Możliwe preferencje w podatku od nieruchomości za II półrocze 2021 r. w związku z Covid-19.

Od 29 czerwca br. obowiązuje zmiana przepisów dotycząca podatku od nieruchomości, która umożliwia zwolnienie oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku za kolejne miesiące (lipiec – grudzień) 2021 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zmiana została wprowadzona w art. 9 ustawy z dnia z 20 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163).

Zgodnie z tym przepisem w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.1842, z późn. zm. 10)) skreśla się użyte w art. 15p w ust. 1 i w art. 15q w ust. 1 wyrazy „pierwszego półrocza”.

Aktualne brzmienie przepisów art. 15p ust.1 i art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest następujące:

Art. 15p ust. 1

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Art. 15q ust. 1

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r., nie dłużej niż do dnia 30września 2020r. oraz płatnych w wybranych miesiącach 2021r., nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.