NSA: nieruchomości z domkami letniskowymi to nieruchomości niezamieszkałe.

Czy nieruchomości, na których położone są domki letniskowe, stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne? Na to pytanie udzielił odpowiedzi NSA w najnowszym wyroku z 1 czerwca 2021 r. sygn. akt III FSK 3649/21.

Z uzasadnienia:

Stosownie do art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ustawodawca w treści art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakwalifikował nieruchomości, na których położone są domki letniskowe do nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wskazuje na to fragment przepisu: “nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.

Jeżeli zatem nieruchomości z domkami letniskowymi służą celom rekreacyjno-wypoczynkowym to uzasadnionym co do zasady jest przypisanie tychże nieruchomości do kategorii nieruchomości niezamieszkałych.

Również umiejscowienie omawianego przepisu (po art. 6j ust. 3 i 3a regulujących inne kwestie dotyczące nieruchomości niezamieszkałych) – wskazuje, że zastosowanie tego przepisu jest powinnością organu uchwałodawczego gminy wyłącznie w sytuacji, gdy ten organ wydaje uchwałę dotyczącą nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Nadto jak stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 6 marca 2019 r., sygn. I SA/Go 36/19 pojęcie “nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy” (art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oznacza nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego; nie zamieszkują, a jedynie przebywają na niej.

Jeśli zatem domek letniskowy jest faktycznie używany przez daną osobę do zamieszkania to wówczas wprost do takiej osoby stosuje się uchwałę wydaną na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a art. 6j ust. 3b nie znajduje w takim przypadku zastosowania. Przepis art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odnosi się jedynie do nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nie na cele mieszkalne.

Niewątpliwie uchwała wydana na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca nieruchomości z domkami letniskowymi, wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, powinna uwzględniać wskazania art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast wydając uchwałę na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. dotyczącą nieruchomości zamieszkałych, organ uchwałodawczy gminy nie stosuje art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż przepis ten odnosi się jedynie do nieruchomości niezamieszkałych, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wyrok NSA z 1.06.2021 r. sygn. akt III FSK 3649/21