Zaktualizowany wniosek o nadanie uprawnień do eTW.

Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych zostały udostępnione następujące dokumenty:

Wniosek wierzyciela o nadanie/ zmianę/ odebranie uprawnień do aplikacji eTW oznaczony eTW(2) zaaktualizowano o nową sekcję – blok D dotyczącą wydania klucza dostępu (X-API Key) dla podmiotów integrujących własny system dziedzinowy z system eTW.

Zgodnie ze zaktualizowana Instrukcją wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW:

W poz. 1. „Proszę o wydanie klucza dostępu” należy zaznaczyć kwadrat jedynie w przypadku gdy wierzyciel dokonuje integracji własnego informatycznego systemu dziedzinowego z systemem eTW.

Wierzyciel nieprzeprowadzający integracji, a jedynie korzystający z gotowego rozwiązania, tj. Aplikacji eTW, nie powinien ubiegać się o przedmiotowy klucz.

Blok D może być wypełniany łącznie z każdym celem składanego wniosku wskazanym w bloku A.

Jeżeli wierzyciel złożył już wniosek/posiada dostęp do systemu eTW, lecz nie ma jedynie przydzielonego klucza dostępu, w przedmiotowym wniosku wypełnia wszystkie sekcje z pominięciem sekcji C, jednocześnie:

  • zaznaczając pole A.2.4 „Uzupełnienie wniosku”,
  • wpisując w polu E.46 „Zakres danych, które zostały zmienione”: Wniosek o wydanie klucza dostępu.

Jeżeli kilka urzędów/jednostek uprawnionych do działania w imieniu wierzyciela korzysta z jednego, wspólnego informatycznego systemu dziedzinowego, w takim przypadku wierzyciel wyznacza z tej grupy jeden podmiot do wnioskowania o przedmiotowy klucz dostępu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku procedura przekazania klucza dostępu zostanie przesłana na adres e-mail jednego z dwóch pracowników (administratorów lokalnych), o których mowa w bloku C (zgłoszonych w przedmiotowym wniosku lub uprzednio).

Uzupełnienie:

Przykład wypełnienia wniosku dla wierzyciela w przypadku uzupełnienia uprzednio złożonego wniosku o wydanie klucza dostępu.

Uzupełnienie z Portalu Wierzycieli i OE z 15.07.2021 r.:

Często zadawane pytania w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych wersja 15.07.2021

Uzupełnienie z Portalu Wierzycieli i OE z 2.09.2021 r.

Udostępniono zaktualizowane dokumenty tj.:

formularz wniosku wierzyciela o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW,

instrukcję wypełniania wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji eTW.

W nowej wersji wniosku dodano opcję aktualizacji uprawnień administratorów lokalnych. Jeżeli osoba zgłoszona jako administrator lokalny ma mieć odebrane tylko uprawnienie administratora a uprawnienia użytkownika mają pozostać bez zmian, czyli dalej ma mieć możliwości wypełniania tytułów wykonawczych w Aplikacji to należy zaznaczyć Blok A poz.4. Natomiast, jeżeli ma mieć odebrane wszystkie uprawnienia to należy zaznaczyć Blok A poz.2.Od daty opublikowania niniejszego komunikatu należy stosować nowy formularz wniosku.