Nowy projekt zmian do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmian datowany – 7 czerwca br. został udostępniony na stronie RCL. Poniżej zostały zamieszczone planowane zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Możliwość składania deklaracji i ponoszenia opłaty przez właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych.

Stosownie do planowanego nowego art. 2a ustawy w przypadku gdy gmina zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszeniu tej opłaty przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal. Uchwała może dotyczyć wszystkich lub określonych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały podmioty wskazane w uchwale składają deklarację o wysokości opłaty i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy za miesiąc, w którym weszła w życie uchwała. Natomiast wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa składają deklarację o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały i ponoszą opłatę, począwszy od miesiąca, w którym uchwała weszła w życie w stosunku do odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, z wyłączeniem odpadów powstających w lokalach wskazanych w uchwale.

Rezygnacja z odbioru bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Zgodnie z planowanym nowym art. 3 ust. 2d ustawy gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne przy spełnieniu łącznie trzech warunków:

  • właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z informacją o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
  • właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przewiduje zwolnienie w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Wyłączenie się właściciela nieruchomości niezamieszkanej z systemu w formie oświadczenia.

Zgodnie z planowanym rozwiązaniem zapisanym w nowych ust. 3a–3d art. 6c ustawy, właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały. Jednocześnie w oświadczeniu tym właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.

Możliwość różnicowania stawki w zależności od liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z planowanym nowym brzmieniem art. 6j ust. 2a ustawy, rada gminy może zróżnicować stawki opłat w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Zdefiniowanie pojęcia “zadeklarowana liczba pojemników”.

art. 6j ust. 3 ustawy zaplanowano dodanie zdania definiującego pojęcie “zadeklarowanej liczba pojemników”. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień w okresie miesiąca wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Opłata od każdego domku letniskowego na nieruchomości.

Zgodnie z nowym planowanym brzmieniem art. 6j ust. 3b ustawy, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zasady naliczania stawki opłaty w przypadku wyboru metody od ilości zużytej wody.

Stosownie do planowanego brzmienia art. 6j ust. 3e i ust. 3f ustawy, w przypadku zróżnicowania stawki opłaty ze względu na ilość zużytej wody w gospodarstwie domowym, lub ustalenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na której są świadczone usługi hotelarskie w oparciu o ilość zużytej wody, rada gminy określa sposób ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: sposób ustalania ilości zużytej wody w razie braku wodomierza, sposób ustalania ilości zużytej wody w przypadku nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody oraz sposób odliczania wody zużytej na określone cele. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości, nie może wynosić więcej niż 7,8%  przeciętnego miesięcznego  dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe.

Podniesienie maksymalnej stawki opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

Stosownie do planowanego brzmienia art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy, rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy: – 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek, o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Możliwość pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.

Do art. 6r ustawy zaplanowano dodanie ust. 2da, zgodnie z którym rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są  niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmian z 7.06.2021 r.

Uzupełnienie:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wniesiony do Sejmu RP 16 czerwca br.

Uzupełnienie:

Tekst ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach – przekazany do Senatu RP

Uzupełnienie: