające za zadanie ułatwić wierzycielowi i administratorowi lokalnemu tworzenie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem systemu eTW oraz tworzenie kont użytkowników. System eTW umożliwia wygenerowanie elektronicznego tytułu wykonawczego TW-1(5), kolejnego tytułu wykonawczego

Czytaj więcej...

Podziemna hala garażowa przedsiębiorcy.

W wyroku z 19 maja 2021 r. sygn. akt III FSK 3422/21 dotyczącym opodatkowania podatkiem od nieruchomości, NSA odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r., SK 39/19, w którym Trybunał stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu

Czytaj więcej...

e-doręczenia przesunięte?

Do Sejmu RP w dniu dzisiejszym, 14 czerwca, wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt ma na celu przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. Zgodnie z art. 1 pkt 4 lit. a) projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach

Czytaj więcej...

Tryb wzruszenia decyzji ostatecznej.

W jakim trybie wzruszyć decyzję ostateczną, aby nastąpiło to zgodnie z regułami przepisów ustawy Ordynacja podatkowa? Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (czyli decyzji od której nie służy już odwołanie w postępowaniu podatkowym) oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz w ustawach podatkowych.

Czytaj więcej...

Nowy projekt zmian do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmian datowany – 7 czerwca br. został udostępniony na stronie RCL. Poniżej zostały zamieszczone planowane zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możliwość składania deklaracji i ponoszenia opłaty

Czytaj więcej...

Nowe wersje słowników i TW-1(6).

W dniu dzisiejszym została opublikowana kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(6-3). Opublikowano również kolejną wersję słownika podstaw prawnych: SC206A oraz słownika wierzycieli: 1.50 (oba słowniki wskazują stan na 31.05.2021 r.). W słowniku podstaw prawnych wprowadzono tekst jednolity ustawy o trzymaniu czystości i porządku

Czytaj więcej...

Zawiadomienie organu egzekucyjnego o przedawnieniu kosztów upomnienia.

Od 20 lutego br. na wierzycielu ciąży obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o przedawnieniu kosztów upomnienia. Obowiązek ten został zapisany w art. 15 § 3d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z brzmieniem przepisu wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o przedawnieniu

Czytaj więcej...