Zawiadomienie organu egzekucyjnego o przedawnieniu kosztów upomnienia.

Od 20 lutego br. na wierzycielu ciąży obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o przedawnieniu kosztów upomnienia. Obowiązek ten został zapisany w art. 15 § 3d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z brzmieniem przepisu wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia.

Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie określają wzoru zawiadomienia. Czy może brzmieć tak jak w poniższym przykładzie?

ZAWIADOMIENIE O PRZEDAWNIENIU KOSZTÓW UPOMNIENIA

Miejscowość, dnia

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Adres siedziby

Organ egzekucyjny

Adres siedziby

ZAWIADOMIENIE

o przedawnieniu kosztów upomnienia

Dotyczy: Tytuł wykonawczy nr ………… z dnia…………..

Zobowiązany:

Imię i Nazwisko/Nazwa

Adres zamieszkania/Adres siedziby

Identyfikator podatkowy Pesel/NIP

Na podstawie art. 15 § 3d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41, 802), zawiadamiam, że w dniu …………… przedawnił się obowiązek zapłaty kosztów upomnienia objęty tytułem wykonawczym Nr ………….. z dnia ………….

Przedawniona kwota kosztów upomnienia wynosi:…………… zł

imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe

osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela