e-doręczenia przesunięte?

Do Sejmu RP w dniu dzisiejszym, 14 czerwca, wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt ma na celu przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Zgodnie z art. 1 pkt 4 lit. a) projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych użyte w art. 166 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 lipca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „5 października 2021 r.”.

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802) wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z określonymi wyjątkami), o czym stanowi art. 166 tej ustawy. Wejście w życie zmiany zapisanej w art. 166 oznacza, że ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wejdzie w życie z dniem 5 października 2021 r.

Zmiana terminu wejścia w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oznacza również zmianę terminu wejścia w życie m. in. zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122 i 2123) zawartych w art. 84 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Edit:

W dniu 15 czerwca została przez Sejm Rp uchwalona ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych zostało przesunięte z 1 lipca 2021 r. na 5 października 2021 r. Przesunięte zostały również inne terminy wskazane w ustawie. Ustawa przekazana do Senatu RP.

W dniu 18 czerwca 2021 r. Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych została opublikowana 24 czerwca br. w Dz. U. poz. 1135.